Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars 2021

Regionstyrelsen beslutade bland annat att en sammanslagning av Mjölkuddens och Stadsvikens hälsocentraler ska genomföras med placering på Stadsvikens hälsocentral, att utreda förutsättningar för en gemensam barna- och mödravårdscentral i Luleå, att utreda förutsättningar att upphöra med ersättning för digitala utomlänskontakter, att bygga en ny tvättstuga på Sunderby sjukhus samt att föreslå fullmäktige att höja egenavgiften för antikroppstester av covid-19.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Privata leverantörer inom hälso- och sjukvården i Vårdval Primärvård och enligt LOU kan kompenseras under 2021 för ökade kostnader för moms på inhyrd vårdpersonal. Kompensationen finansieras av medel som Region Norrbotten får rekvirera från Kammarkollegiet.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ersättningsbilagan för Vårdval Primärvård kompletteras med kompensation till privata leverantörer för vårdmoms under 2021.

2. Kompensationen är 20 procent av totala kostnaden för inhyrd personal inklusive moms och finansieras av rekvirerade medel från Kammarkollegiet.

3. Om eventuella avtal om hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen tecknas under 2021 ska hän

Vårdgivaren Praktikertjänst har under 2020 lånat ut personal från Cederkliniken och vårdcentralen Norra Hamn till regionens covidvård och akut omhändertagande. Efter beslut i regionstyrelsen har omplaceringarna förlängts med olika tidsintervall. Nuvarande överenskommelse för Piteå sjukhus gäller till och med 31 mars.

Regionstyrelsen föreslås besluta att fortsatt avropa personal från Praktikertjänst för att förstärka det akuta omhändertagandet på Piteå sjukhus. Eftersom bemanningssituationen är fortsatt ansträngd kvarstår behovet av inlånad personal som kompletterar och stärker en god och patientsäker covidvård i Norrbotten. Efter dialog med berörd verksamhet föreslås förlängning av omplacerad vårdpersonal till och med 12 april 2021.

Ordförande Kenneth Backgård (SJVP) föreslår ett tilläggsbeslut enligt punkt 3. 

Regionstyrelsen beslutar att

1. Förlänga omplaceringen av en legitimerad sjuksköterska till akut omhändertagande vid Piteå sjukhus från Praktikertjänst AB.

2. Beslutet gäller från 2021-04-01 och som längst till och med 2021-04-12.

3. Hälsocentraler verksamma enligt LOV kan ersättas för faktiska merkostnader som uppstår i samband med omplacering av personal.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support samt av att göra viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Länssjukvård tilldelas 1 655 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

2. Division Närsjukvård tilldelas 5 755 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

3. Division Länsteknik tilldelas 575 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

Tvättstugan med tillhörande personalutrymmen är inte anpassad eller funktionell för dagens städ-verksamhet på Sunderby sjukhus. Det finns identifierade utvecklings- och expansionsbehov för att komma till rätta med nuvarande brister samt det utökade städuppdraget som nu pågående tillbyggnad av sjukhuset innebär. Behovet finns redovisat i den fastställda Utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus från 2013.

Förslaget är att byggnad 103, plan 2, med en central placering i sjukhuset byggs om för att inrymma en cirka 400 kvadratmeter stor tvättstuga och att personalutrymmen ordnas inom städverksamhetens befintliga ytor.

Projektering är genomförd och anbudsinfordran för ombyggnationen är genomförd. Investeringen som avser både ombyggnation och verksamhetsutrustning, uppgår till totalt 22 mnkr inklusive kostnader för projektering.

De ökade drift- och kapitalkostnaderna på 0,45 mnkr som investeringen medför finansieras via effektiviseringar och minskade personalkostnader.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra fastighetsinvestering i ombyggnation för tvättstuga vid Sunderby sjukhus. Investeringen på 16 mnkr finansieras från budgetram för investeringar i fastigheter 2021.

2. Investering i verksamhetsutrustning till tvättstugan uppgår till 4 mnkr och finansieras från budgetram för investeringar i fastigheter 2021.

Ombyggnaden av ett nytt uppdukningsrum med LAF-tak (Laminar AirFlow) och befintlig operationssal med steril miljö och LAF-tak innebär en större flexibilitet och möjlighet till effektivare resursutnyttjande i samband med operationer.

Uppdukningsrummet bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för personalen och ökad patientsäkerhet då uppdukning inför efterföljande operation kan ske under pågående operation utan tidspress.

Att förse den fjärde operationssalen i Piteå med LAF-tak ökar flexibiliteten i operationsplaneringen. Erfarenheterna från den senaste ombyggnaden, 2018, av operationssal med LAF-tak är att ca 220 fler operationer som kräver steril miljö har kunnat genomföras.

Sammantaget möjliggör åtgärderna ett bättre resursutnyttjande och ökad produktion.

Projektering är genomförd och investeringen genomförs via avrop mot ramavtalsleverantör. Investeringen som avser både ombyggnation och investering i LAF-tak, uppgår till 5,0 mnkr och finansieras från befintlig ram för fastighetsinvesteringar.

Den ökade kostnaden för verksamheten på 0,6 mnkr per år, avseende ökad hyra för ombyggnation samt kapitalkostnad för investering i LAF-tak, finansieras via hemtagning av utomlänsoperationer, vidare underlättar investeringen möjligheten att uppnå målen för tillgängligheten till operation. Investeringen bidrar till att förbättra tillgängligheten inom respektive operationsgrupp.

Hur mycket tillgängligheten förbättras är mycket svårbedömt då det är beroende på utvecklingen av pandemin, personaltillgång och val av produktionsmix vid respektive ort.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra investering i nytt uppdukningsrum med LAF-tak och ombyggnad av befintlig operationssal med LAF-tak på operationsavdelning vid Piteå sjukhus. Investeringen på 3 mnkr finansieras från budgetram för fastighetsinvesteringar 2021.

2. Genomföra investering i verksamhetsutrustning som uppgår till 2 mnkr för två LAF-tak med tillhörande genomräckningsskåp som finansieras från budgetram för investeringar i fastigheter 2021.

Ombyggnationen för att skapa ytterligare ett uppdukningsrum med steril miljö innebär en möjlighet till effektivare resursutnyttjande i samband med operationer, vidare bidrar det till en förbättrad arbetsmiljö för personalen och ökad patientsäkerhet då uppdukning inför efterföljande operation kan ske under pågående operation, utan tidspress. Division Länssjukvård byggde uppdukningsrum på Sunderby sjukhus under 2019 och har redovisat en uppföljning av produktion och produktivitet, vilken visar att uppsatta mål uppnåtts. Uppföljningen avsåg en kort period med anledning av pandemin.

Projektering är genomförd och investeringen genomförs via avrop mot ramavtalsleverantör. Investeringen som avser både ombyggnation och investering i LAF-tak (Laminar AirFlow), uppgår till 3,0 mnkr och finansieras från befintlig ram för fastighetsinvesteringar.

Den ökade kostnaden för verksamheten på 0,4 mnkr per år, avseende ökad hyra för ombyggnation samt kapitalkostnad för investering i LAF-tak, finansieras via hemtagning av utomlänsoperationer, vidare underlättar investeringen möjligheten att uppnå målen för tillgängligheten till operation.

Investeringen bidrar till att förbättra tillgängligheten inom respektive operationsgrupp. Hur mycket tillgängligheten förbättras är mycket svårbedömt då det är beroende på utvecklingen av pandemin, personaltillgång och val av produktionsmix vid respektive ort.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra investering i nytt uppdukningsrum på operationsavdelning vid Sunderby sjukhus. Investeringen på 2 mnkr finansieras från budgetram för fastighetsinvesteringar 2021.

2. Genomföra investering i verksamhetsutrustning som uppgår till 1 mnkr för LAF-tak, genomräckningsskåp som finansieras från budgetram för investeringar i fastigheter 2021.

Mot bakgrund av det ekonomiska läget i regionen har en översyn genomförts av primärvården i Luleå. Som ett led i arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna har en förstudie genomförts med uppdrag att etablera en flödeseffektiv gemensam verksamhet som ska vara hållbar i ett längre perspektiv.

Förslaget innebär en sammanslagning av hälsocentralerna Mjölkudden och Stadsviken med placering på Stadsvikens hälsocentral samt att utreda förutsättningar för en samlad BVC/MVC för Luleå.

I nuläget går båda hälsocentralerna med sammantaget 7,7 mnkr i förlust och problem finns gällande bland annat kompetensförsörjningen. Bedömningen är att sammanslagningen går att lösa genom att utöka lokalytan i Stadsvikens lokaler med konsekvensen att tre andra verksamheter måste flytta till andra lokaler (upphandlingsenheten, 1177.se och dietistverksamheten).

Kalkylen för verksamheten visar att en sammanslagning förväntas ge en kostnadsreduktion med 6 mnkr, framförallt på grund av minskade personalkostnader.

Samtliga lokalanpassningar bedöms preliminärt till 5-10 mnkr vilket medför en bedömd tillkommande kapitalkostnad om 0,5-1,1 mnkr per år med tio års avskrivningstid.

Anders Öberg (S) yrkar på ett tillägg enligt punkt 5, som bifalls av Marianne Sandström (SD):

Marianne Sandström (SD) yrkar på ett tillägg enligt punkt 6, som bifalls av Anders Öberg (S):

Ordförande Kenneth Backgård (SJVP) meddelar att majoriteten inte har några invändningar mot tilläggsförslagen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. En sammanslagning av Mjölkuddens hälsocentral och Stadsvikens hälsocentral med placering på Stadsvikens hälsocentral ska genomföras.

2. Utreda förutsättningar för en gemensam barnavårdscentral (BVC) och mödravårdscentral (MVC) för Luleås primärvård.

3. Projektering och anbudsinfordran för nödvändiga ombyggnationer i samband med sammanslagning av Mjölkuddens hälsocentral och Stadsvikens hälsocentral ska genomföras.

4. 1 mnkr avsätts för projektering från anslaget för investeringar i fastigheter 2021. I det fall investeringen inte genomförs kommer kostnaden att belasta berörd verksamhet.

5. Inför sammanslagningen informeras samtliga listade patienter vid Mjölkuddens hälsocentral om vad beslutad förändring innebär för deras tillgång till vård, kontakt och vilka vårdresurser som kommer att finnas och kunna erbjudas på Stadsvikens hälsocentral. Samtliga listade ska erbjudas möjligheten till en personlig kontakt för att kunna ställa frågor om förändringen och möjligheten till fortsatt fast kontakt.

6. Regiondirektören erhåller i uppdrag att genomföra en tillgänglighetsanalys inför sammanslagningen av hälsocentralerna i syfte att säkerställa en god tillgänglighet för patienterna.

7. Ärendet beslutas vara omedelbart justerat.

Säkerhetsberättelsen är en sammanställning av regionens samtliga 14 säkerhetsområden med avseende på det systematiska säkerhetsarbete som har bedrivits under år 2020. Respektive säkerhetsområde redovisas med fokus på övergripande mål, måluppfyllelse, riskanalyser, incidenter, uppföljning och förbättringar.

I säkerhetsberättelsen konstateras att det pågår ett systematiskt säkerhetsarbete inom samtliga säkerhetsområden. Den pågående coronapandemi har dock haft varierande påverkan på genomförandekraften i organisationen.

Under 2021 kommer regionen att arbeta vidare med att utveckla uppföljningsbara och smarta mål, tydliggöra mandat och uppdrag och ytterligare utveckla internkontrollen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att se över och vidareutveckla uppföljningsbara mål och indikatorer för samtliga säkerhetsområden.

2. Lägga säkerhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

Revisionerna har granskat arbetet inför upprättande av internkontrollplaner för att bedöma om arbetet med riskbedömningar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Revisorernas bedömning är att arbetet med riskbedömningar inte sker på ett helt ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att de brister revisionen påpekat åtgärdas och återrapportera vidtagna åtgärder till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har tagit del av revisionens granskning av vårdgivarens ansvar för det systematiskt patientsäkerhetsarbete Den samlade bedömningen är att regionstyrelsens styrning inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt patientsäkerhetsarbete, samt att internkontrollen inte är helt tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa en tydlig process, styrning och uppföljning av arbetet med riskanalyser/-bedömningar samt att dokumentationen sker på ett korrekt sätt.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en kompetensutvecklingsplan för patientsäkerhetsområdet som anpassas till olika nivåerna i organisationen.

