Så stöttar Företagshälsan regionens medarbetare

De har stöttat Region Norrbottens medarbetare genom både pandemi och omställning, och målet är att alla anställda ska ha en god och hälsosam arbetsmiljö. Men på Företagshälsan finns en önskan. Att få jobba ännu mer förebyggande. ”Vi gör störst skillnad om vi blir kontaktade tidigt”, säger Kajsa Frixeus som är psykolog på Företagshälsan.

Företagshälsan

Vi möts på Företagshälsans kontor i centrala Luleå. Här jobbar 14 medarbetare. Tre socionomer, två psykologer, två ergonomer, en administratör, tre företagssköterskor, en företagsläkare, en arbetsmiljöingenjör samt en verksamhetschef.

"Opartisk expertresurs"

Vid ett bord i en av samlingslokalerna sitter Maria Holm, verksamhetschef, och Kajsa Frixeus, psykolog. De har båda jobbat på Företagshälsan i ungefär fem år.

– Jag har varit verksamhetschef i snart ett år, dessförinnan jobbade jag som ergonom och rehabkoordinator här, säger Maria.

Vad är då Företagshälsan för något?

– Vårt uppdrag är att vara en opartisk expertresurs inom arbetsmiljö och hälsa. Vi ska stötta både arbetsgivare och medarbetare utifrån den kunskap vi har här, säger Maria och fortsätter:

– Vi jobbar hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande på tre olika nivåer: organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Främjar god arbetsmiljö

Företagshälsans uppdrag är att främja en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk.

– Det kan handla om olika typer av insatser, beroende på vilken nivå man är på. Huvudsyftet är att förebygga ohälsa och olycksfall. Vi vill profilera oss mer mot att verkligen kunna främja hälsa mer än att bedriva vård. Vi vill bli kontaktade i förebyggande syfte, vi är inte någon man söker när man står inför vård, säger Kajsa och får medhåll av Maria:

– Vi bedriver inte vård här, det är viktigt att påpeka. Vi sjukskriver inte heller. Det ingår inte i vårt uppdrag.

Några av de 14 medarbetarna på Företagshälsan.

Varför är det viktigt att jobba förebyggande?

– Det handlar om att riskinventera, att titta på sin arbetsmiljö och se om det finns några risker. Det kan till exempel handla om en arbetsbelastning som väntas öka inom en snar framtid, och som skulle kunna leda till stressade och sjukskrivna medarbetare. Då kan vi, i god tid, bidra med tips och råd. Ja, en riskinventering helt enkelt, säger Kajsa.

Hon jobbar alltså som psykolog på Företagshälsan. Men hon tar inte emot enskilda patienter liggandes på en divan, som berättar om sina personliga bekymmer. Hon är ingen ”Netflix-psykolog”, för att låna hennes egna ord.

– Jag har mitt intresse inom organisation, ledarskap och grupputveckling. Den senaste tiden har jag jobbat mycket med arbetsgruppsutveckling, eller chefsstöd.

Beskriv en typisk arbetsdag för dig.

– Det kan handla om att det varit någon form av trassel i samarbete eller brist i kommunikationen på en arbetsplats. Då gäller det för mig att skapa förståelse och se bortom det där.  Vad är det som ligger bakom att kommunikationen brister? Finns det otydligheter vad gäller mål och förväntningar? Eller handlar det om ett ledarskap som inte har tid att vara närvarande? Det här är mitt uppdrag fundera på.

Jobbar på uppdrag av chef

Det som är viktigt att poängtera med Företagshälsan inom Region Norrbotten är att det är opartisk stödresurs.

– Vi är inte arbetsgivare och vi är inte skyddsorganisationen. Vi företräder arbetsmiljölagen. Men däremot är det viktigt att påpeka att vi jobbar på uppdrag av chef. Det är ju chefen som har arbetsmiljöansvar på sin enhet. Så vi kan aldrig gå in och åtgärda något utan att chefen vet om vad som pågår, säger Kajsa.

Men om man som medarbetare mår dåligt på grund av sin chef då?

– Då kan det vara ett skyddsombud som ringer hit och säger att man har försökt påtala detta, utan gehör. Då kan vi guida skyddsombudet inom skyddsorganisationen eller coacha i den fortsatta dialogen med chefen. Men vi kan aldrig gå in och åtgärda något utan chefens vetskap.

Maria Holm, verksamhetschef.

Hur kontaktar man då Företagshälsan? Gärna digitalt, säger Maria Holm.

– Vi arbetar aktivt tillsammans med IT för att under 2024 få in en digital ärendeportal, men vi är inte helt i mål där än. Det går bra att ringa hit eller maila om man vill ha kontakt. Vi har också en flik på Insidan, där det finns beställningsblanketter man som chef kan fylla i och skicka in via post, säger hon.

Omställning och pandemi

Företagshälsan jobbar inom många olika områden. Men hela tiden med fokus på arbetsmiljö. De senaste åren har man hjälpt regionens chefer och medarbetare att ta sig igenom både en tuff omställning samt en långvarig pandemi med allt vad det innebär. Två stora faktorer som verkligen har påverkat arbetsmiljön på olika sätt. En utmanande tid, minst sagt.

– Det vi såg under pandemin var en stor organisation som på kort tid behövde ställa om och förhålla sig till något som för många var ett relativt okänt sammanhang, ett okänt ”hot”. Det var en enorm påfrestning på både organisation och individ, säger Kajsa och fortsätter:

– Många medarbetare blev förflyttade och fick lära sig nya arbetsuppgifter under extremt hög press. Många gånger fanns det inte beprövade metoder, rutiner eller kännedom om skyddsutrustning. Det utvecklades eftersom.

Kajsa Frixeus, psykolog.

Även regionens omställning, som pågick 2019-2022 och gick ut på att kostnaderna skulle minskas med 700 miljoner kronor, skapade stor osäkerhet, oro och otydlighet bland medarbetarna. Dessutom ledde det till en brist på tillit till organisationen, säger Kajsa Frixeus.

– Det kan man bland annat utläsa i medarbetarundersökningen där faktorn ”attraktiv arbetsgivare” fick sämst resultat, säger hon.

Jobbar helst förebyggande

Både pandemin och omställningen är extrema situationer, men visar ändå på hur viktigt det är att jobba förebyggande inom en organisation. Framför allt med hälsa och arbetsmiljö.

Där kommer alltså Företagshälsan in.

De vanligaste ärendena till vardags handlar också om just detta, enligt Maria Holm.

– Vi tar regelbundet fram statistik på våra uppdrag och det största området är det förebyggande, och där ingår ju väldigt mycket. Det kan handla om utbildningar, arbetsgruppsutveckling, medicinska kontroller och nyanställningsundersökningar. Men just nu har vi också en ganska stor andel efterhjälpande, många individer som är i arbetsanpassning. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar, där har ju också Region Norrbotten ett upphandlat samtalsstöd.

Kan jag som enskild medarbetare höra av mig till er och säga att jag mår dåligt och behöver prata med någon?

– Du kan alltid som medarbetare höra av dig för att få råd. Men om det ska bli en insats, så att du får prata med någon, måste du förankra det med din chef som sedan gör en beställning till oss.

Fotnot: Just nu har Företagshälsan en annons ute där man söker en hälsovägledare på deltid, med syfte att stödja organisationen i att arbeta mer hälsofrämjande. Dessutom söker man även en psykolog, socionom eller beteendevetare.

Text och foto: Moa Höjer