Ärenden på regionstyrelsens möte 9 november

Regionstyrelsen behandlar 44 punkter på sitt sammanträde 9 november. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

Vårdval för primärvården

Varje år fastställer regionstyrelsen en beställning av vårdval för primärvården i Norrbotten. I den regleras de krav som ställs på leverantörer av primärvård samt beskriver uppdraget och den ekonomiska ersättningen. Inför varje ny beställning kan justeringar göras för att stämma överens med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk. Dessutom har en årlig uppräkning av vårdvalsersättningen gjorts.

Hälso- och sjukvårdsnämnd införs

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ansvara för omställningen till nära vård samt primärvård och tandvård. Nämnden ska också hantera frågor som rör nationella överenskommelser kopplade till god och nära vård samt psykisk hälsa. Nämnden införs från 1 januari, 2023.

Politiska sekreterare införs

Politiska sekreterare ska anställas inom Region Norrbotten. Deras syfte är att stödja de förtroendevalda i sitt dagliga arbete.

Fördelning av politiska sekreterare beräknas utifrån att varje parti har en basresurs på 20 procent av en heltid och därutöver 4 procent per mandat. Det är Region Norrbotten som betalar de politiska sekreterarnas lön.

Återställningsplan för hälso- och sjukvården efter covid-19

Regionens vårdverksamheter har tagit fram återställningsplaner för den vård som sköts upp under 2020–2021. Återställningsplanen nu skrivits om för att ta hänsyn till fortsatt smittspridning, att det finns för få vårdplatser samt att regionen har omfattande rekryteringsbehov. Planen omfattar både vårdbehov som byggts upp under pandemin och det normala förväntade inflödet av patienter.

Det totala antalet väntande inom regionen till besök, utredning och operation uppskattas till cirka 26 000 patienter. Kostnaderna för att vidta nödvändiga åtgärder under 2022 beräknas till totalt 506 mnkr. Beredskap krävs även för ökad sjukfrånvaro hos personal vid större spridning i samhället.

Fastigheter ska renoveras

21 miljoner kronor satsas på att se till att regionens lokaler är ändamålsenliga och i bra skick. Det rör sig om Kalix sjukhus, Norrbottens museum samt hälsocentralerna på Björkskatan, Hertsön och i Överkalix.

Handlingsplan för Strategi för hållbarhet

I juni förra året beslutade regionfullmäktige om en strategi för hållbarhet som omfattar alla verksamheter och alla medarbetare inom Region Norrbotten. Nu ska regionstyrelsen fatta beslut om en handlingsplan som beskriver hur strategin stegvis ska införas för att skapa förutsättningar för det löpande hållbarhetsarbetet. Handlingsplanen ska följas upp av regionstyrelsen om ett år.

Samråd med patientråden ska ske mer strukturerat

Vården ska ha samråd med patientrepresentanter på lokal nivå. Nu tar Region Norrbotten fram ett reglemente som ska vara ett stöd för de lokala patientråden. I reglementet står det bland annat hur patientrådet ska vara sammansatt, hur det ska arbeta och vilka uppgifter det ska ha. Det föreslås finnas fem lokala patientråd i regionen, ett för varje sjukvårdsområde.