Barn- och ungdomshabilitering, Piteå sjukhus

Barnmedicin- och habilitering har stängt vecka 27 t.o.m. vecka 31. Under denna period är ärendetyperna på vår mottagning begränsade och vittjas/besvaras först när vi öppnar igen. Trevlig sommar!

Barn- och ungdomshabiliteringen är en av tre specialistmottagningar inom Barn- och ungdomsverksamheten, Piteå sjukhus.

Barn och ungdomshabiliteringen i Region Norrbotten skall kunna ge en likvärdig habilitering inom länet med ett gemensamt synsätt och utifrån barnets, ungdomens och familjens behov och verksamhetens förutsättningar. Rätt insats ska ges vid rätt tidpunkt på rätt vårdnivå.

Verksamheterna arbetar för en god och säker habilitering för att barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer ska kunna delta i samhället utifrån egna val.

Varken funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning eller hinder i miljön får sätta gränser för delaktighet.

 • Barnet och ungdomen påverkar sin egen livssituation
 • Barnet och ungdomen upplever välbefinnande och god hälsa.
 • Barnet och ungdomen tillvaratar och utvecklar sina förmågor
 • Föräldrar och personer i närmiljön har den kunskap och kompetens som behövs för att stödja barnet och ungdomen.

Till habiliteringen kommer man på remiss från barnavårdscentral/hälsocentral eller skolhälsovården.

Använd gärna våra e-tjänster via 1177.se.
Inloggningen är personlig, du kan bara utföra ärenden som ombud för ditt barn upp till 13 år.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:30
 • Telefontider

  Fredag 08:00-11:00
  Måndag-Torsdag 08:00-14:30
 • Växeltelefonnummer

  0911-750 00
 • Telefonnummer

  0911-750 00

Vägbeskrivning

Vår mottagning är belägen på Piteå sjukhus. Vi har egen ingång, från besöksparkeringen är det första ingången på vänster sida i psykiatriflygeln, se skyltning "Barn- och ungdomsenheten".

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Här beskrivs deras olika arbetsområden.

Arbetsterapeuten analyserar, bedömer och tränar barnets motoriska utveckling, framförallt finmotorik i olika aktiviteter, provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel, medverkar vid bostads- och skolanpassning samt instruerar föräldrar och personal.

Kuratorn fungerar som en guide i samhället, ger information om samhällets resurser, service och sociala lagstiftning. Kuratorn ger rådgivande och stödjande samtal till barn/ungdomar och deras anhöriga. De kan också vid behov vara ett stöd till familjer i kontakten med myndigheter och organisationer.

Logopeden finns på logopedenheten. Arbetar med att utveckla språklig kommunikation, diagnostiserar och behandlar tal- och röstrubbningar samt matningsproblem.

Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till att barnet eller ungdomen har svårigheter. Läkare har ansvar för den medicinska behandlingen och uppföljning av behandlingen. De samarbetar med andra specialistverksamheter.

Psykologen bedömer och följer upp barns och ungdomars utveckling, ger psykologiskt stöd och råd till barn/ungdomar och deras familjer samt ger handledning till personal.

Sjukgymnasten analyserar och bedömer barnets motoriska förmåga, hjälper barnet till bästa möjliga rörelseförmåga genom sjukgymnastisk behandling, instruerar föräldrar och personal om lämplig träning samt provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel.

Specialpedagogen ger pedagogiskt stöd och råd till föräldrar, gör utvecklingsbedömning.

Vi ordnar grupper och utbildningar för dig som är barn eller ungdom och som har kontakt med habiliteringen. Dina närstående är också välkomna.

Grupper

I grupp får du och dina anhöriga (tillsammans med andra) information om din funktionsnedsättning, möjlighet till samtal i grupp samt tips och råd som förenklar din vardag. Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter är ofta givande. 

Exempel på gruppteman:

 • Sociala färdigheter, vardagssamtal
 • Vuxenblivande
 • Föräldragrupper om bemötande och förhållningssätt
 • Grupper för syskon
 • TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation)

Anmäl ditt intresse

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av att delta i en grupp. Du placeras då på en väntelista. Om/när vi får tillräckligt många intresseanmälningar skickar vi ut en skriftlig kallelse ungefär tre veckor innan gruppen startar.

Utbildningar och föreläsningar

Exempel på utbildningar och föreläsningar.

 • Kognitivt stöd
 • Stöd i föräldraskap
 • Samhällsinformation (LSS och Försäkringskassan)
 • Strategiutbildning
 • Utbildning om behandling med centralstimulantia

1177.se finns mycket information om autism.

En internetutbildning om autism från Region Skåne

En föreläsning om autism hos ungdomar och vuxna, från Region Uppsala

Autismforum
Mycket information, filmer, länkar och annat.

Filmer om autism hos barn, från Region Stockholm.

Självhjälp på vägen 
Information om bl.a. autism (fakta, filmer och verkliga berättelser) samt tips om hjälp på vägen, utifrån olika perspektiv (t.ex. barn, ungdom, förälder, lärare).

