Nu satsar Region Norrbotten på kompetensförsörjning

Regionstyrelsen föreslås bevilja flera åtgärder som ska förbättra villkor och arbetsmiljö för medarbetare. Förutom dubblerad Ob-ersättning ska sjukfrånvaron minskas, företagshälsovården stärkas och seniora medarbetare behållas.

Den politiska majoriteten (S, V och C) presenterade paketet på en pressträff under onsdag morgon. Paketet innehåller elva punkter:

 1. Ett förslag på hur sjukfrånvaron kan minskas ska tas fram.
 2. Kränkande särbehandling ska minskas och även här behövs ett förslag på hur det ska göras.
 3. Regionen ska arbeta för ett förlängt arbetsliv som bidrar till att behålla senior arbetskraft.
 4. Blivande medarbetare ska kunna rekryteras redan under studietiden. Ett förslag på hur det ska genomföras ska tas fram.
 5. Ett kollektivavtal ska slutas med berörda fackliga organisationer. Kollektivavtalet går ut på att öka ersättningen för arbete under obekväm arbetstid.
 6. En plan för att minska beroendet av inhyrd personal ska tas fram.
 7. Chefernas förutsättningar ska ses över. Det gäller hur många medarbetare varje chef har, mängden administrativa uppgifter samt vilken introduktion och utbildningsinsatser som behövs.
 8. Divisionerna ska få 135 miljoner kronor. Pengarna kommer att inarbetas i den strategiska planen för nästa år. De 135 miljonerna ska finansiera ökad ersättning för arbete under obekväm arbetstid (Ob-ersättning).
 9. Företagshälsovårdens ska få utökad budget med 1 miljon kronor.
 10. Rekryteringsstöd i form av verktyg och licenser ska finansieras med upp till 1 miljon kronor per år.
 11. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att utöka budgeten för regionstyrelsen för 2023 med 45 mnkr, i syfte att delårsfinansiera en ökad ersättning för arbete under obekväm arbetstid, genom att minska det budgeterade resultatet för 2023.

Det är regiondirektören som får i uppdrag att ta fram de olika förslagen. Förslagen ska redovisas under hösten i år. Regionstyrelsen ska ta ställning till förslaget vid nästa sammanträde, 5 april.