”Vi hoppas att många vill vara med och skapa Norrbottens riktning framåt”

Hur ska det vara att leva, bo och verka i Norrbotten i framtiden? Vart ska vi, och hur når vi bäst dit vi vill? Det här är stora och viktiga frågor, som Region Norrbotten under 2024 ställer till norrbottningarna. Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras – och du är inbjuden att vara med.

RUS - regional utvecklingsstrategi

Några av medarbetarna på regionen som arbetar med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi: från vänster Greta Isaksson, strateg bolag, Roger Ylinenpää, strateg landsbygd, bredband och projektstöd, Per Erik Andersson, processledare EU-program, Tove Cullhed, processledare regional utvecklingsstrategi, Carl Rova, strateg internationella frågor, Carolina Lundmark Weinz, projektledare Arctic Design Center, Ludvig Sjödin, vikarierande verksamhetsledare Resurscentrum för konst, samt Ulrika Nilsson, strateg infrastruktur.

Utvecklingshjulen snurrar fort i Norrbotten. Vårt samhälle förändras i rask takt, här och nu. Men under 2024 är det dags att lyfta blicken och skifta fokus från nuet till framtiden – närmare bestämt till 2040. Vi ska tillsammans justera kursen för vårt län. Det konstaterar Tove Cullhed på Region Norrbottens avdelning för regional utveckling, som leder processen.

– Var ska Norrbotten vara på lång sikt? Hur ska vi ta oss an våra gemensamma samhällsutmaningar? Och hur ska vi jobba tillsammans för att nå dit vi vill? Det är frågor som den regionala utvecklingsstrategin, ”RUS:en”, ska svara på, säger hon.

Tove Cullhed är processledare för den nya regionala utvecklingsstrategin.

Uppdrag från staten

Strategin kommer att ligga till grund för beslut om vad Region Norrbotten ska satsa sina regionala utvecklingsmedel på. Den ger vägledning om vilka slags projekt och stöd till företag som ska genomföras och var regionen ska fokusera sina ansträngningar.

Att ta fram en regional utvecklingsstrategi är en del av det uppdrag som regionerna har fått från staten. Den är kopplad till hållbarhetsmålen Agenda 2030, till arbetet med att utveckla EU:s regioner och till nationella mål. 

– Strategin är ett dokument för alla aktörer som vill utveckla Norrbotten tillsammans. Det är bara tillsammans vi kan klara att nå målen, säger Tove Cullhed.


Tove Cullhed i samspråk med några av kollegorna på Region Norrbottens avdelning för regional utveckling.

Mycket har hänt

RUS:en ska uppdateras minst en gång mellan varje val. Den senaste började gälla 2019 och tog sikte på år 2030. Sedan dess har väldigt mycket hänt i Norrbotten och vår omvärld. Det är dags att uppdatera strategin efter de nya förutsättningarna. När den är klar ska den innehålla vision, mål och prioriteringar.

Processledaren Tove Cullhed har varit med förut. Hon har varit med och tagit fram de två senaste regionala utvecklingsstrategierna, först på Länsstyrelsen och sedan på Region Norrbotten. Nu inleds ett arbete som ska pågå fram till slutet av 2025.

Arbetet med revidering av strategin är ett av årets stora uppdrag för regionens avdelning för regional utveckling. Medarbetare med olika kompetenser deltar i arbetet.

Det är många strateger på regionen som är involverade i att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.

Tar hjälp av AI

Med start i februari ska norrbottningarnas önskemål och synpunkter samlas in, på flera olika sätt. Dialogmöten och workshops ska ordnas runt om i hela länet. Kommuner, föreningar, näringsliv, myndigheter, lärosäten, offentlig sektor, privatpersoner med flera kan vara med. En filmad handledning på Youtube kommer också att göra det möjligt för vem som helst att hålla en workshop med arbetskamrater, grannar, vänner eller sin förening – var som helst. Det kommer också att finnas möjlighet att skicka in inspel i fritext, där AI-lösningar analyserar bidragen och hittar de större mönstren.

– Det här är hela länets strategi. Vi vill verkligen trycka på vikten av medskapande. Det är en medveten ansträngning för att få till en större delaktighet. Den här gången satsar vi särskilt på att få med unga, nationella minoriteter och urfolket samerna. Vi hoppas att många vill vara med och skapa Norrbottens riktning framåt, men också vara med och göra verkstad av visionerna, säger Tove Cullhed.

Många idéer om hur den nya utvecklingsstrategin ska se ut finns hos strategerna på regionen, men för att den ska bli så bra som möjligt behövs idéer och synpunkter från alla norrbottningar.

Ska innehålla handlingsplaner

Insamlingen kommer att pågå större delen av 2024. Sedan vidtar det stora arbetet med att sammanställa materialet till ett förslag till strategi. Den skickas ut på remiss under 2025. Slutligen ska den röstas igenom i regionfullmäktige, enligt tidsplanen i slutet av 2025.

Något som är nytt är att RUS:en även ska innehålla handlingsplaner som ska underlätta genomförandet av strategin. Planerna blir ett stöd för Region Norrbotten, men även för kommuner och andra aktörer som är med och utvecklar länet.

Text: Jakob Lind / Yours
Foto: Fredrik Berg / Yours

Den nya regionala utvecklingsstrategin fokuserar på fyra huvudområden

  1. Goda möjligheter till kultur, boende, arbete och välfärd.
  2. Väl fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
  3. Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande.
  4. God tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystem.