Beslut i korthet - regionfullmäktige 27 april 2022

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2021 och dessutom att göra en avsättning till resultatutjämningsreserv med 878 miljoner kronor. Vidare beslutade regionfullmäktige att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport för 2021 samt att fastställa en ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige

bättre än budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal.

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att inget av de 6 strategiska målen helt har uppnåtts, fem har delvis uppnåtts och ett mål har inte uppnåtts. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning för 2021.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Godkänna årsredovisning Region Norrbotten 2021 med tillhörande bilagor.
 2. Göra avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 878 mnkr.

Regionens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i Regionstyrelsen, Patientnämnden, Regionala utvecklingsnämnden samt fullmäktigeberedningarna, och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens bolag.

Regionstyrelsen, Patientnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och fullmäktigeberedningarna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 2. Bevilja ansvarsfrihet för Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden, Patientnämnden och båda fullmäktigeberedningarna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Av 11 kap kommunallagen följer att styrelsen, när den fått övriga nämnders redovisningar, ska upprätta en årsredovisning. Denna ska överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2021.

Av 11 kap kommunallagen följer att styrelsen, när den fått övriga nämnders redovisningar, ska upprätta en årsredovisning. Denna ska överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Godkänna patientnämndens årsrapport 2021.
 2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med regionstyrelsen återkomma med en analys och åtgärdsplan för de identifierade brister som redovisas i patientnämndens årsrapport 2021.

huvudprinciper gällande kommunikation med både interna och externa målgrupper samtidigt som en tydlig visuell identitet förstärker bilden av regionen. De styrande dokument som finns idag är gamla, inte genomgående fastställda av politiken och täcker inte in regionens verksamhet på ett fullständigt sätt. Mot bakgrund av detta har ett samlat dokument som fastställer regionens kommunikationspolicy och visuella identitet utarbetats. Den tidigare policyn utgår därför.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten enligt bilaga.

skall öka. Genom att utbetala en bestämd ersättning till stödpersoner som deltar vid utbildningsdagarna förutom reseersättning, ersättning av förlorad arbetsinkomst och betald logi vid behov av övernattning så kanske deltagandet på utbildningsdagarna skulle öka.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa föreslagna ändringar gällande ersättningsregler för stödpersoner.
 2. Ersättningen för stödpersoner i samband med utbildningsdagar är detsamma som för regionfullmäktiges ledamöter och ersättare vid utbildningstillfällena enligt arvodesreglementet för förtroendevalda i Region Norrbotten.

I sjukvårdsberedningens rapport sammanfattas behov av en jämlik tillgång till fullvärdig ungdomsmottagning i hela länet. Beredningen lyfter fram behovet av ökad kännedom om vilket stöd och vilken hjälp ungdomsmottagningarna kan erbjuda, utökad samverkan mellan huvudmännen, en översyn av samtliga ungdomsmottagningar samt tillgången till digitala lösningar. Inom regionen pågår arbete i syfte att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av länets ungdomsmottagningar. Ett antal åtgärder har identifierats som konkretiseras i förslag på uppdrag till regiondirektören. Genomförda åtgärder återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2023.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Godkänna regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021.
 2. Genomförda uppdrag ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2023.

Uppdragsberedningen har för år 2021 haft uppdraget att föra medborgardialog om hur Region Norrbotten kan underlätta för invånare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället. I sin analys har beredningen kommit fram till att aktörer och invånare i Norrbotten till största del upplever att digitaliseringen av samhället är till godo. Bristfällig infrastruktur för bredband och telefoni innebär dock ojämlika förutsättningar att ta del i den digitala utvecklingen i olika delar av länet. I tillägg saknas förutsättningar för digital delaktighet hos vissa individer och grupper i samhället, vilket bidrar till ett ofrivilligt utanförskap.

