Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september

Regionstyrelsen beslutade att anta regionstyrelsens plan, som ska revideras i december utifrån tillträdande politisk majoritets prioriteringar. Vidare togs beslut om att föreslå regionfullmäktige att permanenta den höjda bilersättningen för tandvårdsbesök samt att besluta att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Beslut i korthet

Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål.

I planen anger styrelsen de framgångsfaktorer och styrmått som ska bidra till genomförandet av de strategiska målen.

Regionfullmäktige har gett 40 uppdrag till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden som ingår i planen, däribland:

 • Tydliggöra uppdragen på de fem sjukhusen bland annat avseende vårdplatser, akut omhändertagande samt profilering av de enskilda sjukhusen.
 • Öka patientgenomströmning och mätbara insatser inom vuxenpsykiatrin.
 • Utveckla samverkan mellan primärvård och psykiatrin.
 • Minimera patientresandet.
 • Fortsätta utvecklingen av digitala patientkontakter.
 • Prioritera åtgärder avseende den uppskjutna vården.
 • Utveckla den palliativa vården.
 • Slutföra den påbörjade utredningen om införande av onkologisk verksamhet inklusive strålning i Sunderbyn.
 • Genomföra en översyn av regionens mödravård, gynekologi- och förlossningsverksamheter.
 • Genomföra särskild satsning för en bättre folkhälsa i Norrbotten – ”En timme mindre”.
 • Patienter skall erbjudas fjärrmonitorering där det är möjligt.
 • Intensifiera åtgärderna för att säkerställa en tillgänglig tandvård i hela länet.
 • Uppdra till regiondirektör att slutföra förhandlingar med LKAB och därefter planera för genomförandet av Kiruna nya sjukhus.
 • Undersöka möjligheterna till en samordnad obesitasvård i Norrbotten.

Glenn Berggård (V) föreslår avslag och att regionstyrelsens plan 2023-2025 anpassas till vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2023-2025.

Anders Öberg (S) föreslår bifall med ett tillägg om att regionstyrelsens plan revideras i december 2022 efter regionfullmäktiges behandling av finansplanen i november.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regionstyrelsens plan 2023-2025 antas.

2. Regionstyrelsens plan revideras i december 2022 efter regionfullmäktiges behandling av finansplanen i november 2022.

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Det råder ett fortsatt ansträngt bemanningsläge inom regionens tandvård och därmed ett behov av att förlänga den tillfälligt höjda ersättningen för resa med egen bil.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Höja resebidraget med egen bil från 15 kronor till 18,50 kronor per mil för resor i samband med tandvårdsbesök.

2. Beslutet gäller fr o m 2022-11-01.

Regionen har genomfört dialoger med de hälsocentraler som har störst brister i följsamheten till målindikatorerna i beställningen Vårdval primärvård.

Samtliga verksamheter i dialogen har gjort åtgärdsplaner för att komma till rätta med de brister som identifierats. Den huvudsakliga orsaken till lägre följsamhet är brist på personal, vilket ger sämre möjlighet till kontinuitet.

Pandemins påverkan på verksamheterna är fortsatt stor med ett annat sjukdomspanorama hos personalen än innan pandemin. De hälsocentraler som uppvisar mest brister har en hög frånvaro av personal.

Alla verksamheter behöver i varierande omfattning se över sina arbetssätt.

När det råder brist på personal blir det svårare att ha bra inskolningar där det finns tid att lära sig alla rutiner. Har en verksamhet brist på personal och mycket vikarier så är det större risk för bristande följsamhet till rutiner och kontinuiteten blir lidande.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna dialog och åtgärdsplaner för verksamheter med bristande följsamhet till primärvårdens indikatorer.

Regionfullmäktige beslutade den 27 april att öka antalet fastställda vårdplatser med upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Haparanda hälsocentral.

Regionstyrelsen beslutar att

1. För 2022 finansieras de sex allmänmedicinska slutenvårdsplatserna i Haparanda med nationella medel från överenskommelsen om God och nära vård med 3 200 tkr.

2. För 2023 finansieras de redan beslutade sex allmänmedicinska slutenvårdsplatserna vid Haparanda hälsocentral genom att Division Näras budgetram utökas med 10 900 tkr.

3. Investeringen för slutenvårdsplatserna vid Haparanda hälsocentral uppgår till 2 916 tkr och tas från regionens investeringsram 2022.

Regionens IT-miljö baseras till stora delar på Microsoftprodukter och är i stort behov av att moderniseras genom ett breddinförande av Microsoft 365 (f d Office 365).

Införandet beräknas pågå under ett år med uppstart i september 2022.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att införa Microsoft 365 i Region Norrbottens samtliga verksamheter.

2. 2,0 mnkr anvisas ur utvecklingsbudgeten för IT (BIT) för att finansiera införandet.

3. Division Regionstöds budgetram utökas med 9,4 mnkr som inarbetas i kommande förslag om finansplan för 2023.

4. Införandet av Microsoft 365 sker genom att följa europeiska dataskyddsmyndighetens rekommendationer på skyddsåtgärder för att för bättra efterlevnaden av GDPR.

R7 e-Arkiv är en gemensamt utvecklad och förvaltad arkivlösning, där idag 14 av Sveriges regioner samverkar.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Region Norrbotten ska ansluta till den nationella digitala arkivlösningen R7 e-arkiv.

