Patientnämnden

 

Har du synpunkter på vården? Känner du dig missnöjd? Vill du ha vägledning? Vänd dig i första hand till den personal du träffat. Om du ändå inte är nöjd så kan du gratis vända dig till patientnämnden. Patientnämnden finns till för dig som är patient, anhörig eller personal.

Styrande dokument

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom att logga in på 1177.se kan du med hjälp av e-legitimation skicka in synpunkter eller klagomål på vården till patientnämnden. Välj Övriga tjänster > Alla övriga tjänster > Patientnämnden > Kontakta patientnämnden.

1177 Vårdguidens e-tjänster  

Postadress

Din skriftliga synpunkt/klagomål skickar du per post till nedanstående adress. Använd gärna Patientnämndens blankett.

Patientnämnden
Regionhuset
971 89 Luleå

E-post 

Ur sekretessynpunkt bör inte personuppgifter skickas via e-post då det inte är en säker kommunikation.

E-post: patientnamnden@norrbotten.se

Telefon

Du kan ringa oss gratis på telefon: 020-59 90 00

Måndag kl. 9.30 - 11.30
Tisdag kl. 13.00 - 15.00
Onsdag kl. 9.30 - 11.30
Torsdag kl. 13.00 - 15.00
Fredag kl. 9.30 - 11.30

Avvikande telefontider

Tisdag 18 juni: stängt

Under juli har vi öppet måndag, onsdag och fredag 9.30-11.30. Tisdag och torsdag stängt.

Patientnämnden finns till för dig som patient, närstående och personal. Hit vänder du dig oavsett var i länet du bor. Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa dig som inte är nöjd med den vård som du eller någon annan fått.

Hur kan vi hjälpa dig och andra?

 • Vi informerar, förmedlar kontakter och vägleder dig.
 • Vi överlämnar patienternas samlade synpunkter till vården så att den kan förbättras.
 • Vi utser stödpersoner till patienter som är intagna för tvångsvård.
 • Vi rapporterar iakttagelser som är viktiga för patienterna.
 • Vi informerar om andra instanser som kan hjälpa dig.
 • Vi arbetar för goda relationer mellan patienter och vårdpersonal.

Du kan vända dig till oss när det gäller all offentligt finansierad vård. Det vill säga:

 • Region Norrbottens hälso- och sjukvård och tandvård finansierad av Region Norrbotten.
 • Kommunernas hälso- och sjukvård och allmän omvårdnad enligt socialtjänstlagen.
 • Privat vård i avtal med Region Norrbotten och kommuner samt annan privat vård som ersätts av Region Norrbotten.
 • Vårdgivare verksamma enligt nationella taxan.  

Patientnämnden finns här för dig

När du kontaktar oss får du hjälp av en av våra utredare. Till patientnämnden hör även förtroendevalda politiker. Såväl utredare som politiker är kunniga, engagerade och har goda kunskaper om vården. Uppgifter som lämnas till patientnämnden omfattas av tystnadsplikt.

Frågor som är av stor betydelse för vården tas upp på patientnämndens sammanträden. Nämnden föreslår därefter vilka förbättringar som kan göras. På så sätt utvecklar patientnämnden vårdens säkerhet och kvalitet.

Patientnämndens ledamöter och ersättare

Patientnämnden hos Region Norrbotten hanterar personuppgifter. Nedan förklarar vi vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi samlar in personuppgifter och hur personuppgifter används. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha ytterligare information.

Personuppgifter är alla slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. adress, namn och personnummer. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig, t.ex. när vi handlägger ärenden, hanterar e-post och skapar dokument med personuppgifter.

Du har olika rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter samt veta hur vi hanterar uppgifterna. Du har rätt att begära rättelse eller radering samt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter. Eftersom viss behandling av personuppgifter kan baseras på att du gett ditt samtycke, har du även rätt att återkalla ditt samtycke.

Observera att rättigheterna inte är absoluta. Patientnämnden kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån aktuell dataskyddslagstiftning. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@norrbotten.se för att få hjälp med att utöva dina rättigheter.

För att patientnämnden ska kunna handlägga ditt ärende behöver patientnämnden registrera och lagra de personuppgifter du lämnar i din skrivelse eller via andra kontaktvägar.

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

 • För att kunna utföra vårt arbete enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Detta inkluderar även kontakt och utlämnande av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • Upprätthålla kontakt med dig (identifiering)
 • Svara på dina frågor, ge hjälp och vägledning
 • Förordna stödperson för dig som är tvångsvårdad
 • Sammanställa övergripande statistik, iakttagelser och analyser för återrapportering till vårdgivare och förtroendevalda. Syftet är att bidra till ökad kvalitet, patientsäkerhet samt att vården anpassas efter patienters behov.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är:

 • För att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse
 • För att vi ska utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i vår myndighetsutövning
 • Har du lämnat ditt samtycke enligt vår blankett eller muntligt, utgör även samtycke en laglig grund för att behandla dina personuppgifter. Som tidigare nämnt kan du återkalla ditt samtycke. Detta gör du enklast genom att kontakta oss eller dataskyddsombudet.

Vi sparar inte personuppgifter längre tid än nödvändigt utifrån syftet med personuppgifterna. Handlingar som inkommer eller upprättas hos oss utgör dock allmänna handlingar. Att handlingarna utgör allmänna handlingar beror på att vi i Sverige har en s.k. offentlighetsprincip i vår grundlag som ger alla medborgare rätt till insyn i myndigheters arbete. Handlingarna bevaras därför enligt arkivlagen och gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Detta innebär att vissa uppgifter kan arkiveras och således sparas för all evighet, samtidigt som andra uppgifter gallras efter några månader.

Det ovanstående innebär inte att vi lämnar ut dina personuppgifter till vem som helst. Ditt ärende skyddas av sekretess i 70 år om det innehåller uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Eftersom syftena med vår verksamhet är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, öka patientsäkerheten samt framställa statistik inom hälso- och sjukvården lämnar vi ut information inom verksamheten för att uppfylla dessa syften.

Har du samtyckt till utlämnande av dina uppgifter lämnar vi dock ut dem till berörd verksamhet. Vidare kan vi enligt lag eller myndighetsbeslut bli skyldiga till att lämna ut vissa uppgifter till polisen eller andra myndigheter. Patientnämnden överför inga personuppgifter utanför EU/EES.

Patientnämnden i Region Norrbotten är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter.

Om du har frågor och funderingar kan du, förutom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@norrbotten.se, kontakta oss enligt nedan:

Postadress: Patientnämnden, Region Norrbotten, 971 89 Luleå.

Telefon: 020 – 59 90 00. Våra telefontider är måndag, onsdag och fredag 09:30-11:30 samt tisdag och torsdag 13:00-15:00. 

E-post: patientnamnden@norrbotten.se (ur sekretessynpunkt bör e-post endast användas till allmänna frågor och inte för att skicka känsliga personuppgifter)

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Patienter intagna för tvångsvård kan uppskatta att få stöd från någon som inte arbetar inom vården. En stödperson har ingen del i behandlingen av patienter och fungerar inte heller som vårdpersonal. Stödperson ska inte fungera som juridiskt ombud eller ta över ansvaret för patientens ekonomi.

Stödpersonen ska i stället fungera som en medmänniska eller stöd i vissa sociala och personliga frågor. Det är alltid patienten som är stödpersonens uppdragsgivare. Stödpersonen har tystnadsplikt.

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har enligt lag rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Efter att tvångsvården upphört kan uppdraget pågå i fyra veckor om du och stödperson önskar det. 

Stödpersonen ska fungera som en medmänniska och har som regel rätt till att besöka dig på avdelningen eller på annan plats där du befinner dig, utifrån vårdverksamhetens riktlinjer. I stödpersonens uppdrag ingår inte att ersätta vårdpersonal, ta över ansvaret för din ekonomi eller vara ditt juridiska ombud. Stödpersonen har tystnadsplikt.

Tala med din kontaktperson, behandlare eller läkare så hjälper de dig att kontakta Patientnämndens kansli som utser stödpersoner. Du kan också själv kontakta Patientnämndens kansli.

Uppdraget som stödperson är för dig som är genuint intresserad av att stödja en medmänniska. Att i en svår situation ha någon att tala med uppfattar nog alla människor som kanske det viktigaste stöd man kan få. Du blir en länk till vardagen och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med patient som har psykiatrisk tvångsvård. 

 • Det är viktigt att stödpersonen är empatisk och har ett stort intresse och engagemang för andra människor.
 • Har du erfarenhet av arbete med människor kan det vara värdefullt.
 • Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer.
 • För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning. Som stödperson får du utbildning, stöd och handledning av personal på patientnämnden.
 • Det är alltid patienten som är stödpersonens uppdragsgivare. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget förlängas med ytterligare fyra veckor efter att tvångsvården upphört. 
 • Stödja patienten och vara en medmänniska.
 • Träffa eller ringa patienten en gång per vecka.
 • Närvara vid förhandlingar i Förvaltningsrätten, om patienten vill det.
 • I uppdraget ingår viss rapportering till patientnämnden.
 • Ha vårdansvar eller ersätta vårdpersonalens funktion.
 • Överta ansvaret för patientens ekonomi.
 • Vara juridiskt ombud.
 • Vara god man eller förvaltare åt patient som uppdraget avser.

Tystnadsplikt gäller för dig som stödperson. Det innebär att du inte får röja uppgifter om vem patienten är, patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Dina kontaktuppgifter lämnas inte heller ut till patienten.

 • Digital grundutbildning, en certifiering vid starten av ditt uppdrag.
 • Möjlighet att delta vid informationsträffar som Patientnämndens kansli ordnar.
 • Att vara stödperson är ingen anställning och därför utgår ingen lön men istället får man arvode. År 2024 utgår arvode med 541 kronor per patient och vecka vid fysiskt besök samt omkostnadsersättning med 120 kronor per vecka.
 • Du får ersättning för resor, till och från där patient vistas utifrån din folkbokföringsadress. Reseersättning betalas enligt de regler som gäller för anställda i regionen.
 • Behöver du avstå arbete vid patientnämndens informationsträffar eller vid förhandling vid Förvaltningsrätten har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst mot redovisning av din sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan.
 • Som stödperson är du försäkrad under den tid som du reser till och från patienten och under mötet med patienten.

Du som är barn eller ung kan också lämna synpunkter eller klaga om du är missnöjd med något i vården. De svar du får ska vara anpassade till din ålder.

Du kan också läsa mer hos Umo.se: Om du inte är nöjd med vården

I Sverige finns flera ställen som kan hjälpa dig som är missnöjd med vården. Här har vi samlat några av dem. På deras webbplatser finner du mer information.

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en sjukdom eller vårdskada som är bestående och inte är ringa eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder också ärenden enligt Lex Maria. Då är det vårdgivaren som själv anmäler händelser som har gett eller hade kunnat ge en allvarlig vårdskada. Även missförhållanden eller risker för missförhållanden inom omsorgen, till exempel ett äldreboende, ska anmälas till IVO enligt Lex Sarah.

Läs mer på IVO:s webbplats eller ring deras upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Om du har drabbats av en skada i vård eller tandvård som hade kunnat undvikas, kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Offentligt finansierad vård eller tandvård

Om skadan har inträffat inom offentligt finansierad vård eller tandvård inom landsting eller region ska du kontakta Löf -  regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.

Privat tandvård

Om du har synpunkter på privat tandvård vänder du dig till privattandläkarnas branschorganisation Privattandläkarna.

Kommunal hälso- och sjukvård

Gäller det kommunal hälso-och sjukvård? Kontakta din kommun.

Vård som inte omfattas av Region Norrbottens patientförsäkring

Om det gäller vård som inte omfattas av regionens patientförsäkring, ska du kontakta det försäkringsbolag som den privata verksamheten är försäkrad i.

Skadad på grund av ett läkemedel

Om du har blivit skadad av ett läkemedel, ska du kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Om din vårdgivare inte är försäkrad

Om den som har vårdat eller behandlat dig inte har någon försäkring, ska du kontakta Patientförsäkringsföreningen.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar mot diskriminering. Om du anser dig särbehandlad kan du anmäla det till DO. Du kan till exempel anmäla diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etniska tillhörighet, funktionsförmåga eller religion.

Du kan alltid lämna synpunkter och klaga till de sjukvårdspolitiker som har ansvaret för den vård du har fått.

Polisanmälan

Om du anser att ett brott har begåtts inom vården kan du göra en polisanmälan om till exempel sexuella trakasserier och våld. En anmälan kan också handla om vållande till annans död. I Sverige är det ovanligt att en sådan anmälning leder till åtal och fällande dom eftersom det krävs mycket starka bevis.

Patientnämnden sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträdena är inte offentliga eftersom enskilda patientfall diskuteras. På denna sidan har vi samlat protokoll och annan viktig dokumentation som rör patientnämndens verksamhet.