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamentarisk sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av och överväga förändringar i valsystemet.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör röstmottagning och offentlighet, otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, gruppröstningar och reformen med avskärmningar av valsedelssätt.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna tillämpas redan vid de allmänna valen 2022.

Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna i vallagen.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslag.

Glenn Berggård (V) yrkar i ett initiativärende att regionstyrelsen ska besluta att ej betala för digital utomlänsvård med anledning av att:

 • Dessa tjänster inneburit en stor ekonomisk belastning utan att den medicinska nyttan har kunnat säkerställas
 • De som kontaktar nätläkarna kringgår den princip som tillämpas inom hälsocentralernas verksamhet, att den svårast sjuka skall få vård först.
 • De nationella avtal som finns för utomlänsvård är avsedda att användas i de fall den egna regionens medborgare har särskilda behov att uppsöka hälso- och sjukvården i annan region. Vänsterpartiet anser att motsvarande ersättningsskyldighet ej föreligger för ett digitalt ”besök” eftersom det inte är ett akut besök som sker fysiskt utanför det egna länet.

Marianne Sandström (SD) föreslår i ett ändringsyrkande att punkt 1 stryks och att punkt 2 ändras till:

”Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys av att region Norrbotten upphör med att betala för digital utomlänsvård. Varefter regiondirektören även skall utreda juridiska, ekonomiska och andra förutsättningar för att upphöra att ekonomiskt ersätta digitala utomlänskontakter”

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ställa sig bakom initiativärendets intention att upphöra med att ersätta digitala utomlänskontakter.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda juridiska, ekonomiska och andra förutsättningar för att upphöra att ekonomiskt ersätta digitala utomlänskontakter.

Anders Öberg (S) föreslår i ett initiativärende att regionstyrelsen beslutar att sluta betala utomlänsersättning till nätläkare som Region Norrbotten inte har avtal med från och med 2022-01-01, eftersom:

 • Region Norrbotten 2020 betalade över 10,7 miljoner för de 25 000 kontakter som registrerats med nätläkarbolagen. Besök och ersättningar som belastar länets samtliga hälsocentraler.
 • Flera regioner däribland Västra Götaland, Uppsala, Gotland med flera tar en aktiv ställning för att sluta betala ut ersättningar för utomlänsvård till nätläkarbolagen. Norrbotten behöver ta ställning för att göra gemensam sak med övriga regioner och SKR:s sjukvårdsdelegation.

Marianne Sandström (SD) föreslår i ett ändringsyrkande samma förändringar som i föregående ärende, initiativärende 4-2021.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ställa sig bakom initiativärendets intention att upphöra med att ersätta digitala utomlänskontakter.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda juridiska, ekonomiska och andra förutsättningar för att upphöra att ekonomiskt ersätta digitala utomlänskontakter.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Region Norrbotten är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 2006. Kommuninvest har ökat kapitalbehov och har vid föreningsstämman i april 2020 beslutat om ny nivå på insatskapital för medlemmar. Den nya insatsen är 260 kr/invånare för regioner och ska uppnås successivt fram till och med 2024.

För region Norrbotten innebär den nya nivån ett totalt insatskapital med 65 mnkr år 2024 och innebär en ökning med 54,6 mnkr jämfört med nuvarande nivå på insatskapital. Ökningen ska göras successivt fram till och med 2024.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att

1. Region Norrbotten utökar insatskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 2024.

2. Insatskapitalet 2021 finansieras med 30 mnkr från budget för finansiella investeringar 2021 och resterande 9,6 mnkr anvisas från likvida medel. Insatskapital för åren 2022-2024, totalt 15 mnkr, avsätts i budgeten för 2022-2024.

Region Norrbotten föreslår en höjning av egenavgiften för serologisk provtagning. Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna gällande antikroppstester vilket innebär att dessa prioriteras ner och ersättningen från staten upphör från 1 april 2021. Regionerna har kunnat bygga upp god testkapacitet för PCR-testning vilket innebär bra förutsättningar att identifiera pågående infektion och förhindra smittspridning. Ersättning utgår fortsättningsvis från staten för både PCR-testning och snabbtester.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Höja egenavgiften för serologisk provtagning från 200 kr till 400 kr.

2. Avgiftsförändringen träder i kraft 1 maj 2021.

För att stärka regionens förtroende hos allmänheten och undanröja gränsdragningsproblem för medarbetare och förtroendevalda införs en nolltolerans mot förmåner i organisationen.

En annan ändring i förslaget är att överlåta utredningen av visselblåsarärenden till en extern aktör och på så sätt stärka oberoendet.

Slutligen föreslås även att regiondirektören åläggs en skyldighet att årligen återrapportera om det korruptionsförebyggande arbetet till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna uppdaterad riktlinje mot mutor, korruption och jäv.

2. Uppdra till regiondirektören att årligen återrapportera om det korruptionsförebyggande arbetet till regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 att bifalla ett motionsförslag innebärande utökad fast arvodering för regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden har visat ta mer tid i anspråk än vad som bedömdes initialt. Vidare innebär uppdraget ett stort ekonomiskt ansvar. Den fasta delen av arvoderingen bör därför höjas till 30 procent.

Beslut enligt detta förslag innebär också att en felaktighet som smugit sig in i senaste revideringen av regelverket korrigeras. Felaktigheten innebar att taket för arvode och ersättningar blev tolv gånger högre än avsett för de förtroendevalda som har lägre arvode än 100 procent av årsarvodet.

Marianne Sandström (SD), William Torikka (SJVP), Anders Öberg (S) och Linda Frohm (M) föreslår smärre redaktionella justeringar för att tydliggöra innehållet inför behandlingen i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna föreslagna ändringar i Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten.

2. Ändringarna rörande utökad fast arvodering till ordförande i regionala utvecklingsnämnden gäller retroaktivt från och med 1 januari 2021.

3. Att godkänna förslagna redaktionella justeringar.

I sjukvårdsberedningens rapport sammanfattas behov av en jämlik tillgång på fullvärdig ungdomsmottagning oavsett vart i länet ungdomen bor. Sjukvårdsberedningen lyfter fram behovet av digitala lösningar, enkla snabba kontaktvägar, ökad kännedom om vilket stöd och vilken hjälp ungdomsmottagningarna kan erbjuda samt vikten av en bättre samverkan mellan huvudmännen.

Regionstyrelsen redovisar i ärendet pågående arbeten och föreslår ett antal åtgärder för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av länets ungdomsmottagningar. Förslagen konkretiseras i föreslagna uppdrag till regiondirektören.

Marianne Sandström (SD) yrkar avslag på punkt 2 och 3  och meddelar att partiet återkommer med en reservation till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020.

2. Föreslå regionfullmäktige besluta att genomförda uppdrag ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2022.

3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att uppdrag gällande digitala lösningar, huvudmannaskap samt informations- och marknadsföringsinsatser genomförs.

Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer som baseras på en analys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens aktörer och medborgare. Rekommendationerna rör både regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Regionens arbete med följande frågor möjliggör för medborgare och aktörer att ställa om till en fossiloberoende region:

 • Skapar förutsättningar för näringslivets omställning
 • Framtagning av en ny länstransportplan
 • Insatser för energieffektivisering och kunskapsspridning
 • Påverkan för Norrbottens infrastrukturprioriteringar
 • Medverkan i projektet Predictive Movement
 • Stärker regionens interna arbete med hållbar utveckling
 • Påverkan för tydliga och förutsägbara juridiska tillståndsprocesser
 • Utreder förutsättningar för ett vätgassamhälle
 • Elförsörjning ses som en allt viktigare samhällsplaneringsfråga
 • Utveckling av en sammanhållen kollektivtrafikkarta

Regionstyrelsen beslutar att

På förslag från Regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige att:

1. Godkänna regionala utvecklingsnämndens och regionstyrelsens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2020.

2. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen.