Meänkieli/Tornedalsfinska

Tervetuloa Norrbottenin läänin maakäräjille ja meän webpaikale www.norrbotten.se

Näiltä sivuilta saatat omala kielelä lukea siittä mitä maakäräjät saattavat tarjota sulle. Saatat kans lukea siittä mitä oikeuksia kansalisila minuriteetilä lain mukhaan oon.

Materiaali jonka esittelemmä meänkielelä, oon pieni osa siittä informasuunista jota meän kotisivuila oon.

Jos sie kuulut johonki kansalisista minuriteetistä niin sulla oon oikeus käyttää ommaa kieltä yhtheyksissä viranomhaisitten kans. Tässä saat tietää mikkä kieleliset oikeuet sulla oon ja mitä saatat vaatia sinun kunnalta ja muilta viranomhaisilta.

Janyaarin ensimäisenä päivänä 2010 tuli uusi laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteetti­kielistä. Kansaliset minuriteetit oon juutalaiset, roomit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja torniolaaksolaiset. Kansaliset minuriteettikielet oon jiddisch, romani (romani chib), saamen kieli, suomi ja meänkieli.

Kaikkia kansalisia minuriteettikieliä pittää suojata ja eesauttaa

Laki sannoo ette kansalisia minuriteettikieliä pittää suojata ja eesauttaa. Sillä, joka kuuluu kansalisheen minuriteethiin, pittää olla oikeus oppia, kehittää ja käyttää ommaa minuriteetti­kieltä. Viranomhaisitten pittää kuunella kansalisia minuriteettiä ja ottaa huomihoon heän tarpheet. Viranomhaisilla oon velvolisuus informeerata sinua sinun oikeuksista, riippumatta siittä mitä kansalista minuriteettikieltä sie puhut ja siittä missä sie asut Ruottissa.

Erityisen vahvat oikeuet suomele, meänkielele ja saamen kielele

Erityisen vahvat oikeuet oon sillä joka puhhuu suomea, meänkieltä eli saamen kieltä ja assuu jonku hallintoaluheen kunnassa. Tämän sivun alaosassa näet jos sinun kunta kuuluu johonki hallintoaluheesheen.

Sulla, joka asut hallintoaluekunnassa, oon oikeus komyniseerata viranomhaisitten kans omala kielelä. Sinun pittää saa vastaus suulisesti eli kirjotettuna samala kielelä.Sie saatat vaatia lasten- eli vanhoittenhoitoa kokohnaans eli osittain suomeksi, meänkielelä eli saamen kielelä. Jos sie asut Kirunan, Jellivaaran, Arjeplogin, Jokkmokin, Haaparannan, Pajalan eli Mataringin kunnassa, sulla oon oikeus käyttää minuriteettikieltä yhtheyksissä tuomioistuihmeen.

Sinun, joka asut kunnassa joka ei kuulu mihinkhään hallintoaluheesheen, pittää kans saattaa olla yhtheyksissä viranomhaishiin ja saa vanhoittenhoitoa suomeksi, meänkielelä eli saamen kielelä, jos oon olemassa henkilökuntaa joka hallittee kielen. Viranomhaisitten pitäs huolehtia siittä, ette oon kielitaitosta pärsunaalia ko sitä tarttee.

Riippumatta siittä missä sie asut, sinun häätyy aina saattaa kirjottaa suomeksi, meänkielelä ja saamen kielelä Valtiopäivitten asiamiehile, Jystiitsiekanslerille, Siukkakassale, Verolaitok­selle ja Tiskrimineerinkiasiamiehele.

Tänne saatat kääntyä

Jos sie piät ette sinun kunta eli muut viranomhaiset ei nouata lakia, sie saatat ottaa yhtheyen Stockholmin läänin Lääninhallituksen eli Saamekäräjitten kans, jokka pitävät valvoa ette lakia nouatethaan. Saamekäräjillä oon vastuu saamen kielestä ja Lääninhallituksela Stockholmin läänissä oon vastuu muista kielistä.

Minuriteettikysymyksitten osasto Lääninhallituksessa Stockholmin läänissälinkki toiselle sivustolleTel 08 – 785 40 00

Sametingetlinkki toiselle sivustolle
Tel 0980 – 780 30

Potilhaana sie piät saa hyvän hoijon ja hyvälä laatula ja sinua hoitohenkilökunta pittää kohtella respektilä. Sie piät saa selvää tietoja sinun terhveyvestä ja sinun hoijosta. Sie piät kans saa tietoja maholisuuvesta ette valita sen hoijon mitä sie tarttet. Kysy jos on jotaki mistä sie hunteeraat mitä koskee sinun oikeuksia ja sitä hoitoa mitä sie saat. Täälä on muutama asia joka on hyvä tietää ennen sinun vierailua.

