Beslut i korthet - regionstyrelsen 5 maj 2021

Regionstyrelsen beslutade att utreda förutsättningarna att återuppta pollenmätningar och att på rekommendation från revisorerna se över 1177:s invånartjänster. Vidare beslutades att anta en handlingsplan om samverkan mellan regionen, länsstyrelsen och civilsamhället. På förfrågan från Regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutades att vid upphandling av busstrafik inte längre kräva fossilfritt bränsle utan att det kan ingå flera bränslealternativ.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Länssjukvård tilldelas 4 690 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

2. Division Närsjukvård Luleå/Boden och division Närsjukvård övriga länet tilldelas 4 475 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

3. Division Folktandvård tilldelas 625 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar.

4. Division Länsteknik tilldelas 450 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar.

Marianne Sandström är verksam som oppositionsråd för Sverigedemokraterna. För detta uppdrag erhåller hon arvode från Region Norrbotten uppgående till 67 procent av årsarvodet.

Marianne Sandström söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra som advokat vid Överkalix Advokatbyrå, utan jämkning av oppositionsrådsarvodet.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Marianne Sandströms tjänstgöring vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, utan jämkning av arvodet.

Marianne Sandström anmäler jäv.

Marianne Sandström (SD) ifrågasätter regionens beslut att inte längre utföra och bekosta pollenmätningar och yrkar att:

1. Regionstyrelsen beslutar om att ställa sig bakom intentionen att pollenmätningarna snarast ska återupptas i Region Norrbotten.

2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda hur Region Norrbotten på bästa sätt genomför pollenmätning.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återuppta pollenmätningar.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att fortsatt verka för en hållbar, modern och långsiktig nationell lösning för pollenmätningar.

3. Initiativärendet anses besvarat.

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har lämnat ett delbetänkande med förslag på en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.

I förslaget överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister till den nya lagen. Lagen föreslås gälla för äldre personer och vissa personer med funktionsnedsättning och träda i kraft 1 juli 2022.

Förslaget innebär att personuppgifter kan delas genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det ska vara frivilligt för vårdgivare och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheterna. Väljer vårdgivare och omsorgsgivare att använda möjligheten måste de följa de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagförslaget.

Vidare föreslås att det införs bestämmelser som ger möjlighet för kommuner och regioner att för kvalitetsuppföljning dela personuppgifter när det gäller hälso- och sjukvård och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar inom socialtjänsten. Ombud föreslås kunna ges åtkomst till patientjournalen. Denna fråga utreds nu och förslag kommer att lämnas i utredningens slutbetänkande.

Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till utredningens syfte, men delar inte i alla delar de förslag som lämnas i delbetänkandet.

Region Norrbotten beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Regionens revisorer har granskat regionens arbete med 1177. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att de nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig.

1177 består av tre delar:

  • 1177 Vårdguiden på telefon som erbjuder sjukvårdsrådgivning.
  • 1177 Vårdguiden på webben som erbjuder kvalitetssäkrad information om hälsa, sjukdomar och vård.
  • 1177 e-tjänster som möjliggör för invånare att till exempel boka tider och läsa sin journal digitalt.

Tjänsterna ingår i det nationella tjänsteutbud som tillhandahålls av Inera, ett bolag som är delägt av regioner och kommuner.

Regionens revisorer har lämnat följande rekommendationer till regionstyrelsen angående regionens arbete med invånartjänsterna 1177:

  • Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en systematisk uppföljning och utvärdering av 1177 vårdguidens tjänster inom regionen. Sådan uppföljning bör bland annat inriktas mot enskilda vårdverksamheter utbud av 1177:s e-tjänster, detta för att säkerställa en jämlik vård.
  • Att styrelsen överväger att sätta tillgänglighetsmål, anpassade till regionens förutsättningar, för 1177 vad gäller bland annat svarstid och svarsfrekvens för telefonsamtal till 1177.
  • Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en ökad grad av implementering av 1177 vårdguidens tjänster i vårdverksamheterna. En framtida aktiv styrning kan även behöva kompletteras med viss förändringsledning inom berörda verksamheter.
  • Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka graden av kunskap och kännedom om 1177 vårdguidens tjänster ur ett medborgarperspektiv.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att se över och vid behov komplettera målen i regionstyrelsens plan inför 2022 avseende invånartjänsterna 1177.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att regionstyrelsen får ändamålsenlig uppföljning av regionens arbete med invånartjänsterna 1177.

3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Handlingsplanen för 2021-2023 är ett resultat av SÖK-projektet och en del av den regionala överenskommelsen om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå.

Handlingsplanen ska förtydliga arbetet med den regionala överenskommelsen mellan parterna och presenterar ett antal handlingar och aktiviteter inom olika utvecklingsområden som är en del i förverkligandet av överenskommelsens intentioner.

Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Samforma samt idéburna organisationer på regional nivå har gemensamt under 2019-2020 arbetat fram en överenskommelse med generella principer för samverkan samt en handlingsplan för 2021-2023.

Överenskommelsen och handlingsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och förtydliga förhållningssättet mellan parterna för att tillsammans möta länets samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta handlingsplan 2021-2023, regional överenskommelse om samverkan med civilsamhället.

Regionala kollektivtrafikmyndighetens direktion har önskat ett förtydligande gällande om den trafikbeställning som regionen gjorde 2018 fortfarande gäller, och om de linjer som beställdes då fortfarande ska finnas kvar.

En annan fråga som också önskades svar på var huruvida kravet på fossilfritt bränsle ska kvarstå som krav i upphandlingarna.

Ett flertal yrkanden ställs som påverkar det ursprungliga förslagets lydelse.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslår regionfullmäktige besluta att:

1. Den trafikbeställning som Region Norrbotten gjorde 2018 avseende stomlinjer ligger fast.

2. I samband med upphandling av busstrafik kan flera bränslealternativ ingå, t ex biogas, HVO samt diesel.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Anders Öberg (S) lämnar också ett särskilt yttrande enligt följande:

”I ärendebeskrivningen saknas uppgiften om den totala kostnaden för beställd trafik och det avtal som fördelar kostnaderna mellan ägarna. I budgeten för 2021 meddelade RKM till Region Norrbotten att beräknad kostnad utifrån beställning för stomlinjerna, gemensamma kostnader och pandemins effekter beräknades till ca 109 miljoner för 2021. Vilket påtalades vid regionfullmäktige i oktober och november i samband med beslut om strategiska plan. Regionen har idag ett beslut om 79,5 miljoner. Detta innebär att RKM kommer redovisa ett underskott för Region Norrbottens finansiering av beställd och utförd trafik”.

Regionstyrelsen ska fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i ägda bolag under föregående år har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna.

Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare AB. Regionstyrelsen har i december skickat ett yttrande till Matlagets styrelse i vilken regionstyrelsen har synpunkter på att bolaget har åtagit sig, och utfört, uppdraget att utreda Gällivare kommuns framtida kostorganisation.

Regionstyrelsen menar att det inte ingår i bolagets uppgift enligt bolagsordningen. I övrigt bedöms verksamheten som bolaget bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.

Regionen och Gällivare kommun har vid ett ägarsamråd i december överenskommit att påbörja dialog om regionens utträde som ägare i bolaget.

Regionstyrelsen beslutar att

Verksamheten i det delägda bolaget Matlaget i Gällivare AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Johannes Sundelin (S) anmäler jäv.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.