Sunderby sjukhus

Sjukhusvägen 10, 971 80 Luleå
Visa på karta, Sunderby sjukhus

Sök vård Sunderby sjukhus

De flesta patienter kommer till oss via remiss från en annan vårdgivare. Du har också möjlighet att skicka egen vårdbegäran (egenremiss).

Vid fara för liv - ring 112

För att hitta bästa vården för dig - ring 1177. Där får du råd av erfarna sjuksköterskor om vart du ska vända dig

Akutsjukvården på Sunderby sjukhus består av akutmottagning, intensivvård och ambulans. Hit vänder du dig när du är akut sjuk.

Av sekretess- och utrymmesskäl vill vi gärna att så få anhöriga som möjligt följer med patienten in på akutmottagningen.

Du som är patient har möjlighet att själv direkt kontakta en specialistmottagning för att söka vård. Din berättelse/beskrivning av ditt hälsoproblem betraktas som en vårdbegäran som ska hanteras och bedömas på samma sätt som en inkommen remiss från till exempel hälsocentralen. Det är alltid mottagaren av remiss/vårdbegäran som avgör om den medicinska informationen är tillräcklig.

Remisser 1177.se

Du har rätt att få individuellt anpassad information och erbjudande om vård inom vårdgarantins gränser. Om vårdenheten inte kan ge vård inom den satta tidsgränsen ska vårdpersonalen aktivt hjälpa dig att få vård någon annanstans (utan att det innebär några extra kostnader för dig). Däremot betalar du patientavgiften som gäller i den region där vården ges.

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma ifråga. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård.

Vårdgaranti och väntetider