Beslut i korthet - regionstyrelsen 11 maj 2022

Regionstyrelse beslutade bland annat att bilda ett utskott för omställning till Nära vård. Vidare beslutades att delta i ett pågående projekt i syfte att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Det togs också beslut om att ansluta till gemensam struktur för organiserad prostatacancertestning (OPT) i norra sjukvårdsregionen.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

För att skapa en effektivare politisk styrning och uppföljning av nära vård föreslås att ett utskott inrättas under regionstyrelsen. Utskottet ska ha till uppgift att strategiskt driva, möjliggöra och följa upp omställningen till Nära vård. Utskottet ska även ha till uppgift att hantera övergripande frågor gällande nationella överenskommelser som stärker en god och nära vård och psykisk hälsa. Utskottet ska även följa upp Region Norrbottens arbete med nämnda överenskommelser.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Inrätta ett utskott för Nära vård under regionstyrelsen.
 2. Anta förslaget på Reglemente för regionstyrelsens utskott för Nära vård.
 3. Anta föreslagna ändringar i regionstyrelsens delegationsordning.
 4. Ersättning till ledamöterna och ersättarna i utskottet ska utgå enligt regeldokumentet Regler för ersättning till regionens förtroendevalda.
 5. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa erforderligt tjänstepersonsstöd.

Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i november 2021 beslutat att rekommendera regionerna att delta i ett pågående projekt i syfte att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Samtliga kvinnor i länet födda 1994-98 ska erbjudas vaccination och screening mot humant papillomvirus (HPV). Totalt beräknas ca 4800 kvinnor i länet delta i studien som pågår under sex år. Kostnaden för implementering och inköp av vaccin beräknas sammanlagt till drygt 7,2 mnkr. Beslut om deltagande ska anmälas till SKR senast den 11 maj 2022.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Till förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner anmäla deltagande i pågående projekt inom ramen för en forskningsstudie som syftar till att utrota livmoderhalscancer.
 2. Ersättning till hälsocentralerna per inkluderad patient inklusive kostnaden för vaccin beräknas år 1 till 2350 tkr som finansieras via statliga medel för kvinnors hälsa.
 3. Ersättning till hälsocentralerna för år 2-6 beräknas totalt till 2313 tkr som finansieras via statliga medel alternativt inarbetas i budget.
 4. Ersättning till medforskare och koordinator med 20 procent per år beräknad till 290 tkr per år. Finansieras via statliga medel för kvinnors hälsa år 1. Därefter via statliga medel alternativ inarbetas i budget.

prostatacancertestning (OPT) för norrlandsregionerna. Förslaget innebär att ett gemensamt kansli för utskick, svar och uppföljning samt registrering införs vid Regionalt cancercentrum Norr i Region Västerbotten. Nödvändiga IT-system för OPT införs också i respektive region. Baserat på tillgängliga sjukvårdsresurser föreslås målgruppen för testning initialt begränsas till män i åldern 50- till 56-år.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Region Norrbotten ansluter till Norra sjukvårdsregionförbundets gemensamma struktur för organiserad prostatacancertestning (OPT) i norra sjukvårdsregionen enligt bilagt förslag.
 2. Ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid Regionalt cancercentrum Norr som servar samtliga regioner i norra sjukvårdsregionen.
 3. Förslag till avtal för sjukvårdsregionalt OPT-kansli godkänns.
 4. Förslag till kostnadsfördelning för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet godkänns.
 5. Medel för år 2022 för Division Regionstöd utökas med 650 tkr för engångskostnader vid införande av IT-system för OPT, att finansieras ur regionstyrelsens reserv för utredningar.
 6. Finansiering från och med år 2023 om 2600 tkr inarbetas i kommande strategiska plan.
 7. Organiserad prostatacancertestning är avgiftsfritt för patienten.

Region Norrbottens befintliga livsmedelsavtal löper ut 2023-03-31 och processen med en ny upphandling har inletts. Förslaget till livsmedelsupphandlingens mål är bland annat att andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 procent av inköpen, vilket är ett delmål till att nå de nationella målen enligt Agenda 2030. Vidare föreslås att ett av målen i pågående livsmedelsupphandling ska vara att minst 40 procent av sortimentet utgörs av närproducerade livsmedel.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Mål och inriktningar för 2022 års livsmedelsupphandling fastställs enligt
  bilagt förslag.
 2. Från och med år 2023 justeras medel för Division Regionstöd för livsmedelsupphandlingen upp med prisindex. Finansiering inarbetas i kommande strategiska plan.

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har den 17 mars 2022 beslutat om verksamhetsplan och budget för perioden 2022-2024. Region Norrbottens medlemsbidrag till förbundet uppgår till 9282 tkr för år 2022, vilket är något högre än föregående år. Handlingarna har överlämnats för godkännande till medlemsregionerna.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Godkänna verksamhetsplan för 2022-2024 för Norra sjukvårdsregionförbundet.
 2. Godkänna budget för 2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Regioner redovisar årligen ekonomisk information som underlag för bedömning av om den konkurrensutsatta verksamheten inom den offentligt bedrivna tandvården subventioneras. Division Nära har tagit fram ett transparensbokslut för VO Folktandvård för 2021. Av redovisningen framgår att resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten 2021 är negativt med -9762, tkr. Det ansamlade resultatet sedan transparensbokslutets införande 2012 är negativt med -36248 tkr.

Det negativa resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten är i allt väsentligt kopplad till allmäntandvård och till övervägande del till kliniker på orter i glesbygd med stora svårigheter att rekrytera tandläkare. Bemanningssituationen gör det svårt att bedriva intäktsfinansierad allmäntandvård i tillräcklig omfattning. Regionens bedömning är att verksamheten inte är konkurrensbegränsande.

Regionstyrelsen beslutar godkänna transparensbokslut Folktandvård 2021.

Stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond förvaltas av Region Norrbotten. Firmatecknare för stiftelsen ska utses av regionstyrelsen. Till firmatecknare föreslås ekonomidirektör Jan Öström.

Regionstyrelsen beslutar att ekonomidirektör Jan Öström utses till firmatecknare för Stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond. 

Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt under 2012. Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar göra om tilltänkta leasefinansieringar till lånefinansieringar genom Nordiska Investeringsbanken. Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år motsvarande de tilltänkta leasekontrakten och lyftes i tre rater om 150+150+432 MSEK under 2012 varför det under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa.

Då dessa finansieringar löpt utan amortering skall hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022 varav 244 MSEK tas ur Transitios kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under lånets löptid. Aktuellt belopp att refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt restvärde för fordon.

Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två st lånefinansierats separat vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig borgensansvaret för de 10 Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen går i borgen för tre fordon var och Region Västerbotten för ett fordon.

Aktuellt borgensbelopp för Region Norrbotten uppgår till 3/10 av 488 MSEK eller 146,4 MSEK avseende Coradia fordon 62004, 62005 och 62006.

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att Region Norrbotten, organisationsnummer 232100-0230, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 146 400 000 kronor avseende refinansiering av tre Coradia regionaltågsfordon vilka hyrs från AB Transitio.
 2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med Coradiafordon fattar motsvarande beslut.

I beställning Vårdval Primärvård 2022, finns en möjlighet för leverantörerna att ansöka om att få ersättning för att öppna filial eller servicepunkt. Syftet är att förbättra vården, ex genom bättre tillgänglighet i glesbefolkat område.

Två ansökningar har nu inkommit om att öppna filialer dels i Jävrebyn och dels i Hemmingsmark. Att öppna filial i Jävrebyn för Piteå hälsocentral, är inte förenligt med kriteriet att en filial ska ligga inom hälsocentralens geografiska område. Ansökan föreslås därför avslås. Ansökan om att öppna en filial i Hemmingsmark är förenligt med kriteriet att filialen ska liggar inom Hortlax hälsocentrals geografiska område och föreslås därför godkännas.

För finansiering av tillkommande filial i Hemmingsmark föreslås att den för 2022 finansieras via nationella medel inom överenskommelsen god och nära vård och att den från och med 2023 inarbetas i den strategiska planen.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. godkänna ansökan om att öppna filial i Hemmingsmark
 2. avslå ansökan om att öppna filial i Jävrebyn
 3. finansiering för 2022 görs via nationella medel inom överenskommelsen god och nära vård och att den från och med 2023 inarbetas i den strategiska planen för 2023-2025

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet

Samsjuklighetsutredningen har lämnat sitt delbetänkande Från delar till helhet på remiss. Utredningen har bedrivits i nära samverkan med personer med samsjuklighet, anhöriga och personer som arbetar inom berörda verksamheter. Målbilder har utarbetats för att därefter ligga till grund för utredningens förslag och bedömningar.

Utredningen sammanfattas i tio bärande delar som bidrar till att skapa förutsättningar för personer med samsjuklighet att erbjudas en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg.

Samsjuklighetsutredningen föreslår i delbetänkande en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med
skadligt bruk eller beroende.

Ny lagstiftning förväntas träda i kraft den 1 januari 2025. Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till utredningens ambitioner och förslag.

Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt bilagt förslag.

Utredningen omfattar kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av åtgärder avseende användning av e-legitimation i tjänsten samt förslag på sådana åtgärder. Användningen av e-legitimation i tjänsten innefattar användning av privata e-legitimationer eller e-tjänstelegitimationer för att fullgöra en arbetsuppgift.

E-legitimationer som används i tjänsten inom förvaltningen har tre huvudsakliga användningsområden: autentisering i interna system, stöd för skapande av elektroniska underskrifter samt organisationsöverskridande användning.

Regionen ställer sig positiv till utredningens förslag.

Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag i bilaga.

Utredning E-recept inom EES syftar till att få fram förutsättningar för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Utredningens förslag har som utgångspunkt att det under 2025 ska vara möjligt att e-recept från ett EES-land ska kunna expedieras i ett annat EES-land. Planeringen för detta sker inom det frivilliga nätverket för e-hälsa som bildats med stöd av patientrörlighetsdirektivet. E-recepttjänsten, inbegriper även delning av patientöversikter.

Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt bilagt förslag

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges 21 regioner är medlemmar. Verksamheten samordnar och utför ambulanstransport med flygplan. Svenskt Ambulansflyg har problem med likviditet. Orsaken är att vissa regioner anlitar andra operatörer för flygambulanstjänster än kommunalförbundet. För att komma till rätta med likviditetsproblemen avser Svenskt Ambulansflyg att fakturera regionerna för flygtid i förtid.

Regionstyrelsen beslutar att erlägga en förskottsbetalning om 31482000 kr till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg avseende prognostiserade flygtimmar under perioden april-september 2022.