Känslogrejen.se 
En guide om känslor för personer som har NPF, som ADHD eller autism. Filmklipp, tips och övningar om hur man kan förstå, hantera och prata om sina känslor.

Ung och Asperger

Fantastiska saker händer 
Kort film som syftar till att öka kunskapen om autism hos icke-autister, för att öka förståelsen och toleransen för autism hos kommande generationer. Finns tillgänglig på flera olika språk.

Tidig intervention   
För små barn är det viktigt att komma igång med lek och kommunikation tidigt eftersom det lägger grunden för barnets fortsatta utveckling. På den här sidan finns många tips kring detta.

Boktips: Leka - Prata - Äta
Övningar för barn med särskilda behov. Boken är skriven för föräldrar, pedagoger, psykologer, logopeder och andra som vill ge konkret hjälp till småbarn som behöver extra stöd.

Boktips: Vänskap - Skola - Familjeliv
Anpassningar och färdigheter för barn med autism. Tips som underlättar vardagen. Vänder sig till föräldrar till barn som är 6-9 år.

Tips för skolan 
Foldern "Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium".

Filmer riktade till ungdomar

"Vad är ASD?" 
En kort film för ungdomar som reder ut det lite svåra begreppet "Autismspektrumtillstånd", slår hål på myter om diagnosen, samt låter barn med egen diagnos berätta hur det här för just dem. Filmen är framtagen i Attentions projekt Barns Röst 2016.

"Flickor med autism" 
En kort film från Autism- och Aspergerförbundet.

"Imorgon ska jag vara normal"  
En kort film från Attention där fem ungdomar berättar.

1177.se har mycket information om IF
Längst ner på sidan finns fler litteraturtips.

Onlinekurs om intellektuell funktionsnedsättning (IF)
En internetutbildning om IF från Region Skåne 

Information om IF på Habilitering & Hälsa 
Mycket information, filmer, länkar och annat.

Infoteket om IF  
Information om intellektuell funktionsnedsättning, bl.a. lättlästa faktablad.

Funka Olika  
Podd om livet med funktionsnedsättning. Där finns även en faktaspecial om IF och några avsnitt som tar upp hur livet är när man har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

SPSM
Information om IF och grundsärskolan - även ur elevperspektiv.

Information på FUBs webbplats

Boktips: Nya omsorgsboken
En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder, av Lena Söderman, Sivert Antonson (2011)

Här har barn- och ungdomshabiliteringen samlat användbara länkar till diagnosinformation, föreningar, intresseorganisationer och samhällsstödjande funktioner.

Kunskap, tips och råd

Ågrenska, nationellt kompetenscentrum
Ovanliga diagnoser
Digitala utbildningar om IF, autism och CP
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
På Nkas hemsida finns bland annat en handbok om kvalificerad omvårdnad i vardagen. Handboken har 22 kapitel som beskriver olika omvårdnadssituationer för personer med flerfunktionsnedsättning, och det finns även tillhörande föreläsningar som man kan ta del av.

Intresseorganisationer

Norrbottens parasportförbund
Autism- & Aspergerföreningen, Norrbotten
Attention (intresseorganisation)
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)
Svenska Downföreningen

Samhällsstöd

Försäkringskassan om funktionsnedsättning
Information om LSS på Autism och Aspergerförbundets hemsida
LSS råd och stöd (vuxen)
Information om svensk socialtjänst på flera språk
Ågrenska, nationellt kompetenscentrum

Föräldrastöd, grupper, utbildningar

Luleå kommun: Föräldrasupporten, erbjuder vägledning kring utmaningar i vardagen, föräldrautbildningar, föreläsningar med mera
Bodens kommun - Föräldrautbildning för föräldrar som vill lära sig att bättre hantera bråk och konflikter med sina barn.

Piteå kommun: Föräldrautbildning
Älvsbyns kommun: Anhörigstöd
Arvidsjaurs kommun: Föräldrastöd
Arjeplogs kommun

Motorik, rörelse och fysisk aktivitet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Sensorik och motorik samverkar
"Träna för din hjärna" - föreläsning med överläkare Anders Hansen
Sinnesstimulering, balans och koordination (på engelska)
Förstärkning av sensorisk information (på engelska)
Avspänning med hjälp av stor boll (på engelska) 

Tydliggörande i vardagen

Tre filmer om visuella hjälpmedel och tidshjälpmedel som kan användas för att skapa en tydlig och strukturerad miljö för barnet:
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 1
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 2, visuellt stöd
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 3, tidshjälpmedel

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder råd, stöd och behandling till barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar och deras föräldrar, som medför behov av habiliterande insatser.
Till habiliteringen kommer man på remiss från barnavårdscentral/hälsocentral eller skolhälsovården.

Vid vår habilitering arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Kurator
 • Logoped
 • Läkare
 • Läkarsekreterare
 • Psykolog
 • Sjuksköterska
 • Specialpedagog

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan