Ansökan om planbesked för regionens nya sjukhus i Kiruna

Region Norrbotten har skickat en ansökan om planbesked till Kiruna kommun för att påbörja detaljplanearbetet för regionens nya sjukhus i Kiruna. Placeringen är vid ”Tuolluvaaratornen”, i direkt anslutning till Kirunas nya centrum. Ansökan ska behandlas i kommunen och beslut fattas senast i april.

– I ansökan har vi lagt in en idébild över hur ett nytt sjukhus kan se ut yt- och planmässigt. Gestaltningen och arkitekturen kommer under program- och projekteringskedet, förklarar projektchefen Unto Järvirova.

Här är huvudpunkterna i regionens ansökan:

  • Byggnadens maximala yta uppskattas bli ca 40 000 kvadratmeter ovan mark. Det finns ännu inget fastställt lokalprogram eller bestämd planlösning. Det görs under det påbörjade programarbetet. Inom sjukhusets väggar inryms även hälsocentral och folktandvård. Det skissade förslaget grundar sig på ett modulsystem med dubbelkorridorer och en tydlig huvudentré mot nya centrum. En grönyta på cirka 2 600 kvadratmeter ska finnas i anslutning till sjukhuset
  • Byggnaden blir en väl synlig profilbyggnad i nya centrum. Den exakta placeringen styrs bland annat av skyddsavstånd till E10, de två gruvtornen samt vindförhållanden för helikopterlandningsplatsen, som kan nås med ambulanstransport och anslutas med inomhusgång till sjukhuset
  • För ett säkert och fungerande trafiksystem föreslås en parallell väg nordost ovanför E 10, som ansluter till en ny rondell i väster samt till rondellen vid XL-bygg. Räddningstjänsten ska kunna nå sjukhuset från alla sidor. Ambulanshall och ingång till akuten placeras på baksidan av sjukhuset
  • Parkeringshus byggs delvis under mark, med cirka 340 parkeringsplatser. Vid ökat behov kan man förbereda för ytterligare ett våningsplan. En korttidsparkering med cirka 30 platser planeras vid huvudinfarten och mindre parkeringsytor ordnas på baksidan av sjukhuset
  • Bostäder är en nyckelfaktor för att kunna rekrytera vårdpersonal till sjukhuset. I förslaget är inritat tre punkthus i fem våningar med tillhörande parkeringsytor
  • Kiruna kommun har framfört önskemål om ett korttidsboende i anslutning till sjukhuset. Det skulle kunna byggas i den östra delen av sjukhusbyggnaden med egen ingång. Exakt utformning och placering är dock inte fastställt.

– Vår ansökan till Kiruna kommun är väl underbyggd och ska ses som en grund för hur sjukhuset utformas, med stor flexibilitet för att kunna möta norrbottningarnas vårdbehov under många år framåt. Hänsyn ska också tas till att verksamheter både kan tillkomma och förändras över tid, säger regiondirektören Ulrika Sundquist.

Bilaga: Ansökan om planbesked (pdf)