Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 december 2021

Regionstyrelsen beslutade bland annat att göra investeringar inför omorganiseringen av mammografiverksamheten i länet, att öka tillgängligheten på hälsocentralerna i Boden och Luleå till klockan 22.00, att bygga om webbplatsen norrbotten.se, att uppdatera riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda, att ge alla medarbetare en skattefri gåva värd 1 500 kronor för uppskattning av goda arbetsinsatser under pandemin, att öppna två till operationssalar på Sunderby sjukhus samt att ambulansverksamheten i Vittangi utökas från dagtid till dygnet-runt.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Regionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn och ungdomar (0- 23 år) en regelbunden fullständig tandvård. Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård inom Region Norrbotten infördes 2015 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV).

Beställning fastställs årligen av regionstyrelsen och reglerar de krav som ställs på leverantörer samt beskriver uppdrag och ekonomisk ersättning.

Vårdvalsersättningen är 1 552 kronor per ungdom för 2022, vilket är en ökning med 1,9 procent jämfört med 2021.

Marianne Sandström (SD) föreslår att stycket om patienttillfredsställelse som har strukits ska kvarstå och att kapiteringsersättningen inte ska kunna höjas ytterligare.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2022.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

I ärendeskrivning från regionstyrelsen 2021-11-17 fanns en felaktig skrivning i sammanfattningen av de ändringar som var gjorda i beställningen rörande kostnaden för den centrala tjänsten i Digitalen på jourtid och helger. Detta behöver tydliggöras, men innebär ingen förändring av beställningen.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att det tillförs ytterligare 13 mnkr för filialer och servicepunkter.

Linda Frohm (M) föreslår ökat krav på telefontillgänglighet, krav på ökad tillgänglighet till webbtidbok och att ge verksamhetsområde Luleå och Boden ett tilläggsuppdrag att öka tillgängligheten kvällstid till klockan 22.00.

Regionstyrelsen beslutar att

Beställning Vårdval Primärvård 2022 godkänns, med ökat krav på telefontillgänglighet och krav på ökad tillgänglighet till webbtidbok, där verksamhetsområde Luleå och Boden får ett tilläggsuppdrag att öka tillgängligheten kvällstid till klockan 22.00.

Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med konsekvensanalys och handlingsplan till regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2022. 

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Beredskapsplanen ska revideras fortlöpande. Ändringarna består främst i följande:

  • Förtydliganden kring roller och ansvar (Tjänsteperson i beredskap samt Kommunikatör i beredskap)
  • Förtydligande gällande extraordinär händelse
  • Mindre redaktionella ändringar gällande regional och lokal krisledning
  • Förtydligande av roller/ansvar samt information om krigsledning, krigs[1]placering och allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap
  • Hänvisningar till ”närsjukvårdsområden” borttagna
  • Hänvisningar till tjänstebefattningar borttagna, förutom regiondirektör och verksamhetschef.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa Region Norrbottens beredskapsplan. 

Regionstyrelsen beslutar att

Återemittera ärendet till regionstyrelsens sammanträde i februari 2022.  

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att:

1. Division Funktion tilldelas 1 070 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar.

2. Division Länssjukvård 1 tilldelas 1 465 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

3. Division Länssjukvård 2 tilldelas 855 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvesteringar och nyinvesteringar.

4. Division Nära tilldelas 30 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvestering.

5. Avdelning för regional utveckling tilldelas 60 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinvestering.

6. Hälso- och sjukvårdsavdelningen tilldelas 170 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinvestering.

I strategiska planen 2021–2023 är det beslutat att genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus.

Inriktningsbeslut för investering av mammografer och ombyggnationer i samband med införande av nya mammografer är taget av regionstyrelsen 2020-12-09.

För att fortsatt vara i framkant gällande mammografi och bröstcancerdiagnostik i Norrbotten och därmed klara av en utökad undersökningsvolym utifrån individuellt anpassade screeningintervall ersätts mammografivagnarna samt den fasta enheten på Stadsvikens hälsocentral med fasta enheter på respektive sjukhus.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Funktion tilldelas 10,1 mnkr från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar av mammografer.

2. Division Regionstöd tilldelas 4,2 mnkr från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade ombyggnationer i samband med införande av mammografer på Kalix, Gällivare och Kiruna sjukhus.

3. Paragrafen anses vara omedelbart justerad.

Region Norrbotten behöver revidera webbplatsen norrbotten.se och underliggande sajter. Den nuvarande webbplatsen uppfyller inte lagkraven på tillgänglighet, den brister för användare som besöker den mobilt och upplevs svårnavigerad enligt den användarundersökning som gjordes 2018.

Webbplatsens nuvarande utformning är inte heller fullt ut anpassad för den tekniska plattform som används idag. Dessa brister kommer att åtgärdas i den reviderade version som föreslås. Utvecklingsarbetet är kostnadsberäknat till 1500 tkr.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att bygga om webbplatsen norrbotten.se och underliggande sajter enligt kraven i ärendebeskrivningen.

2. Utvecklingsarbetet finansieras genom de medel som regiondirektören förfogar över, främst via kommunikationsavdelningens driftbudget och från den centrala IT-budgeten.

Glenn Berggård (V) föreslår i ett initiativärende att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att uppdatera riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.

Regionstyrelsen beslutar att

Bifalla initiativärendet.

Riktlinje hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda har uppdaterats. Riktlinjen innehåller statistik från Brottsförebyggande rådet för 2021 avseende brott mot förtroendevalda, som visar på ökad brottlighet under valår.

Marianne Sandström (SD) föreslår att stycke fem på sidan 3 ändras så att det framgår att ”mindre än hälften av de utsatta trodde att förövaren tillhörde någon form av grupp och då oftast en extremistisk grupp”. Detta med anledning av högerextremistiska/rasistiska grupper var aktuella i 15 procent av fallen och vänsterextrema grupper i 10 procent av fallen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Reviderad riktlinje för hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda fastställs med ändring av att stycke fem på sidan 3 ändras enligt förslag från Marianne Sandström (SD).

2. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra ett informationspass i regionfullmäktige, i syfte att stödja förtroendevalda och partier i säkerhetsfrågor inför kommande valår.

Stadgarna för Stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond uppdateras så att både avkastning och kapital kan användas för ändamålet samt att stiftelsen förvaltas av Region Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna stadgar för Stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond.

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har den 22 september överlämnat sitt betänkande till regeringen. Region Norrbotten är utsedd remissinstans.

Region Norrbotten är i huvudsak positiv till förslagen i utredningen, men avstyrker en del av detaljerna vilket framgår av yttrandet.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.   

Helena Öhlund (S) föreslår i en motion till regionfullmäktige att:

1. Det inrättas screeningprogram och möjlighet till bentäthetsmätning vid lämplig ålder eller vid återkommande frakturer. Det innebär att fler individer får tillgång till rätt behandlingsåtgärder för att förebygga återkommande frakturer.

2. Osteoporosföreningens broschyr delas ut till föräldrar på BVC, i syfte att öka kunskapen om vikten att röra på sig och att äta rätt.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

För att möjliggöra för medborgare att läsa på en folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna, så kallat mobilitetsstöd. Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en överenskommelse mellan samtliga regioner som reglerar ersättningen till folkhögskolor vid utomlänsstudier.

Regionstyrelsen beslutar att

Underteckna överenskommelsen enligt bilaga.

Regionens nuvarande regelverk gällande Funktionsrätt Norrbotten ställer inte några krav på att jämställdhet, ålder eller hållbarhet beaktas vid fördelning av verksamhetsbidraget.

Regionen behöver därför under 2022 granska fördelningen av medel samt beslutsprocessen för att uppnå en förbättrad styrning, kontroll och uppföljning.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Bevilja bidrag med 1,7 mnkr till Funktionsrätt Norrbotten för perioden 2021-07-01 till och med 2021-12-31.

2. Fastställa verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten till 1,75 mnkr för perioden 2022-01-01 till och med 2022-06-30.

3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa styrning, kontroll och uppföljning av verksamhetsbidraget till Funktionsrätt Norrbotten.

4. Ge regiondirektören i uppdrag att uppdatera regelverket för Funktionsrätt Norrbottens arbete utifrån perspektiven jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet och barns rättigheter.

5. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera uppdragen till regionstyrelsen senast 2022-06-01.

Regionstyrelsen beslutar att

Återremittera ärendet för att göra en djupare jämställdhetsanalys.

För att visa uppskattning för goda arbetsinsatser under den pågående pandemin vill regionen ge en skattefri gåva till medarbetarna. Antalet medarbetare som omfattas är ca 8 200.

Regionstyrelse beslutar att

1. En skattefri gåva till ett värde av 1 500 kr ges till tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare med månadslön i december 2021 samt till medarbetare med visstidsanställning som arbetat 165 timmar eller mer under 2021.

2. Kostnaden uppskattas till ca 12,5 mnkr och finansieras genom minskning av årets resultat.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

För att möta det vårdbehov som finns i Norrbotten behöver befintliga operationssalar vid Sunderby sjukhus nyttjas fullt ut. Detta föreslås ske genom inhyrning och anställning av nödvändig operationspersonal.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Personal hyrs in respektive anställs för att tillfälligt bemanna ytterligare två operationssalar vid Sunderby sjukhus under 2022 med start i januari.

2. Kostnaden på 25,5 mnkr finansieras av statliga medel för Covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård.

Glenn Berggård (V) har meddelat att från årsskiftet 2021/2022 kommer uppdraget som oppositionsråd för vänsterpartiet att delas mellan Glenn Berggård (57 procent) och Linda Jonsson (20 procent).

Glenn Berggård söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra 50 procent vid Luleå tekniska universitet utan jämkning av sin del av oppositionsrådsarvodet, 57 procent.

Linda Jonsson (V) söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra 80 procent som anställd vid Region Norrbotten och som fritidspolitiker i Pajala kommun, Region Norrbotten samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), utan jämkning av sin del av oppositionsrådsarvodet, 20 procent.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Glenn Berggårds (V) tjänstgöring vid sidan av uppdraget som oppositionsråd godkänns.

2. Glenn Berggårds arvode jämkas till att omfatta 57 procent av årsarvodet för vänsterpartiets oppositionsråd.

3. Linda Jonssons (V) tjänstgöring vid sidan av uppdraget som oppositionsråd godkänns.

4. Linda Jonssons arvode jämkas till att omfatta 20 procent av årsarvodet för vänsterpartiets oppositionsråd.

Ambulansverksamheten i Kirunaområdet föreslås utökas genom att bemanningen av ambulansresursen i Vittangi ändras från dagtidsbemanning till dygnet runt-bemanning.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ambulansverksamheten i Vittangi utökas från dagtid till dygnet runt-bemanning.

2. Medel tillförs om 9,5 mnkr per år till Division Länssjukvård 1 för inrättande av dygnsambulans i Vittangi.

3. Regiondirektören får i uppdrag vidta nödvändiga åtgärder för införande av dygnsambulans i Vittangi.