Tulkki

Jos sie tarttet tulkkia sie piät selittää sen henkilökunnale hyvissä aijoissa ennen sinun vierailua. Sano kans mistä kielestä on kyse. On kans maholisuus kirjotustulkhiin eli viittomakielen tulkhiin jos sie tarttet sitä.

Lekitimasjuuni

Ota matkhaan voimassa olevan kuvalekitimasjuunin sinun vierailhuun. Jos sie olet asyylihakija sie piät ottaa mukhaan LMA-kortin. Jos joku lähimäinen eli myötä seuraava tarttee vahvistaa sinun identtiteetin, het pitävät kans ottaa mukhaan kuvalekitimasjuunin.

Muistutus

Sie saatat saa muistutuksen sms:in kautta mubiilissa. Jätä sinun mubiilinumero kun sie olet kontaktissa hoijon kans.

Sisäletjekkaus

Sie saatat tjekata sisäle ja maksaa sinun vierailun mubiilila. Ilmhaisen vierailun mennee kans tjekata sisäle. Seuraa sitä länkkiä mitä sms:ssä lähätethään sulle ennen sinun vierailua. Jos sie et saa yhtään sms:iä sie saatat tjekata sisäle suorhaan vebbilukijan kautta: incheck.norrbotten.se

Siukkareisu

Sie saatat saa reisubiitraakia reisule sinun kunnassa byssilä, junala eli omala biililä kansanväestörejisterin osotheen ja sairalan eli terhveyskeskuksen välilä. Jos sulla on metesiinisiä syitä eli jos täysin puuttuu ylheisiä kulkuvälinheitä sinun siukkareisu saattaa tapahtua taksila. Reisun pittää tilata viimisthään kaks päivää ennen vierailua soittamalla tillaussentraalhiin numerola 020-96 00 96.

Vaitiolovelvolisuus

Kaikila terhveys- ja siukkahoijossa on vaitiolovelvolisuus. Met emmä saa jättää tietoja sinusta muile kun niile jokka hoitavat sinua.

Tokymenttasjuuni

Met rejistreeraama tietoja sinun hoijosta sinun sjurnaalhiin. Vain se henkilökunta joka osalistuu sinun hoithoon eli joka muusta syystä tarttee tietoja heän hoijon työssään on oikeus lukea sjurnaalia. Tietoja sinusta saattaa kans olla systeemissä joka tartethaan ette administreerata hoitoa.

Koeotto

Usseimat koeotot jokka otethaan hoijossa viskathaan jälkhiin kun koeotto on analyseerattu. Tärkein syy miksi vissit koeotot säästethään on ette sie piät saa varmeman hoijon ja käsittelyn. Sie piät saa informasjuunia kuinka koeotto saattaa tulla käytetyks jos se säästethään. Sie itte päätät jos koe saathaan säästää.

Laaturejisteri

Sulle pittää ilmottaa jos tietoja sinusta lähätethään kansalisheen laaturejisterhiin. Sie piät kans saa informasjuunia ittestä rejisteristä. Sulla on oikeus kieltää ette tiot lähätethään sisäle ja sulla on oikeus saa informasjuunin poistetuks rejisteristä, jos tietoja on lähetetty sisäle aiemin.

Mielipitheitä

Sie saatat jättää mielipitheitä eli valittaa jos olet kokenu jotaki hoijossa josta sie et ole tyytyväinen. Sen sie saatat tehhä sekä potilhaana ette lähimäisenä. Sinun mielipitheet voivat vaikuttaa ette hoito tullee paremaks ja varmemaks.

1177 Vårdguiden/Hoito-opas – turvalista sinun terhveyvestä ja hoijosta

Vebbipaikala 1177.se sie saatat lukea lissää terhveyvestä ja sairhauksista ja missä sie saatat saa hoitoa. Sie saatat kans lokata sisäle ja kontaktata sinun hoitovasthaanottoa, uuvistaa reseptiä, lukea sinun sjurnaalia ja tehhä muita hoitoasioita. Tärkeitä tietoja on kans käänetty muihin kielhiin kun ruotti.
Soita 1177 siukkahoitoneuvonthaan vuorokauven ympäri. Akkyytti, elämää uhkaava tilane sie piät aina soittaa 112.