2. Startkostnaden och årskostnaden till R7 för 2023 på 2,4 mnkr och för 2024 på 2,1 mnkr finansieras ur projektbudgeten för FVIS.

3. Division Regionstöds budgetram utökas med 0,5 mnkr 2023 och 2024 samt med 2,6 mnkr från och med 2025 som inarbetas i kommande förslag om finansplan 2023.

Norrbotten bedriver avancerad kirurgi inom urologi, gynekologi och allmänkirurgi. Då robotassisterad kirurgi inom berörda områden finns med i vårdprogrammen är det nödvändigt att investera i en operationsrobot för att fortsätta kunna utföra operationerna i Norrbotten. Idag skickas redan all prostataektomier till Umeå. Hemtagning av dessa operationer kan ske efter genomförd investering.

Det är nödvändigt att påbörja upphandlingsprocessen av en operationsrobot för att säkerställa att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kan antas med hänsyn tagen till både pris och kvalitet. Upphandlingsprocessen bedöms starta under Q4 2022 och pågå till och med Q3 2023.

Investeringsbeslut tas av regionstyrelsen efter genomförd upphandling.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår efter samråd med regiondirektören en ny skrivning utifrån utgångsförslaget, som framgår i beslutspunkten nedan.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett underlag där kvalitetsaspekter, samverkansfrågor och patientnytta redovisas och ställs i relation till beräknade kostnader. I arbetet med underlaget förutsätts ingå en dialog med Norrlands universitetssjukhus. Underlaget ska redovisas till regionstyrelsen senast februari 2023.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta och komplettera delar av befintlig teknik.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Funktion tilldelas 5 875 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

2. Division Länssjukvård 1 tilldelas 3 565 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

3. Division Länssjukvård 2 tilldelas 1 040 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

4. Division Nära tilldelas 3 670 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisad reinvesteringar och ny-investeringar.

I en verksamhet med utmaningar att rekrytera personal och antalet tillgängliga biomedicinska analytiker inom regionen ständigt minskar, tillsammans med bristen på lokalyta, är teknikutvecklingen, så som digitalisering och automatisering, den enskilt viktigaste faktorn för att upprätthålla produktionen.

Automationsbanan vid Laboratoriemedicin på Sunderby sjukhus hanterar cirka 1,5 miljoner kemiska analyser årligen. Genom att modernisera automationsbanan kan automationsgraden ökas ytterligare.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av automationsbanan och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA:s) ändamål är att bedriva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna. Medlemmar är Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa den reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Regionstyrelsen antog 2019 en riktlinje för Region Norrbottens inköp. Inköp är ett strategiskt viktigt område för regionen och utgör hälften av regionens kostnader. Riktlinjen anger på vilket sätt regionen ska genomföra sina inköp samt vem som ansvarar för olika delar av inköpsprocessen.

Riktlinjen ska årligen ses över och vid behov uppdateras. Senaste uppdatering skedde i maj 2021.

Riktlinjen är nu i behov av en rad uppdateringar så som förändring av ansvar och organisation till följd av omorganisation, nya och uppdaterade styrdokument samt förändringar i beloppsgräns för direktupphandling.

Marianne Sandström (SD) föreslår att meningen ”Miljö- och hållbarhetskonsekvenser ska integreras i inköpsprocessen för att bidra till att nå målen i Agenda 2030 och de 16 miljökvalitetsmålen” på sidan 3 i riktlinjen stryks.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att förtydliga att målen avser de 17 målen i Agenda 2030 och de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa Riktlinje Inköp, enligt bilagt förslag med förtydligande på sidan 3 om att målen avser de 17 målen i Agenda 2030 och de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

Ekonomiska styrprinciper är sådana principer som regionen använder för att styra den ekonomiska utvecklingen och hur budgeten ska konstrueras och följas upp. Styrprinciper behöver finnas på övergripande nivå men också på detaljerad och operativ nivå. Principerna ska utgå ifrån lagstiftning, nationell normgivning samt regionens egna behov. Principerna ska medföra att regionens ekonomi blir förutsägbar, transparent och objektiv.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Region Norrbottens ekonomiska styrprinciper och finansiella mål.

1177 (f d 1177 Vårdguiden) består av flera nationella tjänster på webb och telefon, som är viktiga kanaler för regionernas kommunikation och erbjudande till invånarna. Sedan en tid används varumärket 1177 inte bara på regionernas gemensamma tjänster utan också på appar och tjänster som används regionalt. Även kommunerna är på väg att successivt börja använda 1177:s tjänster för sin hälso- och sjukvård.

Med anledning av detta finns ett behov av en långsiktig målbild, i syfte att använda de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt samt utnyttja regionernas och kommunernas kompetens och erfarenheter i utvecklingen av 1177 som ett fortsatt attraktivt och sammanhållet erbjudande till invånarna.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna nationellt överenskommen målbild för 1177.

Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) beslutade 2021 att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i befolkningen där individens egen kraft tas tillvara. Strategin innehåller bland annat den tidigare beslutade målbilden som nu konkretiserats ur ett verksamhetsperspektiv. Den pekar ut nödvändiga förutsättningar och riktningsförändringar och ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom öka takten i omställningsarbetet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Linda Jonsson (V) och Kati Jääskeläinen (V) yrkar att regionfullmäktige fattar beslut att Region Norrbotten utreder förutsättningarna för hur Kultur på recept kan införas.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.