Daniel Bergman (M) föreslår återremittera ärendet för att förtydliga regionstyrelsens uppdrag till verksamheten.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Återremittera ärendet för att förtydliga regionstyrelsens uppdrag till verksamheten.

Allmänmedicinska slutenvårdsplatser avser somatisk slutenvård vid hälsocentraler i glesbygd för vård av vissa geriatriska patienter. Om planen för ombyggnation av hälsocentralen i Haparanda revideras kan sex vårdplatser öppnas senast 15 september 2022. Arbetet föreslås finansieras med 3,2 mnkr via nationella medel för omställning till god och nära vård. Årlig driftkostnad från och med 2023 beräknas till 10,9 mnkr exklusive intäkter för utskrivningsklara och kostnader för lokalhyra/städ.

Regionfullmäktige beslutade den 23 februari 2022 att återremittera ärendet för att klargöra vilken koppling förslaget har till strategin och handlingsplanen för Nära vård samt beskriva effekterna av allmänmedicinska vårdplatser för sjukhusens slutenvårdsplatser, effekterna för den kommunala hälso- och sjukvården, hur i så fall resurser ska omfördelas samt hur allmänmedicinska vårdplatser långsiktigt kan bemannas och finansieras.

I regionstyrelses strategiska plan för 2022-2024 beskrivs den med länets kommuner gemensamma målbilden för nära vård och omsorg. För att regionen ska kunna möta behov och förväntningar också i framtiden behöver viktiga steg tas redan idag. En viktig del i omställningen mot en god och nära vård är bland annat att utöka primärvårdens uppdrag i slutenvård för patienter med de mest omfattande vårdbehoven.

Helena Öhlund (S) föreslår ett tillägg om att ge regiondirektören i uppdrag att utreda återöppnade av allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Älvsbyns hälsocentral och redovisa resultatet av utredningen till regionstyrelsen den 11 maj 2022.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Helena Öhlunds förslag.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Öka det totala antalet fastställda vårdplatser med upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser, tidigare benämnd obs-platser. Förändringen föreslås träda i kraft senast 15 september 2022.
 2. Uppdra till regiondirektören att öppna upp till sex allmänmedicinska vårdplatser vid Haparanda hälsocentral. Den närmare utformningen av de allmänmedicinska vårdplatserna sker inom ramen för projektet ”Modellområdet Östra Norrbotten”.
 3. Primärvårdens slutenvårdsuppdrag i fortsättning benämns som allmänmedicinsk slutenvård. Begreppet obs-platser utgår.
 4. Av nationella medel i överenskommelsen God och nära vård anvisa 3,2 mnkr för finansiering av upp till sex allmänmedicinska vårdplatser vid Haparanda hälsocentral år 2022. Från och med 2023 upparbetas finansiering i regionstyrelsens strategiska plan.
 5. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda återöppnade av allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Arjeplogs hälsocentral och redovisa resultatet av utredningen till regionstyrelsen den 11 maj 2022.

Glenn Berggård (V) föreslår att Region Norrbotten ska följa upp och redovisa screeningverksamheten på kommunnivå, över tid, göra en analys av resultatet och till sist vidta åtgärder för att skapa en mer likvärdig utveckling av befolkningens hälsa.

Motionären yrkar på att regionfullmäktige ska besluta att:

 1. Region Norrbotten skall följa upp deltagande i screeningverksamheten bland invånarna från de olika kommunerna.
 2. Redovisa kommunuppdelat deltagande, avanmält deltagande samt också uteblivit deltagande från bokad tid i screeningsverksamheterna årligen från 2015 och framåt samt
 3. Analysera och vidta åtgärder som kan bidra till mer jämlikt deltagande från invånarna från alla kommuner i screeningverksamheterna.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Mot bakgrund av de omfattande planerade investeringarna i olika delar av Norrbotten och även i angränsande kommuner i Västerbotten, anser Glenn Berggård (Vänsterpartiet) att regional fysisk planering behöver införas även i Norrbotten. Han föreslår därför i en motion att regionfullmäktige ska besluta att:

 1. Region Norrbotten påbörjar arbetet att genomföra regional fysisk planering enligt PBL
 2. Inriktningen på arbetet ska vara att bidra till ett mer jämlikt och jämställt Norrbotten.
 3. Regionplanen ska innehålla ett bostadsmål i den regionala bostadsplaneringen som anger hur många bostäder, varav minst hälften hyresrätter, som behöver byggas i Norrbotten, och byggandet ska därefter fördelas på kommunerna i Norrbotten.
 4. Hos riksdag och regering efterfråga finansieringsstöd för hyresrättsproduktion i delar av länet med bristande bostadsmarknad.

Regionala utvecklingsnämnden har 2022-02-01 § 14 föreslagit fullmäktige avslå motionen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Helena Öhlund (S) föreslår i en motion till regionfullmäktige:

 1. Att det inrättas screeningprogram och möjlighet till bentäthetsmätning vid lämplig ålder eller vid återkommande frakturer. Det innebär att fler individer får tillgång till rätt behandlingsåtgärder för att förebygga återkommande frakturer.
 2. Att Osteoporosföreningens broschyr delas ut till föräldrar på BVC, i syfte att öka kunskapen om vikten att röra på sig och att äta rätt.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att

Anse motionen besvarad.

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om behovet av att etablera fossilfri kraft i form av kärnkraft i Norrbotten. Det finns inte några principiella hinder mot att bygga ny kärnkraft i Norrbotten. Däremot finns ett antal reella utmaningar i form av regulatoriska, politiska och marknadsmässiga hinder. Dessa kan komma att minska eller i vissa delar undanröjas genom den forskning och de utvecklingsinsatser som görs inom området. En utbyggnad av kärnkraft i Norrbotten behöver därmed baseras på marknadens villkor och förutsättningar.

Regionala utvecklingsnämnden har 2022-03-01 § 31 föreslagit fullmäktige besluta att avslå motionen.

Regionstyrelsen har 2022-03-30 § 89 föreslagit fullmäktige besluta att avslå motionen.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen

Glenn Berggård (V) yrkar att regionfullmäktige skall besluta att återskapa medborgarrelationen genom att Region Norrbotten aldrig använder begreppet kund i sin relation till medborgarna.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom en eller flera verksamheter med kvinnodominerande yrken. Vänsterpartiet yrkar därför att regionfullmäktige beslutar att:

Region Norrbotten under 2022 identifierar verksamheter där reducerad arbetstid – 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön, kan införas samt att 6 timmars arbetsdag införs inom de verksamheterna med start 2023.

Marianne Sandström (SD) föreslår återremittera ärendet för att möjliggöra en konsekvensanalys kring vilka grupper som kan omfattas och hur det kan påverka verksamheterna. Linda Frohm (M), Kenneth Backgård (SJVP) och Anders Öberg (S) stödjer Marianne Sandströms förslag om återremiss.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet för att möjliggöra en konsekvensanalys kring vilka grupper som kan omfattas och hur det kan påverka verksamheterna.

Glenn Berggård (V) yrkar i en motion att regionfullmäktige fattar beslut enligt följande punkter:

 • Uppdra till regionstyrelsen att snarast säkerställa att information och kommunikation med nationella minoriteter uppfylls enligt lagstiftningen.
 • Införskaffa nödvändig teknisk plattform för att möjliggöra information och kommunikation via webb/digitala tjänster på de nationella minoritetsspråken.
 • Kartlägga språkfärdigheten i de nationella minoritetsspråken bland personalen.
 • Komplettera språkfärdighet i de nationella minoritetsspråken bland personalen där brister identifieras.
 • Informera medborgarna om vilka språkfärdigheter som finns inom de olika verksamhetsområdena.
 • Region Norrbotten har en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter och urfolk där behov och åtgärder sammanställs och följs upp.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.