Beslut i korthet - regionfullmäktige 23-24 november 2021

Regionfullmäktige beslutade om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år, att följa upp hälsoeffekter av höjd vårdavgift och ändrade resebestämmelser och att teckna interimistiskt samverkansavtal för hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial med länets kommuner. Vidare beslutades om ägarbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans och medfinansiering av samordningsförbundet Södra Norrbotten. Dessutom beslutades om höjt högkostnadsskydd och höjd avgift för slutenvård från årsskiftet, fastställande av regler för arvode och ersättning för förtroendevalda och regler för partistöd 2022.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige

Förutom att fyra kulturskapare fick Rubus Arcticus-stipendiet, ett av Sveriges största kulturstipendier som delats ut sedan 1995, delades det även ut ett heders- och förtjänststipendium och två idrottsstipendier.

Maivor Johansson, Jan Sydberg och Ann-Kristin Nilsson (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten ska utveckla en plan för hur man ska tillgodose att mammografi kan ingå i screeningprogrammet och vara avgiftsfritt för kvinnor som är över 74 år i hela länet. De föreslår vidare att undersökningen ska kunna erbjudas på hemorten då mammografivagnen finns där och inte hänvisas till Sunderby Sjukhus.

Regionfullmäktige beslutar att

Bifalla remittenternas förslag om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.

Glenn Berggård (V) anför i en motion att regionen ska vidta kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Christina Snell Lumio (V) anför i en motion ytterligare förslag inom samma område.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionerna.

Anders Öberg (S), Helena Öhlund (S), Johannes Sundelin (S) och Elisabeth Lindberg (S) föreslår i en motion till regionfullmäktige:

1. Att regionstyrelsen tar initiativ och beslutar om att ge tandvården ett uppdrag att starta en utbildningsenhet som får möjlighet under en längre tid jobba med att utveckla folktandvårdens närvaro i Norrbotten och dess organisation.

2. Att tandvården tar fram förslag och kontakt med tandläkarutbildningen för att starta en tandläkarutbildning på distans med start så snart som möjligt.

3. Att regionledningen tar upp förslaget om en regionaliserad tandläkarutbildning i vårt samarbete inom Norra sjukvårdsregionförbundet.

Regionen bedömer att det redan finns en funktion som motsvarar den föreslagna utbildningsenheten samt att det saknas förutsättningar för de förslag om tandläkarutbildning som ges i motionen.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet.

Glenn Berggård (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige:

1. Att ge regionstyrelsen i uppdrag att prioritera arbetet med att få till stånd fler utbildningsplatser på tandläkarutbildningar.

2. Att regionen ska verka för decentraliserad tandläkarutbildning med utbildningsplatser förlagda till Norrbotten.

Regionen bedömer att det finns åtgärder på nationell nivå som bör prioriteras före en utökning av utbildningsplatser samt att det saknas förutsättningar för de förslag om tandläkarutbildning som ges i motionen.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet.

Linda Jonsson (V) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att:

1. Följa upp hälsoeffekterna av den höjda vårdavgiften på medborgarnas benägenhet att uppsöka vården.

2. Följa upp hälsoeffekterna av de ändrade resebestämmelserna.

3. Redovisa resultatet uppdelat för män respektive kvinnor och uppdelat på länets kommuner.

Regionfullmäktige beslutar att

Bifalla motionen.

Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för Region Norrbottens minoritetspolitiska och minoritetsspråkliga arbete och att arbetet sker i samverkan med organisationer som företräder de olika nationella minoriteterna.

Region Norrbotten har tagit fram en handlingsplan för 2020-2022 för arbetet med de nationella minoritetsspråken och de samiska språken. Handlingsplanen innehåller mål och riktlinjer som årligen följs upp på centrala samråden med minoriteterna. Två gånger per år håller Region Norrbotten centrala samråd med organisationer och personer som företräder nationella minoriteter och urfolket samerna.

Regionfullmäktige beslutar att

Anse motionen besvarad.

Glenn Berggård (V) yrkar att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att miljöklassificerade upphandlingar återinförs.

Regionen ställer krav på hållbarhet och miljö i upphandlingar, men arbetar idag på ett annat sätt än tidigare, ett sätt som bedöms effektivare.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

För att säkerställa en obruten kedja av leveranser gällande hjälpmedel och visst förbrukningsmateriel behöver Region Norrbotten teckna intermistiskt samverkansavtal med länets kommuner. Detta avtal tecknas i avvaktan på att ny samverkanslösning beslutas och implementeras.

Regionfullmäktige beslutar att

Ingå interimistiskt samverkansavtal avseende hjälpmedel och viss medicinskt förbrukningsmaterial med länets kommuner avseende hjälpmedel, i avvaktan på att en ny samverkanslösning beslutas och implementeras.

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) har meddelat medlemmarna att en grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs i dagsläget är en uppräkning av ägarbidraget. Inför år 2022 ses en nödvändig uppräkning om 2,5 procent, vilket för Region Norrbotten motsvarar 939 tkr. Medel för utökat ägarbidrag är avsatt i förslag till Strategisk plan 2022-2024.

Regionfullmäktige beslutar att

Utöka regionens medlemsbidrag för år 2022 till kommunalförbundet Svensk Luftambulans med 2,5 procent.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten består av Luleå, Piteå, Älvsbyn och Bodens kommuner. Förbundets styrelse har inför 2022 tagit fram ett förslag till plan för en utökad medfinansiering efter det att Boden kommun har tillkommit juni 2021. Styrelsen har beslutat att äska 3, 250 mnkr från staten vilket är en ökning med 30 procent jämfört med år 2021. Det innebär en utökning av regionens andel med 375 tkr. Vidare förordar styrelsen en successiv ökning av förbundets medel under en period av sex år för att uppnå full finansiering och därmed högsta möjliga tilldelning av staten. En eventuell utökning av medfinansieringen för kommande verksamhetsår kommer att årligen processas inom regionen.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa regionens medfinansiering för år 2022 med 1,625 mnkr.

Vid uppdateringar av det så kallade fribasbeloppet föreslår SKR (Sveriges kommuner och regioner) landets regioner justeringar gällande avgifter från och med 2022-01-01. SKR föreslår att högkostnadsskyddet för vård höjs med 50 kronor till 1200 kr och att avgiften för slutenvård höjs med 10 kronor per vårddag till 110 kr.

Genomförd omvärldsbevakning visar att regionerna i landet följer SKR:s rekommendationer och att absoluta majoriteten beslutat följa dem årligen så att beloppen följer utvecklingen av fribeloppet.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Höja högkostnadsskyddet för vård med 50 kronor till 1200 kronor.

2. Höja avgiften för slutenvård med 10 kronor till 110 kronor.

3. Förändringarna träder i kraft 2022-01-01.

Uppdraget som ordförande i fullmäktiges beredningar kräver engagemang och är tidskrävande. Det bedöms därför vara rimligt att ordföranden i beredningarna ska ha möjlighet att få sammanträdesarvode för samma antal dagar per år som de vice ordförandena har.

Vidare bör begreppet "basarvode" i 6 § i regelverket ersättas med "årsarvode" för att bättre harmonisera med reglerna i kommunallagen.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten.

I kommunallagen anges att regionfullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfullmäktige 14-15 april 2021, har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa regler för partistöd 2022.