Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 oktober 2021

Regionstyrelsen beslutade att godkänna den styrande majoritetens förslag till regionfullmäktige att fastställa strategisk plan 2022-2024 och att lämna skattesatsen oförändrad 2022. Vidare föreslogs vilka uppdrag regionfullmäktige ska ge sjukvårds- och uppdragsberedningarna. Styrelsen tog också beslut om en riktlinje för arbetsmiljöarbete inom regionen och behandlade revisionsrapporter om bland annat palliativ vård och vård av depression och ångest.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Ett normalår beslutar regionfullmäktige om en strategisk plan i juni. 2021 har påverkats av pandemin och omställningens införande av ny driftsorganisation, varför strategisk plan fastställs i oktober.

Regionens mål är oförändrade från föregående plan. Dessa är:

 • Ett livskraftigt län
 • Trygga norrbottningar med god livskvalitet
 • God, nära och samordnad vård
 • Behovsstyrd regional utveckling i samverkan
 • Hållbar kompetensförsörjning
 • Långsiktigt hållbar ekonomi

Kommande planeringsperiod kommer stort fokus att vara etableringen av nya driftsorganisationen och återställning av uppskjutna vårdbehov. Fullmäktige har även fastställt en ny målbild för nära vård.

Utöver målbilden för nära vård samt strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin föreslås:

 • Färdigställa den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans. En kontinuerlig process som innebär såväl kostnadsminskningar som intäktsökningar.
 • Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen bland annat avseende vårdplatser, akut omhändertagande samt profilering av de enskilda sjukhusen.
 • Tydliggöra primärvårdsuppdraget.
 • Öka patientgenomströmning och mätbara insatser inom vuxenpsykiatrin.
 • Utveckla samverkan mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Omställningen ska leda till en modernare organisation som ökar delaktigheten för medarbetare.
 • Fortsätta decentralisera delar av verksamheten.
 • Minimera patientresandet.
 • Prioritera åtgärder avseende den uppskjutna vård som byggts upp.
 • Omhänderta vårdbehov kopplade till covid-19 och postcovidtillstånd.
 • Utarbeta en gemensam strategi och färdplan för nära vård och omsorg tillsammans med länets kommuner. Strategin ska tydliggöra riktningsförändringen inom hälsa, vård och omsorg utifrån den gemensamt beslutade målbilden.
 • Intensifiera utvecklingsarbetet inom modellområde Nära vård och omsorg i Östra Norrbotten.
 • Anpassa beställning inom vårdval Norrbotten så att den utformas för att stödja utvecklingen mot nära vård.
 • Se över den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården så att den stimulerar förflyttning mot öppnare vårdformer.
 • Öka antalet filialer och servicepunkter inom primärvård.
 • Säkerställa en sammanhållen intensivvård i hela länet.
 • Översyn av avgifter för distanskontakter samt kartlägga ekonomisk påverkan av förändrade avgifter.
 • Utveckla den palliativa vården.  
 • Utreda skyndsamt möjligheterna till onkologisk verksamhet inklusive strålning i Sunderbyn.
 • Utreda möjligheterna att investera i en PET-MR eller PET-CT.
 • Fortsätta införandet av tjocktarm- och ändtarmcancerscreening.
 • Undersöka möjligheten för Region Norrbotten att ansluta sig till Organiserad prostatacancer testning (OPT).
 • Undersöka möjligheterna till utökad utbildning inom regionen för olika kompetenser inom bild och funktionsmedicin och opererande verksamheter.
 • Översyn av gynekologisk och förlossningsvård i länet.
 • Utreda möjligheterna att utveckla ett kompetenscentrum inom neurologi.
 • Fortsätta satsningar inom folkhälsoområdet i syfte att skapa en bättre och mer jämlik hälsa.
 • Patienter med hjärtmonitorering ska erbjudas fjärrmonitorering.  
 • Införa åtgärder som säkerställer tillgänglig tandvård i hela länet.
 • Utveckla primärvård- och tandvårdsverksamheterna i Boden och Luleå med syfte att öka kvalitén och tillgängligheten.
 • Regionen ska vidta intensifierade rekryteringsinsatser avseende läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Utveckla det samordnade och strukturerade rekryterings- och bemanningsarbetet samt schemaläggning för en hållbar bemanningsekonomi och arbetsmiljö.
 • Säkerställa att regionen har en ökad beredskap för framtida kriser.
 • Fortsätta utveckla förslag i samverkan med länets kommuner om hur kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation.
 • Prioritera satsningar inom regional utveckling baserad på de stora investeringarna i länet.
 • Utreda och prioritera satsningar inom kulturen.
 • Implementera jämställdhetsstrategin i styrande dokument.
 • Utreda betalningsansvaret för ambulanshelikoptertransporter av personer med obetydligt eller ringa behov av sjukvårdens resurser.
 • Integrera Regional överenskommelse om samverkan sluten mellan Region Norrbotten, civilsamhället och Länsstyrelsen i verksamheternas styrande dokument.
 • Efter slutförd förstudie uppdra till Regiondirektör att slutföra förhandlingar med LKAB och därefter planera för genomförandet av Kiruna nya sjukhus.

Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) och Marianne Sandström (SD) yrkar avslag på liggande förslag till strategisk plan till förmån för egna förslag.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Fastställa Strategisk plan 2022-2024

Skattesatsen är oförändrad 2022 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Bild- och funktionsmedicin inom division Funktion är i behov av att ersätta tre befintliga röntgensystem på Kiruna, Piteå och Sunderby sjukhus på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Funktion tilldelas 13 800 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar.

2. Division Regionstöd tilldelas 2 000 tkr från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade ombyggnationer.

3. Paragrafen anses vara omedelbart justerad.

Region Norrbottens patientnämnd utbetalar arvode, kostnadsersättning och reseersättning till stödpersoner med pågående uppdrag.

I förslaget till nya regler föreslås att ansökan om ersättning eller arvode ska ske inom tre månader efter genomfört sammanträde eller förrättning. För sent inkommen ansökan kommer att behandlas månaden efter inlämnat slutdatum.

Regionstyrelsen beslutar på förslag från patientnämnden att föreslå regionfullmäktige besluta att

1. De föreslagna ändringarna gällande ersättningsregler för stödpersoner fastställs.

2. Ändringarna ska träda ikraft den 1 december 2021.

Under perioden har flera stora etableringar och investeringar i länet presenterats. De stärker bilden av Norrbotten som ett viktigt län i den gröna omställningen. Det är en unik möjligt för Norrbotten att öka antalet invånare.

Den samlade måluppfyllelsen visar att nämndens mål per augusti är delvis uppnådda. Bedömningen är att flera av målen kommer att vara uppnådda vid årets slut om planerade aktiviteter genomförs enligt plan.

Nämndens egna verksamheter ger ett överskott på grund av restriktioner inom kultursektorn. Kollektivtrafiken som nämnden finansierar påverkas också av pandemirestriktionerna. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat ett antal processer som ett led i genomlysningen av kollektivtrafiken.

Nämndens resultat t o m augusti visar på ett överskott om 13 miljoner kronor. Årsprognosen visar på 8,7 miljoner kronor i underskott, där Länstrafiken står för 18,8 miljoner kronor. Länstrafiken gör denna bedömning utifrån ett högre biljettintäktsbortfall än budgeterat.

Regionstyrelsen beslutar att på förslag från regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige besluta att

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

Bedömningen av måluppfyllelsen per augusti visar att ett av de tre strategiska målen, God ekonomisk hushållning, helt har uppnåtts. Målet En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet har delvis uppnåtts och målet Nöjda och delaktiga patienter och medborgare har inte uppnåtts.

Det ekonomiska utfallet för tertial två år 2021 visar på ett positivt resultat på 1 652 tkr för nämndens tre kostnadsställen, patientnämnden, patientnämndens stab och stödpersonsverksamheten.

De vanligast förekommande kategorierna av ärenden är vård och behandling, följt av kommunikation och tillgänglighet.

Regionstyrelsen beslutar på förslag från patientnämnden att föreslå regionfullmäktige besluta att

Godkänna patientnämndens delårsrapport per augusti 2021.

Ekonomiska resultatet per augusti är positivt med 1 051 mnkr vilket är 637 mnkr bättre än budget. Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 1 159 mnkr vilket är 650 mnkr bättre än budget.

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i april beslutat att ändra livslängdsantagandet i den beräkningsmodell (RIPS) för pensionsåtagandet som tillämpas av kommuner och regioner. Analyser pekar på en högre livslängd, framförallt för män än det livslängdsantagande som hittills använts. Medarbetare i kommuner och regioner lever längre och det måste beaktas i beräkningen. Förändringen innebär att den beräknade pensionsskulden ökar med cirka 5 procent för regionerna. För 2021 innebär det en engångskostnad för Region Norrbotten på 236 mnkr som belastat resultatet. Den kostnaden var inte känd när budgeten beslutades och är således en avvikelse mot budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen.

Bedömningen av de strategiska målen per augusti visar att samtliga sex strategiska mål delvis har uppnåtts. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning.

Vid årets slut prognosticeras att två av de strategiska målen helt har uppnåtts och fyra delvis har uppnåtts.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

Riktlinjen beskriver vikten av att regionen som arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att skapa en god och säker arbetsmiljö. Riktlinjen tydliggör vem som ansvarar för arbetsmiljön, samt hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att det årligen genomförs dokumenterade arbetsplatsträffar där arbetsmiljöfrågor diskuteras.

Anders Öberg (S) föreslår ett tillägg om att regionen som arbetsgivare ska följa upp hur medarbetare ser på sin arbetsmiljö med en medarbetarundersökning för att regionstyrelsen, ledning och chefer i verksamheten ska få en värdemätare för arbetsmiljöfrågorna.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna reviderad riktlinje för arbetsmiljöarbete i Region Norrbotten, med Anders Öbergs och Glenn Berggårds tillägg.

Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Sjukvårdsberedningen för 2022 ges uppdraget att undersöka medborgarnas behov av rehabiliteringsåtgärder inom primärvården och kommunal hälso- och sjukvård, som enligt riktlinjerna utgör basen för länets rehabpatienter.

Uppdragsberedningen för 2022 ges uppdraget att undersöka påverkan på medborgarna, där tillgång till internet är som sämst enligt täckningskollen och PTS bredbandskarta. Fokus ska vara på aktuell påverkan i medborgares vardag.

Regionens revisorer har genomfört en granskning gällande arbetet med att utveckla den palliativa vården samt att åtgärda konstaterade brister från tidigare granskning 2015. Revisorerna konstaterar att samtliga brister från tidigare granskning kvarstår att åtgärda, samt att ytterligare områden i behov av utveckling framkommit.

Sammanfattningsvis bedömer revisonen att regionstyrelsen inte arbetat ändamålsenligt med att utveckla verksamheten i fråga om att åtgärda konstaterade brister, samt att den interna kontrollen inom området inte varit tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att:

1. Säkerställa att åtgärder vidtas för att genomföra insatser utifrån revisionens rekommendationer.

2. Utveckla ett kompetenscenter för palliativ vård i Norrbotten.

3. Utreda möjligheterna att öppna ett hospice i Norrbotten.

samt att:

4. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Regionens revisorer har gjort en uppföljande granskning av tre tidigare granskningar inom områdena vård av depression och ångest, anskaffning av medicinteknisk utrustning samt jämlik och förebyggande vård.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen inte helt bedrivit verksamheten samt åtgärdat konstaterade brister på ett ändamålsenligt sätt samt att arbetet inte helt bedrivits med en tillräcklig intern kontroll.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att:

1. Säkerställa ett fortsatt utvecklingsarbete gällande kontaktvägar med vården för barn och unga med psykisk ohälsa för att säkerställa en jämlik vård i hela länet.

2. Säkerställa att arbetet med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder verkställs.

samt att:

3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Som ett led i att stärka hälso- och sjukvårdens och omsorgens arbete med psykisk ohälsa har den statliga utredningen för God och nära vård lämnat ett delbetänkande på området. Utredningen presenterar ett antal förutsättningar som är nödvändiga för att utveckla vården och omsorgens omhändertagande av psykisk ohälsa.

Ett lagförslag ges om att det i primärvårdens grunduppdrag ska ingå att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.

Regionen är överlag positiv till utredningens förslag och bedömningar.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Utredningen handlar om att stärka skyddet mot sexuella kränkningar bland annat mot bakgrund av att samhället på relativt kort tid blivit mer digitaliserat och internet har blivit en arena för utnyttjande av människor, inte minst barn och ungdomars sexuella integritet. En annan viktig parameter har varit att se över straffskalorna för sexualbrotten för att dessa i tillräcklig utsträckning ska spegla brottets allvar.

Regionen berörs främst av den del som handlar om spårsäkring efter sexualbrott. Region Norrbotten är positiv till utredningen och välkomnar utredningens förslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Som ett led i den omställning av hälso- och sjukvården som nu pågår lämnar den statliga utredningen för God och nära vård ett delbetänkande för hur barn och unga ska få en sammanhållen god och nära vård. Utredningen föreslår bland annat att hälso- och sjukvårdslagen förtydligas så att det framgår att regionerna ska bedriva hälsofrämjande arbete för barn och unga samt att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas fram.

Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till de förslag som lämnas i delbetänkandet.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.