Ambulansen övade Pågående dödligt våld

13 drabbade, varav en gärningsperson och flertalet döda. Det scenariot ställdes Region Norrbottens ambulanssjukvård inför i övningen Giron 2022.

Giron 2022, övning

Bilderna kommer från fältdelen av övning Giron 2022. Alla drabbade på bilderna är markörer från polisutbildningen. Ingen på bilderna har riktiga skador.

– Vi har övat på ett scenario som vi hoppas aldrig ska bli verklighet. Ambulanssjukvården i Region Norrbotten håller på att ta fram utbildningsmaterial för att hantera situationer med pågående dödligt våld och övningen har gett oss insikter. Pågående dödligt våld är en sällanhändelse men vi måste ändå vara beredda, säger Nicklas Ajaxon som är ambulanssjuksköterska och koordinator inom prehospital sjukvårdsledning inom Region Norrbotten.

Att övningen kunde genomföras så storskaligt möjliggjordes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och alla deltagande aktörer. Målet är att deltagarna skulle dra lärdomar under övningen och sedan göra sin insatsmetodik bättre.

– Om en sån här sak inträffar kan vi inte lösa det helt själva, vi måste arbeta tillsammans och kanske till och med kliva utanför våra ordinarie yrkesroller eftersom situationen är så extrem.

Övningen äger rum i en tom byggnad i Kirunas gamla centrum. Efter att ett larm har inkommit till SOS Alarm samlas polis, räddningstjänst och ambulans en bit från huset där både offer och gärningsperson finns.

Inför varje övning hade man en säkerhetsgenomgång och fastställde övningsramarna.

Daniel Pekkari är medicinskt ansvarig och går igenom insatsmetodiken för att alla skadade ska kunna omhändertas på bästa sätt. Genomgången görs tillsammans med räddningstjänsten.

Medicinskt ansvarig är en av två roller som alltid finns på en skadeplats. Den andra rollen är sjukvårdsledare. Som medicinskt ansvarig fattar man bland annat medicinskt inriktningsbeslut och leder och fördelar det medicinska arbetet på plats.

Övningsscenariot äger plats på ett socialkontor där en missnöjd klient börjat skjuta bland personal och besökare. För att skapa en stressig övningsmiljö användes rökmaskin, blinkande ljus, barnskrik och sminkning av markörer inklusive låtsasblod.

– Vi gör det för att skapa stresspåslag hos deltagarna. Även fast de vet att det är en övning så påverkas de, speciellt av barnskriket och många vill instinktivt ta hand om barnet trots att de ser att det bara är en docka, säger Nicklas Ajaxon.

 

Eftersom det finns fler skadade än vad ambulanspersonalen kan ta hand om bestämmer man sig för att ta hjälp av räddningstjänsten. Ambulanspersonal går ihop med räddningstjänst i grupp och instruerar dem kring vad de kan hjälpa till med. På så sätt får fler skottskadade hjälp snabbt. En i gruppen får i uppdrag att hålla koll på omgivningen ur ett säkerhetsperspektiv.

– I en PDV-händelse är polisens primära uppdrag att avbryta det pågående våldet. Ambulans och räddningstjänst får i uppgift att omhänderta de skadade. Genom att samarbeta och öva på att jobba i team på det här sättet blir det omhändertagandet bättre, säger Nicklas Ajaxon.

På skadeplats med många svårt skadade utförs enkla livsuppehållande åtgärder. För att öka chansen till överlevnad krävs snabba avtransporter till sjukhus.

På plats i Kiruna fanns blåljuspersonal från hela länet. För att lyckas med komplicerade händelser oavsett vad som inträffat krävs samverkan mellan blåljusaktörer på skadeplats. Att leda arbetet på skadeplats var en stor del av övningen.

Förutom att öva på pågående dödligt våld tränade man också på byggnadskollaps. I det momentet användes ett hus som ändå skulle rivas på grund av stadsomvandlingen. Delar av huset revs på ett sätt så att säkerheten för deltagarna inte skulle vara i fara.

Nusar, MSB:s nationella förstärkningsresurs för urban sök och räddning, var delaktiga i uppbyggnaden av övningsplatsen kring ras och skred. Nusar kan användas för att söka upp och rädda människor vid stora komplicerade räddningsinsatser med kollapsade byggnader orsakade av till exempel naturkatastrofer, olyckor, terrorattentat eller krig.

Samtidigt som blåljuspersonalen övade i fält pågick två ledningsövningar för personer i regional krisledning. Målsättningen med hela övningen var att öka kunskap och förmåga till aktörsgemensam ledning, samverkan och kommunikation för att därigenom öka takten i utvecklingen inom den svenska beredskapen.

Foto: Simon Eliasson
Text: Emma Bergström Wuolo