Två pristagare när stipendiet till minne av Elisabeth Holmgren delades ut för sista gången

Anna Jacobzon och Albin Dahlin Almevall tilldelas 2023 års stipendium till minne av före detta landstingsdirektören Elisabeth Holmgren. Det lyfter fram forskning som bidrar till förbättring av hälso- och sjukvårdens verksamhet och som ger nytta för patienten. Det var sista gången som stipendiet delades ut.

Från vänster: prisutdelare Sebastian Gabrielsson, prodekan för den filosofiska fakulteten på Luleå tekniska universitet, pristagarna Anna Jacobzon och Albin Dahlin Almevall samt Region Norrbottens forsknings- och utbildningschef Johanna Törmä.
Från vänster: prisutdelare Sebastian Gabrielsson, prodekan för den filosofiska fakulteten på Luleå tekniska universitet, pristagarna Anna Jacobzon och Albin Dahlin Almevall samt Region Norrbottens forsknings- och utbildningschef Johanna Törmä.

Stipendierna på 35 000 kronor vardera delades ut på universitetets prisceremoni på Vetenskapens hus i Luleå under torsdagen och det var två glada pristagare som tog emot det: 

"En byggsten i min fortsatta forskargärning"

–  Det är jätteroligt och på olika sätt betydelsefullt att motta stipendiet, dels som en bekräftelse att det finns ett värde i den forskning som jag gjort under mina forskarstudier, men viktigast är nog att det uppmärksammar forskningsområdet och att jag kunnat bidra till detta. Att uppmärksammas genom att tilldelas stipendiet kommer definitivt vara en byggsten i min fortsatta forskningsgärning, och möjlighet att få fortsätta bedriva forskning kring just åldrande och äldre som jag ju har ett stort intresse av och ser kommer vara ett viktigt forskningsområde framöver, säger Albin Dahlin Almevall, forskningssamordnare på Region Norrbotten samt postdoktoral forskare vid Umeå Universitet och tidigare doktorand vid Luleå tekniska universitet.

"Ligger mig varmt om hjärtat"

–  Jag blev väldigt glad och känner mig hedrad att motta stipendium till minne av Elisabeth Holmgren. Stöd till nyblivna föräldrar är viktigt och ligger mig varmt om hjärtat. Att som doktorand få möjlighet att genomföra studier som dessa är både lärorikt och inspirerande. Jag hoppas att det här stipendiet kan uppmärksamma resultaten från vår forskning och i framtiden komma till nytta för föräldrar som besöker BVC, säger Anna Jacobzon, universitetsadjunkt och doktorand på institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon arbetar också extra som barnmorska hos Region Norrbotten.

Byggde broar

Som landstingsdirektör arbetade Elisabeth Holmgren för att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning.

Syftet med stipendiet, som nu delas ut för sista gången, är att stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Stipendiet går till en person anställd inom Region Norrbotten eller Luleå tekniska universitet, som deltagit i ett forskningsprojekt eller gjort ett examensarbete på magister- eller masternivå med anknytning till Luleå tekniska universitet.

Text: Linda Nilsson, LTU
Foto: Anna-Karin Landin, LTU
Film från prisceremonin och foto på Elisabeth Holmgren: Jonas Hansson

Albin Dahlin Almevall berättar om sitt intresse för äldres hälsa. Vid hans sida Anna Jacobzon. Tillsammans är de de två sista mottagarna av stipendiet till Elisabeth Holmgrens minne.

Motiveringar

Stipendium till minne av Elisabeth Holmgren går till Albin Dahlin Almevall för sin forskning ”Hälsosamt åldrande och välbefinnande hos äldre personer i Norra Sverige” med följande motivering:

”Ökningen av en allt äldre befolkning är en global trend där Norra Sverige är ledande i den demografiska utvecklingen. En ökad livslängd kan bidra till fler friska år i hög ålder samtidigt som frekvensen av sjukdom, funktionsnedsättning och ensamhet kan öka, vilket inverkar på välbefinnande bland de äldsta åldersgrupperna.

Albin Dahlin Almevall har i sin forskning undersökt en population i åldersgruppen 80+ i norra Sverige, den åldersgrupp som har sett den största tillväxten de senaste decennierna. Genom studien Silver-MONICA har han identifierat faktorer viktiga för ett hälsosamt åldrande. I avhandlingsarbetet framkom flera subjektiva aspekter såsom självständighet och oberoende som avgörande för välmåendet. Vikten av fysisk aktivitet i denna åldersgrupp belystes där bevisen stödjer budskapet att ”det är aldrig för sent för att börja”.

Studierna har bedrivits i nära samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet och är ett lysande exempel på hur samverkan mellan akademi och verksamhet kan bli till nytta för såväl regionens medborgare som medarbetare inom hälso- och sjukvården. Forskningsresultaten har fått bred spridning nationellt, med stort intresse från media och den allmänna befolkningen då resultaten upplevs vara högst relevanta med tanke på Region Norrbottens demografiska utmaningar.”


Stipendium till minne av Elisabeth Holmgren går till Anna Jacobzon för sin forskning ”Föräldrars erfarenheter av föräldrastöd från BVC-sjuksköterskor under barnets första tre år och föräldrars erfarenheter av strategier för att få en positiv amningsupplevelse och sömnsituation i familjen”med följande motivering:

”Anna Jacobzon har i sin forskning studerat föräldrars erfarenheter av föräldrastöd från BVC-sjuksköterskor under barnets första tre år. Forskningen har bidragit till ny kunskap om ett familjecentrerat förhållningssätt där föräldrar och BVC-sjuksköterskor möts i ett partnerskap.

Det stöd som föräldrar erhåller har betydelse för barnets fortsatta liv och hälsa. Forskningen har bidragit till att belysa hur rådgivning och stöd upplevs av föräldrar. Forskningen visar att ett familjecentrerat förhållningssätt där rådgivning och stöd utgår från barns och föräldrars behov kan stärka föräldrars tilltro till sitt föräldraskap.

Studierna har bedrivits i nära samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet och är ett ännu lysande exempel på hur samverkan mellan akademi och verksamhet kan bli till nytta för såväl regionens medborgare som medarbetare inom hälso- och sjukvården."

Landstingsdirektör Elisabeth Holmgren gick bort 2011.