Beslut i korthet - regionfullmäktige 23-24 november

Efter en inledning med stipendieutdelning beslutade regionfullmäktige vid det första mötet med den nya majoriteten efter valet bland annat att bifalla en ny strategisk plan för 2023-2025, där Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets förslag bifölls. Vidare beslutades att förändra regelverket för avgifter, bland annat med höjd bilersättning vid vårdbesök, samt att inrätta politiska sekreterare som biträder regionens politiker i deras uppdrag. Det beslutades också att mandatperioden för den nya regionstyrelsen påbörjas den 1 december.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. Se knappen nedan.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Att notera är att ett flertal ärenden bordlades.

Handlingar och protokoll

Stipendieutdelning (Rubus Arcticus m m)

Anders Öberg (S) föreslår Elisabeth Lindberg (S) till ordförande i regionfullmäktige.

Linda Frohm (M) föreslår Daniel Bergman (M) och Centerpartiet föreslår Majvor Sjölund (C) till 1:e vice ordförande i regionfullmäktige. Votering genomförs.

Regionfullmäktige beslutar att

Utse Elisabeth Lindberg (S) till ordförande, Majvor Sjölund (C) till 1:e vice ordförande samt Daniel Bergman (M) till 2:e vice ordförande i regionfullmäktige till och med 2026-10-14.

Gällande regler för partistöd, fastställda av regionfullmäktige 2021, har reviderats inför ny mandatperiod.

Revideringarna består bland annat i att utbetalning sker två gånger per år. Vidare har partistödet uppräknats enligt förändringar i konsumentprisindex.

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatbundet stöd. Det mandatbundna stödet består i sin tur av ett allmänt partistöd, stöd till partiernas ungdomsorganisationer och stöd för främjande av kvinnors deltagande i politiskt arbete.

För 2023 är:

 • Grundstödet 126 700 kr per parti.
 • Det allmänna partistödet 138 300 kr per fullmäktigemandat.
 • Stödet till partiernas ungdomsorganisationer 30 000 kr per fullmäktigemandat.
 • Stödet för främjande av kvinnors deltagande i politiskt arbete 12 100 kr per fullmäktigemandat.

Marianne Sandström (SD) föreslår en ändring om att partistöden ska utbetalas en gång per år.

Linda Frohm (M) föreslår återremittera ärendet för att utreda vad regionfullmäktige menar med årsredovisning, att säkerställa tydligheten i särredovisning för ungdomar och kvinnor samt göra en konsekvensanalys.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet för att utreda vad regionfullmäktige menar med årsredovisning, att säkerställa tydligheten i särredovisning för ungdomar och kvinnor, samt göra en konsekvensanalys.

Regionfullmäktige anger i den strategiska planen strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål.

Den strategiska inriktningen innebär fortsatt effektivisering av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling. Återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus under planperioden.

Regionens mål har vidareutvecklats ur hållbarhets- och jämlikhets/jämställdhetsperspektiv från föregående plan.

Regionens mål är:

 • Ett hållbart och livskraftigt län.
 • Trygga norrbottningar med god, jämlik och jämställd livskvalitet.
 • God, nära och samordnad vård som genomförs på ett hållbart sätt.
 • Behovsstyrd och hållbar regional utveckling i samverkan.
 • Hållbar kompetensförsörjning.
 • Långsiktigt hållbar ekonomi.

Planen innehåller även en prioritering av Agenda 2030-målen för det dagliga arbetet.

Kommande planeringsperiod har stort fokus på fortsatt implementering av fullmäktiges målbild för nära vård. Utöver målbilden för nära vård samt strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden ett antal inriktningar och uppdrag som framgår i beslutsunderlaget.

De ekonomiska förutsättningarna har beräknats med en befolkningsprognos som är svagt ökande under planeringsperioden. Årets resultat enligt budget uppgår till 102 mnkr för 2023, 108 mnkr för 2024 och 613 mnkr för 2025. Regionens finansiella mål om verksamhetens resultat, soliditet och självfinansieringsgrad beräknas uppnås för samtliga år i planeringsperioden 2023- 2025.

SJVP, M och KD yrkar bifall på SJVP:s, M:s och C:s förslag till strategisk plan.

S, V och C yrkar bifall på sitt förslag till strategisk plan.

SD yrkar bifall på sitt förslag till strategisk plan.

Anders Öberg (S) föreslår ett tillägg om att ge regionstyrelsen i uppdrag att ta bort avgifter i sjukvården för personer som utsatts för sexuellt våld eller våld i nära relation medan Linda Frohm (M) föreslår en alternativ skrivning: att ge regionstyrelsen i uppdrag att se över att ta bort patientavgifterna i sjukvården för personer som utsatts för sexuellt våld eller våld. Votering genomförs.

Doris Messner (SJVP) föreslår ett tillägg om att inom år 2023 återstarta en gynekologisk och obstetrisk verksamhet i Kiruna. Votering genomförs.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets förslag till reviderad strategisk plan 2023-2025.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta bort avgifter i sjukvården för personer som utsatts för sexuellt våld eller våld i nära relation.
 3. Skattesatsen är oförändrad 2023 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

Linda Jonsson (V) och Kristina Nilsson (V) yrkar i en motion till regionfullmäktige att:

 • Regionfullmäktige beslutar att ge alla 62 plus-medarbetare möjlighet till förkortad arbetstid och kompetensöverföring: 100 procent lön, 80 procent arbetstid, varav 20 procent mentorskap.
 • Detta prövas under ett år på fem olika arbetsplatser inom regionstyrelsens respektive regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden.

Regionfullmäktige beslutade i juni att återremittera motionen för att koppla samman motionens intentioner med annat pågående arbete inom området.

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i augusti om åtgärder för att stärka hållbar och långsiktig kompetensförsörjning i regionen.

Glenn Berggård (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Anse motionen besvarad.

Anna-Carin Aro (S), Carina Strömbäck (S) och Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten inrättar en mer tillgänglig telefonlinje för att begära förnyat recept på läkemedel samt att funktionen för receptförnyelse i den digitala tjänsten 1177 förbättras. Detta skulle förenkla och effektivisera för både patienter och sjukvården samt bidra till förbättrad patientsäkerhet.

Regionfullmäktige beslutade  i juni att återremittera ärendet.

I motionssvaret konstateras att om medborgaren önskar kontakt via telefon för receptförnyelse kan hälsocentral eller mottagning idag kontaktas via ordinarie kontaktflöde. Användning av den tjänst som finns på 1177 kräver utveckling av regionens nuvarande journalsystem (VAS), vilket Region Norrbotten beslutat pausa under införandet av nytt journalsystem.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Vänsterpartiets regiongrupp yrkar i en motion att regionfullmäktige ska:

 • Uppdra åt regionstyrelsen att ta fram förslag till process och politisk organisation för nya Kiruna sjukhus i enlighet med beskrivning i motionen.
 • Att förslaget tillställs regionfullmäktige för beslut/fastställande.

Enligt förslaget ska arbetet ledas av en politisk styrgrupp med företrädare för majoritetspartierna men också från oppositionspartierna. Till styrgruppen ska ett antal referensgrupper knytas för att säkerställa delaktighet och relevanta beslutsunderlag.

Regionfullmäktige beslutar att

Bifalla motionen.

Enskilt yttrande från Doris Messner (SJVP): Arbets- och referensgrupper skall innehålla lokal representation från Kiruna.

Glenn Berggård, Vänsterpartiets regiongrupp, yrkar att regionfullmäktige ska besluta att reskostnadsersättning ska utgå enligt de generella ersättningsnivåerna för:

 • Mammografi.
 • Cellprovtagning.
 • Besök till mödravård.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 att återremittera ärendet för en översyn av regelverket för sjukresor och resekostnadsersättningar i sin helhet.

Glenn Berggård (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Anse motionen besvarad.

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten:

 • Höjer milersättningen för sjukresor till 18,50 kr/milen.
 • Slopar parkeringsavgifterna på samtliga sjukvårdsinrättningar i länet.
 • Genomför en genomlysning av huruvida egenavgifterna avseende sjukresor ligger på en rimlig nivå utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
 • Undersöker möjligheterna till att sänka resesträckan från 84 km enkel väg för erhållande av reseersättning med egen bil eller helt och hållet slopa kravet på viss resesträcka för erhållande av ersättning för sjukresa.

I motionssvaret konstateras bland annat att Region Norrbotten redan har påbörjat en översyn av regelverket för avgifter.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni att återremittera ärendet Delårsrapport Region Norrbotten april 2022. Beslutet togs enligt förfarandet för minoritetsåterremiss efter förslag av Glenn Berggård (V).

Förslaget var att redovisa en analys av fattade politiska beslut och avsaknad av politiska beslut från majoriteten (Centerpartiet, Moderaterna samt Norrbottens sjukvårdsparti) som gör att målen inte antas kunna uppnås.

Regionstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att genomföra den analys som efterfrågas och rekommenderar därför regionfullmäktige att godkänna delårsrapporten enligt bilagt förslag.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna Region Norrbottens delårsrapport per april 2022.

Förslaget innebär en förändrad politisk organisation från och med 1 januari 2023. Under regionfullmäktige, vid sidan av regionstyrelsen, patientnämnden och regionala utvecklingsnämnden, föreslår den nya majoriteten att en hälso- och sjukvårdsnämnd inrättas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnden, ska ansvara för regionens arbete med omställningen till nära vård samt tandvård och primärvård undantaget beställning av Vårdval primärvård som regionstyrelsen ansvarar för. Nämnden ska se till att närsjukvården följs upp, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet. I samband med inrättandet av en hälso- och sjukvårdsnämnd avvecklas utskottet för Nära vård.

Linda Frohm (M) föreslår återremiss på förslaget om att inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd för att utreda konsekvenserna för införandet av Nära vård då det är en reform för hela hälso- och sjukvården, inte bara primärvård och tandvård, samt se över den faktiska möjligheten att politiskt styra primärvård och tandvård utan att ta över ansvaret för beställningarna. 

Regionfullmäktiges beredningar föreslås reduceras från två, sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen, till endast uppdragsberedningen. Uppdragsberedningen ska arbeta med frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, som till exempel livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård. Därutöver ersätts regionfullmäktiges valutskott av regionfullmäktiges valberedning.

Marianne Sandström (SD) föreslår ett tillägg om att ledamöterna i uppdragsberedningen ska ha personliga ersättare. I andra hand föreslår hon återremiss på den del i förslaget till ny politisk organisation som avser uppdragsberedningen för att utreda huruvida ersättare i uppdragsberedningen bör utses.

Linda Frohm (M) föreslår återremiss på frågan om ersättares kallelse till nämnder och styrelser. Skälet är att utreda konsekvenserna för möjligheten för ersättare att tjänstgöra om ordinarie ledamot är förhindrad med tanke på möjligheten för personer att ta tjänstledigt på kort varsel och med tanke på vår stora geografi ur ett jämlikhetsperspektiv.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa föreslagna ändringar i Region Norrbottens politiska organisation, med följande undantag:

 • Frågan om huruvida ersättare i uppdragsberedningen bör utses återremitteras.
 • Frågan om hälso- och sjukvårdsnämnd återremitteras med motiveringen att utreda konsekvenserna för införandet av Nära vård då det är en reform för hela hälso- och sjukvården, inte bara primärvård och tandvård, samt se över den faktiska möjligheten att politiskt styra primärvård och tandvård utan att ta över ansvaret för beställningarna.
 • Frågan om inkallande av ej tjänstgörande ersättare i nämnder och styrelser återremitteras med motiveringen att utreda konsekvenserna för möjligheten för ersättare att tjänstgöra om ordinarie ledamot är förhindrad med tanke på möjligheten för personer att ta tjänstledigt på kort varsel och med tanke på vår stora geografi ur ett jämlikhetsperspektiv.

En revidering har gjorts av regelverket för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten. Revideringen syftar till att förtydliga regelverket för att minimera tolkningsutrymmet samt möjliggöra en digital hantering av ansökningar och räkningsunderlag.

Ärendet återremitterades efter beslut från regionfullmäktige i juni. Justeringar har nu skett avseende frågan om förlorad arbetsförtjänst.

Ytterligare ändringar har även skett i form av förändring av ersättning till oppositionsråd, tillägg med anledning av förslaget att inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd och justeringar med anledning av förslag till ändring av antalet beredningar.

Erika Sjöö (SJVP) föreslår en ändring i § 29 2 stycket, sista meningen till följande: ”Därefter svarar Försäkringskassan för sjukpenning enligt gällande lagstiftning”.

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring av § 15 till ”Ledamöter i sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen för högst 17 dagar per år för sammanträde/arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag”.

Ordföranden föreslår tillägg i 6 § enligt följande:

 • Ordförande i regionstyrelsen/regionråd: 1 st
 • Vice ordförande i regionstyrelsen/regionråd: 1 st
 • Regionråd: 2 st
 • Oppositionsråd: 1/parti i opposition

Marianne Sandström (SD) föreslår att alla partier invalda i regionfullmäktige erhåller en regionrådspost, antingen som oppositionsråd eller regionråd.

Linda Frohm (M) stödjer Marianne Sandströms förslag i första hand. I andra hand föreslår Linda Frohm följande skrivning i 6 §:

 • Ordförande i regionstyrelsen/regionråd: 1 x 135 %
 • Vice ordförande i regionstyrelsen/regionråd: 1 x 125 %
 • Regionråd: 2 x 110 %
 • Oppositionsråd: 1/parti i opposition, 50 % + 4 % / mandat

Votering genomförs.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten med följande ändringar:

 • § 15 till ”Ledamöter i sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen för högst 17 dagar per år för sammanträde/arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag”.
 • § 29, 2 stycket, sista meningen till: ”Därefter svarar Försäkringskassan för sjukpenning enligt gällande lagstiftning”.
 • Tillägg i 6 § enligt följande:

  • Ordförande i regionstyrelsen/regionråd: 1 st
  • Vice ordförande i regionstyrelsen/regionråd: 1 st
  • Regionråd: 2 st
  • Oppositionsråd: 1/parti i opposition

Politiska sekreterare anställs i regionen, som också betalar ut lönen. Fördelning av resurs för politiska sekreterare beräknas utifrån att varje parti har en basresurs på 20 procent av heltid och därutöver 4 procent per mandat. De politiska sekreterarna ska vara månadsanställda och partierna avgör själva hur sysselsättningsgraden ska fördelas under mandatperioden. Ett partis totala sysselsättningsgrad för politisk sekreterare kan delas upp mellan flera personer.

Politiska sekreterare är politiskt tillsatta tjänstepersoner som biträder regionens politiker i deras uppdrag. Den politiska sekreteraren arbetar åt ett specifikt politiskt parti. Uppdraget utformas av ansvarigt politiskt parti men gemensamt är att:

 • Vara rådgivare och bollplank åt förtroendevalda.
 • Omvärldsbevaka och analysera t.ex. facklitteratur och andra underlag.
 • Biträda vid politisk ärendeberedning.
 • Bistå med generell administration, mötesbokningar m m.

Antalet politiska sekreterare har ökat de senaste åren. Under 2020 var ca 800 politiska sekreterare verksamma i Sveriges kommuner och regioner. Av Sveriges 20 regioner var det under samma år 17 stycken som hade anställda politiska sekreterare.

Den årliga kostnaden uppgår till 3,4 mnkr.

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring om att alla sekreterare får en schablonersättning som för heltid (100 %) baseras på 50 procent av årsarvodet för förtroendevalda som årligen justeras enligt särskilt fastställt regelverk för förtroendevalda. Ersättning för respektive partis politiska sekreterare baseras sedan på den omfattning av resursen (schablonersättning) som respektive parti erhåller (20 % + XX %).

(M), (SD) och (SJVP) föreslår avslag på förslaget att införa politiska sekreterare.

Lars Johan Dalhägg (M) föreslår att om förslaget att införa politiska sekreterares bifalls ska resursfördelningen enligt 3 § vara lika för alla partier oavsett storlek/ mandatfördelning, storlek 1.0.

Marianne Sandström (SD) föreslår att procentsatsen för politiska sekreterare skrivs ut.

Regionfullmäktige beslutar att

Införa politiska sekreterare i enlighet med beskrivning i Regler för politiska sekreterare, med ändring av text i § 10 till ”Alla sekreterare får en schablonersättning som för heltid (100 %) baseras på 50 procent av årsarvodet för förtroendevalda som årligen justeras enligt särskilt fastställt regelverk för förtroendevalda. Ersättning för respektive partis politiska sekreterare baseras sedan på den omfattning av resursen (schablonersättning) som respektive parti erhåller (20 % + XX %)”.

I samband med ny mandatperiod har partierna lämnat in nomineringar till de organ fullmäktige ska utse ledamöter och ersättare i.

Valberedningen har därefter lämnat ett förslag som bland annat innefattar förslag att utse Anders Öberg (S) till regionstyrelsens ordförande och Glenn Berggård (V) till vice ordförande.

Vidare föreslås att Anders Öberg (S), Camilla Friberg (S), Glenn Berggård (V) och Birgitta Johansson Huuva (C) utses till regionråd och Linda Frohm (M), Marianne Sandström (SD), Kenneth Backgård (SJVP), och Håkan Kero (KD) till oppositionsråd.

Helena Öhlund (S) föreslås till ordförande och Jan Anders Perdahl (V) till vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Glenn Berggård (V) föreslår att mandatperioden för regionstyrelsen ska vara 1 december 2022 till 30 november 2026, samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Votering sker.

Regionfullmäktige beslutar att

Mandatperioden för regionstyrelsen ska vara 1 december 2022 till 30 november 2026, samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Utse representanter i berörda organ enligt valberedningens förslag.

För fullständig lista på valen se protokollet.