Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni 2021

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsbokslutet, anta målbilden för nära vård och omsorg och förtydliga regionens trafikbeställning till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Vidare beslutades att ansöka om trafikplikt för kompletterande busstrafik Luleå-Haparanda, godkänna avtal för persontågstrafik på Haparandabanan och hantera underskott för kollektivtrafiken. Dessutom beslutades att återbetala avgift för de som nekat att vaccinera sig med Astra Zenecas covidvaccin.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige

Det ekonomiska resultatet per april är positivt med 358 mnkr, vilket är 248 mnkr bättre än budget.

Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 613 mnkr, vilket är 74 mnkr bättre än budget.

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i april beslutat att ändra livslängdsantagandet i den beräkningsmodell för pensionsåtagandet som tillämpas av kommuner och regioner. Analyser pekar på en högre livslängd, framförallt för män än det livslängdsantagande som hittills använts. Medarbetare i kommuner och regioner lever längre och det måste beaktas i beräkningen. Förändringen innebär att den beräknade pensionsskulden ökar med ca 5 procent för regionerna. För 2021 innebär det en engångskostnad för Region Norrbotten på 236 mnkr som belastat resultat per april. Den kostnaden var inte känd när budgeten beslutades och är således en avvikelse mot budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till 1 procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen.

Bedömningen av de strategiska målen per april visar att samtliga sex strategiska målen delvis uppnåtts. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning.

Vid årets slut prognosticeras att två av de strategiska målen helt har uppnåtts och fyra har delvis uppnåtts.

Regionfullmäktige beslutar att

Delårsrapport per april 2021 godkänns.

Under perioden har flera stora etableringar och investeringar i länet presenterats. De stärker bilden av Norrbotten som ett viktigt län i den gröna omställningen. Det är en unik möjligt att öka antalet invånare.

Den samlade måluppfyllelsen visar att nämndens mål per april är delvis uppnådda. Bedömningen är att flera av målen kommer att vara uppnådda vid årets slut om planerade aktiviteter genomförs enligt plan.

Nämndens egna verksamheter ger ett överskott på grund av restriktion inom kultursektorn.

Kollektivtrafiken som nämnden finansierar påverkas också av restriktionerna. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat ett antal processer som ett led i genomlysningen av kollektivtrafiken.

Nämndens resultat per april visar på ett överskott om 9 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är konsekvenser av coronapandemin samt vakanshållning av tjänster med anledning av anställningsstoppet.

Prognosen för helåret visar på 30,5 miljoner kronor i underskott, där Länstrafiken står för 38,2 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021.

Revisorerna för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans, som bedriver ambulanshelikopterverksamhet, har granskat förbundsdirektionens verksamhet 2020.

Granskningen visar att direktionen sammantaget bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna bedömer vidare att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Kenneth Backgård (SJVP), Elisabeth Lindberg (S) och Anders Öberg (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

2. Förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2020. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Kenneth Backgård (SJVP), Elisabeth Lindberg (S), Anders Öberg (S), Linda Frohm (M) och Monika Nordvall Hedström (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Till regionens finanspolicy har tillförts möjlighet till placering av likviditet på medelfristig tidshorisont som komplement till den kortfristiga likviditetsförvaltningen och den långsiktiga kapitalförvaltningen för pensioner. Syftet är att öka avkastningen på regionens likvida medel.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa föreslagen ändring i regionens finanspolicy.

Norrbottens Turistråd AB har varit vilande sedan den ekonomiska föreningen Swedish Lapland Visitors Board (Swedish Lapland) bildades 2001. Bolaget har ett eget kapital på 1 067 250 kronor varav 800 000 kronor är aktiekapital och resterande är fritt eget kapital.

Bolaget avvecklas genom försäljning eller likvidation. Innan eventuell likvidation genomförs ska det fria egna kapitalet uttagas ur bolaget samt aktiekapitalet nedsättas från 800 000 kronor till 25 000 kronor.

Nedsättningen av aktiekapital kräver ändring av bolagsordningen vilket beslutas av bolagsstämman och ska godkänns av regionfullmäktige. Det frigjorda kapitalet tillförs finansieringen och hanteras i enlighet med regionens finanspolicy.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna ny bolagsordning för Norrbottens Turistråd AB.

2. Norrbottens Turistråd AB avvecklas genom försäljning eller likvidation. Kapitalet som frigörs tillförs finansieringen och hanteras i enlighet med finanspolicyn.

3. Uppdra till regionstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-06-02 föreslagit fullmäktige besluta enligt nedan.

Regionfullmäktige beslutar att

Anta tillägg till aktieägaravtal för Arctic Business Incubator AB.

Norrbotten är en av de regioner i världen där andelen äldre i befolkningen ökar snabbast. Verksamheten behöver anpassas till en äldre befolkning och en ökning av antalet äldre-äldre (80 år och äldre). Att vi lever längre och blir allt äldre är av stor betydelse för hälso- och sjukvården, eftersom kostnaderna för slutenvård ökar kraftigt från 65 års ålder.

För att möta den demografiska utmaningen att färre ska försörja fler är samverkan och utveckling av nära vård och omsorg viktig. Som en del av lösningen krävs att kommuner och regioner förändrar arbetssätt och utvecklar sina organisationer.

Hälso- och sjukvården måste ställas om för att bättre kunna möta denna utmaning. Det ökade behovet av hälso- och sjukvård behöver mötas på ett kostnadseffektivt sätt, med bland annat nya och förbättrade arbetssätt, samt ett innovativt och ändamålsenligt nyttjande av teknik och digitala tjänster.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Det handlar om att tjänster utformas och erbjuds nära medborgaren. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Nära vård innebär också att insatser utförs på rätt nivå, med rätt kompetens och med kontinuitet. Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med berörda aktörer.

Nära vård och omsorg bygger på samskapande och tillit där patienter, brukare och anhöriga involveras som jämlika partners och experter i vården. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Nära vård innebär att tjänster utvecklas och ges nära medborgarna och att insatser ska ges samordnat utifrån ett helhetsperspektiv.

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) initierade i december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot nära vård och omsorg. Ett utvecklingsarbete har därefter bedrivits i verksamheterna tillsammans med patient och brukarföreträdare.

Polsam antog den gemensamma målbilden 2021-05-27.

Regionfullmäktige beslutar att

Anta den gemensamma målbilden för Nära vård och omsorg i Norrbotten.

Region Norrbotten konstaterar att patienter, närstående och medborgares erfarenhet och kunskap utgör en viktig förutsättning för utformning av regionens alla verksamheter.

En policy för patient-, närstående- och brukarmedverkan beslutades av regionfullmäktige 2020-02-12 och ersättning utgår enligt fastställda nivåer.

Nationella styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat om en nationell ersättningsmodell vid patient- och närståendemedverkan som förslås gälla såväl nationellt som på sjukvårdsregional nivå. Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har beslutat att samma ersättningsnivåer ska gälla även för sjukvårdsregional nivå. Regionfullmäktige i Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland förväntas anta rekommenderade ersättningsnivåer på sammanträde i juni 2021.

För Region Norrbotten skulle förslaget innebära en ökad ersättning från 900 kr till 1714 kr per heldag och från 450 till 857 per halvdag. För kortare insatser skulle ersättningen minska från 450 kr till 428 kr.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Införa den ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan som gäller för kunskapsstyrning på nationell och sjukvårdsregional nivå även på lokal nivå inom Region Norrbotten.

2. Ny ersättningsmodell ska gälla från 2021-07-01.

Regionala kollektivtrafikmyndighetens direktion har önskat ett förtydligande gällande om den trafikbeställning som regionen gjorde 2018 fortfarande gäller och om de linjer som beställdes då fortfarande ska finnas kvar.

En annan fråga som önskas svar på är huruvida kravet på fossilfritt bränsle ska kvarstå som krav i upphandlingarna.

Regionstyrelsen har 2021-05-05 föreslagit fullmäktige besluta att:

1. Den trafikbeställning som Region Norrbotten gjorde 2018 avseende stomlinjer ligger fast.

2. I samband med upphandling av busstrafik kan flera bränslealternativ ingå, t ex biogas, HVO samt diesel.

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår att punkt 2 ändras enligt följande: ”I samband med upphandling av busstrafik ska målsättningen vara att minska trafikens klimatpåverkan genom att skapa incitament till användandet av förnybara drivmedel, batteridrift etc”.

Christina Snell-Lumio (V) föreslår i första hand återremiss för att klargöra konsekvenserna för klimatet och utifrån Agenda 2030 och i andra hand att fossilfritt bränsle ska vara ett krav i trafikbeställning.

Marianne Sandström (SD), Helena Öhlund (S), Lage Hortlund (SD), Carina Strömbäck (S) och Leslie Bailey (SD) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Christina Snell-Lumios förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Beslut på punkt 2 tas efter votering begärd av Anders Josefsson (M).

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Den trafikbeställning som Region Norrbotten gjorde 2018 avseende stomlinjer ligger fast.

2. I samband med upphandling av busstrafik ska målsättningen vara att minska trafikens klimatpåverkan genom att skapa incitament till användandet av förnybara drivmedel, batteridrift etc.

(S, (V) och (SD) reserverar sig mot beslutet.

Anders Öberg (S) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

”I ärendebeskrivningen saknas uppgiften om den totala kostnaden för beställd trafik och det avtal som fördelar kostnaderna mellan ägarna. I Budgeten för 2021 meddelade RKM till Region Norrbotten att beräknad kostnad utifrån beställning för stomlinjerna, gemensamma kostnader och pandemins effekter att kostnaderna beräknades till ca 109 miljoner för 2021. Vilket påtalades vid regionfullmäktige i oktober och november i samband med beslut om strategiska plan. Regionen har idag ett beslut om 79,5 miljoner. Detta innebär att RKM kommer redovisa ett underskott för Region Norrbottens finansiering av beställd och utförd trafik”.

Marianne Sandström (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

”Sverigedemokraterna är emot omfördelningen av medel från busstrafiken till tågtrafiken. Busstrafiken är det mest effektiva färdsättet för norrbottningarna.”

Det har tidigare beslutats att busstrafiken Luleå – Haparanda skulle reduceras när persontågstrafik på Haparandabanan startade. Som en följd av detta och Region Norrbottens ekonomiska besparingar har det i samband med upphandling av busstrafik på kuststräckan konstaterats att etableringen av tåget inte täcker behovet av arbets- och studiependling.

Det bedöms därför finnas ett behov av kompletterande busstrafik, trafik som betraktas som stomlinjetrafik och därmed något som regionen ska bekosta. Den kalkylerade bruttokostnaden utgör 5 mnkr per år.

Länstrafikens bedömning är att linjen kommer att vara en av de mest attraktiva i linjenätet och ge en kostnadstäckning om cirka 75 % vilket gör att nettofinansieringsbehovet skulle uppgå till 1,25 mnkr årligen.

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-06-02 föreslagit fullmäktige nedanstående beslut.

Marianne Sandström (SD) föreslår ett tillägg på punkt 1 om att bevilja medel om ytterligare 1.25 miljoner kr per år till den regionala kollektivtrafiken avseende busstrafiken.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Bevilja medel om ytterligare 1,25 mkr per år till den regionala kollektivtrafiken.

2. Den utökade budgeten för den regionala kollektivtrafiken gäller åren 2022-2024 (tre verksamhetsår: 2022, 2023, 2024).

3. Region Norrbotten ansöker om trafikplikt hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten avseende kompletterande busstrafik på sträckan Luleå – Haparanda för att täcka behovet av arbets- och studiependling.

(SD) reserverar sig mot beslutet.

Ett avtal gällande samverkan och finansiering av persontågtrafik på sträckan Luleå – Boden – Kalix – Haparanda har tagits fram mellan den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) och Region Norrbotten, Haparanda kommun, Kalix kommun, Bodens kommun samt Luleå kommun.

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-06-02 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna avtal enligt bilaga.

Marianne Sandström (SD) och Lage Hortlund (SD) föreslår avslag.

(SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Sverigedemokraterna anser att det för norrbottningarna är busstrafiken som är det bästa alternativet framförallt med avseende på arbetspendling.

Tågtrafiken når inte ut till byarna i Norrbotten och det är ett fåtal invånare som har möjlighet att nyttja tågtrafiken i samma utsträckning som busstrafiken. Den tågtrafik som idag sker mellan Haparanda och Luleå har även visat sig passa dåligt in tidsmässigt för arbetspendlare och sträckan har redan drabbats av förseningar i tågtrafiken.

Tågtrafik avseende persontrafik i Norrbotten med Norrbotniabanan undantagen är plakatpolitik som borde finansieras av staten. Tågtrafiken i Norrbotten avseende persontrafik tränger undan godstrafiken och de regionen endast erhåller ersättning för är ett trafikslag per sträcka är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga dessa medel på tågtrafiken”.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna avtal enligt bilaga.

Region Norrbottens finansieringsansvar för stomlinjenätet 2020 uppgår till 101 555 682 kr.

Under 2020 har regionen redan finansierat 101 500 000 kr. Enligt slutlig redovisning återstår, 55 682 kr. att reglera.

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-06-02 föreslagit fullmäktige besluta enligt nedan.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Region Norrbottens andel av Länstrafikens slutliga underskott 2020, 55 682 kronor, finansieras från reserverade medel i årsbokslut 2020-12-31.

2. Ej förbrukade reserverade medel för underskottstäckning kollektivtrafik återförs till regiongemensam finansiering.

Region Norrbotten och RKM har beslutat om två skilda budgetar gällande finansiering av Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN) av den så kallade stomlinjetrafiken (buss).

Diskrepansen mellan budgetarna uppgår till 29,98 miljoner kronor. Region Norrbotten har erhållit en faktura som avser att täcka skillnaden mellan de två budgetarna på halvårsbasis.

Enligt gällande samarbetsavtal åligger det Region Norrbotten att ersätta RKM för de kostnader som uppstår för trafikerandet av stomlinjer.

Helårsprognosen för LTN (Region Norrbottens andel) visar ett underskott på totalt 38,2 miljoner kronor (29,98 mkr diskrepans i budget + 8,2 mkr i bedömt underskott) i förhållande till den av regionala utvecklingsnämndens fastställda budget för 2021 (79,5 mkr).

Mot bakgrund av detta föreslås en tillfällig ökning av budgetramen till Regionala utvecklingsnämnden som motsvarar skillnaden mellan 79,5 miljoner kronor till 109 480 181 kronor. Detta föreslås att göras genom att justera ner Region Norrbottens totala förväntade överskott (539 mnkr).

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-06-02 föreslagit fullmäktige besluta enligt nedan.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Regionala utvecklingsnämndens budget ökas tillfälligt under 2021 med 29 980 181 kronor för kollektivtrafiken.

2. Budgetökningen finansieras genom att justera ner Region Norrbottens budgeterade överskott (539 mnkr) för 2021.

Om en person uteblir från ett bokat vaccinationsbesök ska en uteblivandeavgift på 400 kronor tas ut enligt regionens fastställda regelverk för avgifter.

Regionen har sedan vaccinationsstart för covid-19 debiterat ca 600 personer avgift för uteblivet besök.

Ett flertal regioner tar inte ut avgift för uteblivet besök i samband med vaccination mot covid-19.

Regionstyrelsen har föreslagit fullmäktige besluta att:

1. Inte ta ut någon avgift för uteblivet besök för personer som valt att inte vaccinera sig med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria mot covid-19.

2. Beslutet gäller retroaktivt från 10 juni 2021.

3. Ordinarie regelverk för uteblivet besök gäller framöver eftersom vaccinvalet nu är fritt.

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår ändringar av punkt 1 och 2 i regionstyrelsens förslag, vilket bifalls av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Vaccinvalet är fritt från och med 10 juni 2021.

2. Personer som innan den 10 juni 2021 nekat Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, och därför fått betala avgift, får avgiften återbetald.

3. Ordinarie regelverk för uteblivet besök gäller framöver eftersom vaccinvalet nu är fritt.