Sjukvårdsministern besökte Norrbotten

Idag besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Sunderby sjukhus. Under mandatperioden kommer sjukvårdsministern att besöka samtliga regioner för att föra en dialog om hälso- och sjukvården i regionen och besöka dess verksamheter.

Sjukvårdsministern besökte Norrbotten
Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande, informerade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bland annat om hur det är att bedriva sjukvård på en yta som motsvarar en fjärdedel av Sverige.

Under sitt besök fick sjukvårdsministern träffa representanter för Region Norrbotten för att diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor som specifikt rör regionen. Bland annat hur det är att ansvara för förlossningsvården i en region som motsvarar en fjärdedel av Sveriges yta.

Dessutom gjordes ett verksamhetsbesök på röntgenavdelningen på Sundby Sjukhus för att höra mer om utmaningar och möjligheter med bilddiagnostik på en avdelning som ansvarar för en så stor del av landets yta. Avslutningsvis fick ministern möjlighet att fördjupa sig kring utmaningar, möjligheter och aktuella frågor som påverkar kompetensförsörjningen ur ett norrbottniskt perspektiv.

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Utöver den personal från verksamheten som sjukvårdsministern fick träffa deltog följande personer från Region Norrbotten: Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande, Camilla Friberg, regionråd, Håkan Kero, oppositionsråd, Margareta Törelid Haapaniemi, oppositionsråd, Ulrika Sundquist, regiondirektör samt Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör.