Barn- och ungdomshabiliteringen, Kalix sjukhus

Barn- och ungdomshabiliteringens mål och uppdrag är att en person med funktionsnedsättning ska uppnå bästa möjliga levnadssituation men också att förebygga framtida ohälsa genom att främja att aktiviteterna i vardagen fungerar.

Habiliterande insatser syftar inte till att bota funktionsnedsättningen utan till att ge råd, stöd och verktyg för att bibehålla och utveckla förmågor för att underlätta vardagen för både barn/ungdom och familj.

Vi har mottagning på Kalix sjukhus och en filiallokal på Haparanda hälsocentral.

Kom ihåg att avboka besöket om du inte kan komma på bokad tid.

Avboka/omboka

Förberedelser inför besök hos oss

Alla barn som har rätt till habilitering erbjuds att upprätta en individuell habiliteringsplan. En habiliteringsplan kan upprättas när barnet/ungdomen är i behov av fler än en insats från habiliteringen.

Habiliteringsplanen är en överenskommelse mellan familjen och habiliteringsteamet om hur vi ska arbeta tillsammans. Tillsammans formulerar vi målsättningar och vi kommer överens om vem som ansvarar för vad.

Syftet med habiliteringsplanen är:

 • Klargöra ert barns/ungdoms och familjens behov
 • Att göra er som familj delaktiga i planeringen och genomförande av insatserna
 • Göra tydliga mål och planera för vem som ansvarar för de insatser som bestäms
 • Att vi med jämna mellanrum utvärderar vad som uppnåtts med insatserna och formulera nya mål om behov finns

Innan en eventuell habiliteringsplan skapas genomför vi ett kartläggningssamtal där vi tillsammans går igenom nedanstående områden, för att se vad som fungerar bra i vardagen och om det finns något som är svårt.

Hälsa

Barnets fysiska/psykiska hälsa. Är barnet oftast glad, ledsen, oroligt, ängsligt, argt och så vidare.

Skola

Uppnår barnet målen i skolan (specificera olika ämnen). Trivs barnet? Kompisar? Mobbning? Tar sig till och från skolan? Läxor? Äta på skolan?

Kommunikation

Att förstå och göra sig förstådd. Talsvårigheter?

Samspel

Kompisar. Samspel med jämnåriga och vuxna, tar barnet initiativ till kontakt med andra? Bygga och bibehålla relationer. Lek. Konflikter?

Motorik

Finmotorik: att skriva, rita, klippa med sax, hålla bestick, skära, knyta skor och så vidare.

Personlig vård/ADL

Att sköta sin personliga hygien, exempelvis duscha, borsta tänder, ta på/byta kläder, att själv se när kläder är smutsiga, toabesök, ta mediciner, mat, sömn och liknande aktiviteter i dagliga livet (ADL).

 

Vardagsaktivitet

Hjälper till i hemmet, exempelvis tömmer diskmaskinen, ta ut sopor, städa rummet, hantera pengar, gå ut med hunden, packa väskan och så vidare. Finns fritidsaktiviteter? Tidsuppfattning?
Rutiner? Påbörja och avsluta aktivitet? Ta beslut?

Stöd från samhället

Insatser för exempelvis avlastning genom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)? Kontaktperson? Försäkringskassan?

Övrigt

Finns det något som du eller ni vill ta upp som vi inte har frågat om?

Risk

Våld, fysiskt eller psykiskt? Mobbning? Bevittnat våld? Utsatt via nätet? Droger eller alkohol? Övergrepp?

 • Öppettider

  Fredag 08:00-15:00
  Måndag-Torsdag 08:00-16:00
 • Växeltelefonnummer

  0923-760 00
 • Telefonnummer

  0923-763 57

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Här beskrivs deras olika arbetsområden.

Arbetsterapeuten analyserar, bedömer och tränar barnets motoriska utveckling, framförallt finmotorik i olika aktiviteter, provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel, medverkar vid bostads- och skolanpassning samt instruerar föräldrar och personal.

Kuratorn fungerar som en guide i samhället, ger information om samhällets resurser, service och sociala lagstiftning. Kuratorn ger rådgivande och stödjande samtal till barn/ungdomar och deras anhöriga. De kan också vid behov vara ett stöd till familjer i kontakten med myndigheter och organisationer.

Logopeden finns på logopedenheten. Arbetar med att utveckla språklig kommunikation, diagnostiserar och behandlar tal- och röstrubbningar samt matningsproblem.

Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till att barnet eller ungdomen har svårigheter. Läkare har ansvar för den medicinska behandlingen och uppföljning av behandlingen. De samarbetar med andra specialistverksamheter.

Psykologen bedömer och följer upp barns och ungdomars utveckling, ger psykologiskt stöd och råd till barn/ungdomar och deras familjer samt ger handledning till personal.

Sjukgymnasten analyserar och bedömer barnets motoriska förmåga, hjälper barnet till bästa möjliga rörelseförmåga genom sjukgymnastisk behandling, instruerar föräldrar och personal om lämplig träning samt provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel.

Specialpedagogen ger pedagogiskt stöd och råd till föräldrar, gör utvecklingsbedömning.

Vi ordnar grupper och utbildningar för dig som är barn eller ungdom och som har kontakt med habiliteringen. Dina närstående är också välkomna.

Grupper

I grupp får du och dina anhöriga (tillsammans med andra) information om din funktionsnedsättning, möjlighet till samtal i grupp samt tips och råd som förenklar din vardag. Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter är ofta givande. 

Exempel på gruppteman:

 • Sociala färdigheter, vardagssamtal
 • Vuxenblivande
 • Föräldragrupper om bemötande och förhållningssätt
 • Grupper för syskon
 • TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation)

Anmäl ditt intresse

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av att delta i en grupp. Du placeras då på en väntelista. Om/när vi får tillräckligt många intresseanmälningar skickar vi ut en skriftlig kallelse ungefär tre veckor innan gruppen startar.

Utbildningar och föreläsningar

Exempel på utbildningar och föreläsningar.

 • Kognitivt stöd
 • Stöd i föräldraskap
 • Samhällsinformation (LSS och Försäkringskassan)
 • Strategiutbildning
 • Utbildning om behandling med centralstimulantia

1177.se finns mycket information om autism.

En internetutbildning om autism från Region Skåne

En föreläsning om autism hos ungdomar och vuxna, från Region Uppsala

Autismforum
Mycket information, filmer, länkar och annat.

Filmer om autism hos barn, från Region Stockholm.

Självhjälp på vägen 
Information om bl.a. autism (fakta, filmer och verkliga berättelser) samt tips om hjälp på vägen, utifrån olika perspektiv (t.ex. barn, ungdom, förälder, lärare).

Känslogrejen.se 
En guide om känslor för personer som har NPF, som ADHD eller autism. Filmklipp, tips och övningar om hur man kan förstå, hantera och prata om sina känslor.

Ung och Asperger

Fantastiska saker händer 
Kort film som syftar till att öka kunskapen om autism hos icke-autister, för att öka förståelsen och toleransen för autism hos kommande generationer. Finns tillgänglig på flera olika språk.

Tidig intervention   
För små barn är det viktigt att komma igång med lek och kommunikation tidigt eftersom det lägger grunden för barnets fortsatta utveckling. På den här sidan finns många tips kring detta.

Boktips: Leka - Prata - Äta
Övningar för barn med särskilda behov. Boken är skriven för föräldrar, pedagoger, psykologer, logopeder och andra som vill ge konkret hjälp till småbarn som behöver extra stöd.

Boktips: Vänskap - Skola - Familjeliv
Anpassningar och färdigheter för barn med autism. Tips som underlättar vardagen. Vänder sig till föräldrar till barn som är 6-9 år.

Tips för skolan 
Foldern "Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium".

Filmer riktade till ungdomar

"Vad är ASD?" 
En kort film för ungdomar som reder ut det lite svåra begreppet "Autismspektrumtillstånd", slår hål på myter om diagnosen, samt låter barn med egen diagnos berätta hur det här för just dem. Filmen är framtagen i Attentions projekt Barns Röst 2016.

"Flickor med autism" 
En kort film från Autism- och Aspergerförbundet.

"Imorgon ska jag vara normal"  
En kort film från Attention där fem ungdomar berättar.

1177.se har mycket information om IF
Längst ner på sidan finns fler litteraturtips.

Onlinekurs om intellektuell funktionsnedsättning (IF)
En internetutbildning om IF från Region Skåne 

Information om IF på Habilitering & Hälsa 
Mycket information, filmer, länkar och annat.

Infoteket om IF  
Information om intellektuell funktionsnedsättning, bl.a. lättlästa faktablad.

Funka Olika  
Podd om livet med funktionsnedsättning. Där finns även en faktaspecial om IF och några avsnitt som tar upp hur livet är när man har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

SPSM
Information om IF och grundsärskolan - även ur elevperspektiv.

Information på FUBs webbplats

Boktips: Nya omsorgsboken
En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder, av Lena Söderman, Sivert Antonson (2011)

Här har barn- och ungdomshabiliteringen samlat användbara länkar till diagnosinformation, föreningar, intresseorganisationer och samhällsstödjande funktioner.

Kunskap, tips och råd

Ågrenska, nationellt kompetenscentrum
Ovanliga diagnoser
Digitala utbildningar om IF, autism och CP
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
På Nkas hemsida finns bland annat en handbok om kvalificerad omvårdnad i vardagen. Handboken har 22 kapitel som beskriver olika omvårdnadssituationer för personer med flerfunktionsnedsättning, och det finns även tillhörande föreläsningar som man kan ta del av.

Intresseorganisationer

Norrbottens parasportförbund
Autism- & Aspergerföreningen, Norrbotten
Attention (intresseorganisation)
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)
Svenska Downföreningen

Samhällsstöd

Försäkringskassan om funktionsnedsättning
Information om LSS på Autism och Aspergerförbundets hemsida
LSS råd och stöd (vuxen)
Information om svensk socialtjänst på flera språk
Ågrenska, nationellt kompetenscentrum

Föräldrastöd, grupper, utbildningar

Luleå kommun: Föräldrasupporten, erbjuder vägledning kring utmaningar i vardagen, föräldrautbildningar, föreläsningar med mera
Bodens kommun - Föräldrautbildning för föräldrar som vill lära sig att bättre hantera bråk och konflikter med sina barn.

Piteå kommun: Föräldrautbildning
Älvsbyns kommun: Anhörigstöd
Arvidsjaurs kommun: Föräldrastöd
Arjeplogs kommun

Motorik, rörelse och fysisk aktivitet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Sensorik och motorik samverkar
"Träna för din hjärna" - föreläsning med överläkare Anders Hansen
Sinnesstimulering, balans och koordination (på engelska)
Förstärkning av sensorisk information (på engelska)
Avspänning med hjälp av stor boll (på engelska) 

Tydliggörande i vardagen

Tre filmer om visuella hjälpmedel och tidshjälpmedel som kan användas för att skapa en tydlig och strukturerad miljö för barnet:
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 1
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 2, visuellt stöd
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 3, tidshjälpmedel

Känner du dig, som förälder, stressad, nedstämd eller mår dåligt? Anmäl dig till Navigator ACT föräldrabehandling.

Nu finns det möjlighet att delta i Navigator ACT– en föräldragrupp för dig som har barn (0-17 år) med funktionsnedsättning och upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen.

I Navigator ACT föräldragrupp får du öva på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar för det som är viktigt för dig och återhämtning. Syftet är att främja framförallt eget psykologisk välmående, men även barnets genom ett flexibelt och medvetet närvarande i föräldraskap.

Gruppen på max 16 föräldrar träffas vid fem tillfällen med en uppföljning cirka tre månader senare.

Behandlingen har utvecklats av Habilitering och hälsa i Region Stockholm samt utvärderas i forskningsstudier i samarbete med Habilitering och hälsa och KIND, Karolinska Institutet.

För intresseanmälan eller mer information kontakta:

Elin Viklund, specialpedagog
elin.viklund@norrbotten.se

Ronja Andersson-Morin, socionom
ronja.andersson-morin@norrbotten.se

Navigator ACT minskar stress hos föräldrar - Region Stockholm

Barn- och ungdomshabiliteringens

uppdrag

Barn- och ungdomshabiliteringens mål och uppdrag är att en person med funktionsnedsättning ska uppnå bästa möjliga levnadssituation men också att förebygga framtida ohälsa genom att främja att aktiviteterna i vardagen fungerar. Habiliterande insatser syftar inte till att bota funktionsnedsättningen utan till att ge råd, stöd och verktyg för att bibehålla och utveckla förmågor för att underlätta vardagen för både barn/ungdom och familj.

Vardagsfungerande - att få det dagliga livet att fungera

Konkreta exempel på vad vi jobbar med:

- Utredningar och bedömningar av barnets förmågor inom motorik, kognition, kommunikation och socialt samspel. Vi kartlägger även barnets medicinska hälsa samt sociala nätverk.

- Habiliteringen kan ge strategier, rådgivning, hjälpmedel, utbildning, handledning och träningsinstruktioner till barnet och dess nätverk inom exempelvis:

 • Sömn
 • Äta/dricka
 • Toalettsituation
 • Kommunikation
 • Förflyttning
 • Personlig hygien
 • Socialt samspel
 • Fysisk aktivitet
 • Av- och påklädning
 • Lek
 • Tidsuppfattning
 • Problemskapande beteende
 • Självständighet

Habiliteringen kan också vid behov informera om samhällsstödjande insatser såsom LSS, försäkringskassa och socialtjänst samt remittera till andra specialiteter inom sjukvården såsom barn- och ungdomspsykiatri, ortopedklinik och dietistmottagning.

Skolfrågor hänvisas skola, elevhälsa samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan