Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni 2022

Regionfullmäktige beslutade bland annat att anta strategisk plan för 2023-2025 och en helt ny strategi för hållbarhet. Delårsrapporten för april 2022 återremitterades. Tilläggsfinansiering av Norrtåg bifölls, liksom att inleda ett samarbete i Norra sjukvårdsregionen om organiserad prostatacancertestning. En motion om att fånga upp barn som far illa bifölls.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige

Det ekonomiska resultatet per april är negativt med 235 mnkr vilket är 372 mnkr sämre än budget.

Avvikelsen mot budget beror på det negativa finansnettot till följd av värdenedgång i de kortfristiga placeringarna.

Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 1 159 mnkr, vilket är 650 mnkr bättre än budget.

Verksamhetens resultat före finansnetto är positivt med 269 mnkr vilket är 196 mnkr bättre budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen.

Den prognosticerade bedömningen av de strategiska målen för helåret visar att samtliga sex strategiska mål kommer att delvis vara uppnådda vid årets slut.

En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten med hänsyn till omständigheterna har en delvis god ekonomisk hushållning.

Glenn Berggård (V) föreslår återremiss för att redovisa en analys av fattade politiska beslut och avsaknad av politiska beslut från majoriteten som gör att målen inte antas kunna uppnås.

Anders Öberg (S) och (S)-gruppen samt Linda Jonsson (V) stödjer återremissen.

Efter votering med 29 röster för en återremiss konstateras att en så kallad minoritetsåterremiss har gått igenom.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet för att redovisa en analys av fattade politiska beslut och avsaknad av politiska beslut från majoriteten (Centerpartiet, Moderaterna samt Norrbottens sjukvårdsparti) som gör att målen inte antas kunna uppnås.

Särskilt yttrande från (V): ”Vänsterpartiet anser att något särskilt regionfullmäktige inte behövs utan den återremitterade delårsrapporten kan behandlas på ordinarie regionfullmäktige i oktober. Något lagkrav på att delårsrapporter skall behandlas i särskild ordning eller vid särskilt fullmäktige föreligger ej”.

Särskilt yttrande från (S): ”Socialdemokraternas ställer sig bakom återremissen för en fördjupad analys utifrån det allvarliga läget i sjukvården. Vi ser inte det nödvändigt att kalla regionfullmäktige till ett extra möte utan att frågan kan hanteras vid ordinarie regionfullmäktige i oktober. Regionfullmäktige har delgetts delårsrapporten vilket lagstiftningen skriver”. 

ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och förväntad utveckling.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit fullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022. Regionala utvecklingsnämnden beslutade även att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att säkerställa att Regionala Kollektivtrafiksmyndigheten inkommer till Region Norrbotten med en åtgärdsplan för att beskriva hur myndigheten avser att få ett nollresultat för 2022.

Vid regionala utvecklingsnämndens hantering av ärendet reserverade sig Helena Öhlund (S) och Lennart Thörnlund (S) mot uppdraget till regionala utvecklingsdirektören med följande motivering: ”När regionens trafikbeställning kvarstår innebär det oförändrade kostnader för Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Nollresultat för 2022 är ej ett realistiskt mål”.

Helena Öhlund (S) föreslår att tillföra 30 mnkr för infrastruktur och kollektivtrafik i budgeten för 2022. Bengt Westman (S) och Linda Jonsson (V) stödjer förslaget.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022

(S) och (V) reserverar sig.

Bedömningen av måluppfyllelsen per april 2022 visar att det strategiska målet långsiktigt hållbar ekonomi helt har uppnåtts och att målen trygga norrbottningar med god livskvalitet samt god, nära och samordnad vård delvis uppfyllts.

Det ekonomiska utfallet för tertial ett 2022 visar på ett positivt resultat på 410 tkr.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna patientnämndens delårsrapport per april 2022.

Den strategiska inriktningen innebär fortsatt effektivisering av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling. Återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus under planperioden.

Årets resultat enligt budget är 329 mnkr 2023, 350 mnkr 2024 och 386 mnkr 2025 vilket innebär att regionen uppfyller det finansiella målet om ett balanskravsresultat på (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag hela planperioden.

(S), (V) och (SD) yrkar bifall på sina egna förslag till strategisk plan.

Linda Frohm (M) föreslår ett tillägg om att stärka förutsättningarna för att driva högkvalitativ forskning inom Region Norrbotten.

Regionens revisorer har lämnat ett budgetäskande till fullmäktige om 7 440 000 kr för 2023. Regionfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige att bifalla revisionens förslag. Regionstyrelsen har dock föreslagit att budgeten ska vara 7 027 200 kr, vilket även Linda Frohm (M) yrkar på, medan Anders Öberg (S) föreslår att presidiets förslag om att godkänna revisorernas budgetäskande ska bifallas.

Votering genomförs beträffande revisionens budgetäskande med 41 röster för presidiets förslag att bifalla det, 29 röster för Linda Frohms (M) förslag att avslå det och en ledamot som avstår från att rösta.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa strategisk plan 2023-2025 med tillägg att stärka förutsättningarna för att driva högkvalitativ forskning inom Region Norrbotten.
 2. Budget för revisionen 2023 fastställs till 7 440 000 kr.
 3. Skattesatsen är oförändrad 2023 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

(S), (V) och (SD) reserverar sig till förmån för egna förslag på strategisk plan.

Hållbarhetsstrategin ska bidra till ett mer samordnat, integrerat och uppföljningsbart hållbarhetsarbete som håller över tid. Målet är att åstadkomma en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet i enlighet med fullmäktiges strategiska mål och som bidrag till Agenda 2030. Region Norrbottens hållbarhetsarbete ska vara en integrerad del i planering och utveckling av regionens verksamheter.

Linda Frohm (M) föreslår ett tillägg om att uppföljning av den handlingsplan som tas fram för genomförandet av hållbarhetsstrategin återkopplas till regionstyrelsen senast i juni 2023.

(SD) föreslår avslag på strategin.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Godkänna strategin för hållbarhet – Region Norrbotten har en verksamhet att lita på.
 2. Uppföljning av den handlingsplan som tas fram för genomförandet av hållbarhetsstrategin återkopplas till regionstyrelsen senast i juni 2023.

(SD) reserverar sig.

 

Uppdragsberedningen har för år 2021 haft uppdraget att föra medborgardialog om hur Region Norrbotten kan underlätta för invånare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället.

I sin analys har beredningen kommit fram till att målgruppen till största del upplever att digitaliseringen av samhället är till godo. Bristfällig infrastruktur för bredband och telefoni innebär dock ojämlika förutsättningar att ta del i den digitala utvecklingen i olika delar av länet. Det saknas också förutsättningar för digital delaktighet hos vissa individer och grupper i samhället, vilket bidrar till ett ofrivilligt utanförskap.

Regionfullmäktige beslutar att

  1. Godkänna regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2021.
  2. Ge regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2023.

förtroendevalda i Region Norrbotten. Revideringen syftar till att förtydliga regelverket för att minimera tolkningsutrymmet samt möjliggöra en digital hantering av ansökningar och räkningsunderlag.

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring i § 5 om att arvodena utgår ifrån det av regeringen fastställda prisbasbeloppet (48 300 kronor för år 2022) och att förändringarna träder i kraft den 1 januari nästföljande kalenderår. Glenn Berggård (V) föreslår vidare en ändring i § 6 att årsarvodet uppgår till prisbasbeloppet gånger 12, samt att § 11 ändras som en följd av detta.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår återremittera ärendet för att se över skrivningar om antalet ersättningsberättigade sammanträdesdagar för beredningsledamöter och ersättare samt konsekvenser för skiftarbetare.

Carina Strömbäck (S) och Marianne Sandström (SD) stödjer Kenneth Backgårds förslag.

Daniel Bergman (M) föreslår bifall till regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet för att se över skrivningar om antalet ersättningsberättigade sammanträdesdagar för beredningsledamöter och ersättare samt konsekvenser för skiftarbetare.

Norra sjukvårdsregionförbundet har tagit fram ett förslag om organiserad prostatacancertestning (OPT) för Norrlandsregionerna.

Förslaget innebär att ett gemensamt kansli för utskick, svar och uppföljning samt registrering införs vid Regionalt cancercentrum Norr i Region Västerbotten. Nödvändiga IT-system för OPT införs också i respektive region. Baserat på tillgängliga sjukvårdsresurser föreslås målgruppen för testning initialt begränsas till män i åldern 50 till 56 år.

Regionfullmäktige beslutar att

  1. Region Norrbotten ansluter till Norra sjukvårdsregionförbundets gemensamma struktur för organiserad prostatacancertestning (OPT) i norra sjukvårdsregionen enligt bilagt förslag.
  2. Ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid Regionalt cancercentrum Norr som servar samtliga regioner i norra sjukvårdsregionen.
  3. Förslag till avtal för sjukvårdsregionalt OPT-kansli godkänns.
  4. Förslag till kostnadsfördelning för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet godkänns.
  5. Medel för år 2022 för Division Regionstöd utökas med 650 tkr för engångskostnader vid införande av IT-system för OPT, att finansieras ur regionstyrelsens reserv för utredningar.
  6. Finansiering från och med år 2023 om 2600 tkr inarbetas i kommande strategiska plan.
  7. Organiserad prostatacancertestning är avgiftsfritt för patienten.

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2021. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

  1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
  2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Norrtåg AB ägs till 25 procent av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, RKM. Norrtåg AB finansieras av Region Norrbotten via RKM. Ägarrelaterade frågor hanteras av RKM som i sin tur behöver påkalla finansiering av Region Norrbotten för driften av Norrtåg AB.

Norrtåg AB upphandlar trafiken i Norrland och inneliggande avtal gäller till och med 2025. Vy Tåg är upphandlad operatör på ett tjänstekoncessionsavtal. Avtalet innebär att Vy Tåg har kundkontakten och tar risken/möjligheten för resenärsintäkterna.

Pandemieffekter har påverkat intäkterna kraftigt vilket föranlett Vy Tåg förluster och att en förhandling tagits upp av Vy Tåg. Förhandlingar har pågått under ett antal månader med olika infallsvinklar.

Förhandlingarna är avslutade och ett tilläggsavtal är klart.

Anders Öberg (S) och Nils-Olov Lindfors (C) anmäler jäv i ärendet.

Marianne Sandström (SD) föreslår avslag.

Regionfullmäktige beslutar att

Bevilja en utökad budget till regionala utvecklingsnämnden för täckning av underskott om 13,7 miljoner kronor för 2022 gällande Norrtåg AB.

(SD) reserverar sig.

 

I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffningen av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades via bank och vissa fordon har över tid tagits över av regionerna i norra Sverige.

Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om fyra år och till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har banken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och inte acceptera den sista förlängningsperioden.

För Transito och hyrestagarna skulle den sista leaseperioden innebära mindre förmånliga villkor varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Regionfullmäktige beslutar att

  1. Region Norrbotten, organisationsnummer 232100-0230, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 22 537 000 kronor avseende refinansiering av ett Regina regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.
  2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering fattar motsvarande beslut.

Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt under 2012. Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar göra om tilltänkta leasefinansieringar till lånefinansieringar genom bank. Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år motsvarande de tilltänkta leasekontrakten och lyftes i tre rater om 150+150+432 MSEK under 2012 varför det under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa.

Då dessa finansieringar löpt utan amortering ska hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022, varav 244 MSEK tas ur Transitios kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under lånets löptid. Aktuellt belopp att refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt restvärde för fordon.

Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två stycken har lånefinansierats separat vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig borgensansvaret för de 10 Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen går i borgen för tre fordon var och Region Västerbotten för ett fordon.

Aktuellt borgensbelopp för Region Norrbotten uppgår till 146,4 MSEK för tre Coradiafordon.

Regionfullmäktige beslutar att

  1. Region Norrbotten, organisationsnummer 232100-0230, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 146 400 000 kronor avseende refinansiering av tre Coradia regionaltågsfordon vilka hyrs från AB Transitio.
  2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med Coradiafordon fattar motsvarande beslut.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten består av Region Norrbotten, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Bodens kommuner samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundets styrelse har föreslagit en successivt utökad medfinansiering under sex år för att uppnå högsta möjliga tilldelning av staten om 5,0 mnkr.

För 2023 har samordningsförbundets styrelse föreslagit att parterna äskar 3,575 mnkr från staten. Regionens andel utökas därmed med 162 500 tkr till 1 787 500 kr. Beslut om utökad medfinansieringen processas årligen inom regionen.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa regionens medfinansiering för år 2023 med 1 787 500 kr.

Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då det tidigare löpt ut. Det nya aktieägaravtalet föreslås inte vara tidsbegränsat.

Regionfullmäktige beslutar att

Anta aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten AB.

Marianne Sandström (SD) föreslår att:

 • En översyn av parkeringsplatserna för anställda inom region Norrbotten där elektroniska p-system införts genomförs och att de elektroniska p-tillstånden utvärderas med fokus på användarvänlighet och nytta versus kostnad av dessa e-parkeringssystem för regionen.
 • De elektroniska parkeringstillstånden kan kopplas till eller kompletteras med fysiska p-tillstånd för att underlätta för personalen att exempelvis nyttja flera bilar på samma tillstånd.

Marianne Sandström (SD) drar tillbaka motionens andra att-sats och yrkar att att motionens första att-sats ska anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Anse motionen besvarad avseende dess första att-sats.

Linda Jonsson (V) och Kristina Nilsson (V) yrkar att:

 • Regionfullmäktige beslutar att ge alla 62 plus-medarbetare möjlighet till förkortad arbetstid och kompetensöverföring: 100 procent lön, 80 procent arbetstid, varav 20 procent mentorskap.
 • Detta prövas under ett år på fem olika arbetsplatser inom regionstyrelsens respektive regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden.

Regionstyrelsen har föreslagit avslag på motionen. Kenneth Backgård (SJVP) föreslår att återremittera ärendet för att koppla samman motionens intentioner med annat pågående arbete inom området. Linda Jonsson (V), Anders Öberg (S) och Marianne Sandström (SD) stödjer förslaget om återremiss.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet för att koppla samman motionens intentioner med annat pågående arbete inom området.

Marianne Sandström (SD) yrkar att:

 • En översyn av nuvarande medarbetarpolicy utförs.
 • Det i medarbetarpolicyn skall framgå att verksamheter ska utformas tillsammans med medarbetarna och att deras erfarenhet och kunskap ska tas till vara och utgöra en viktig förutsättning för utformning av regionens alla verksamheter.

Marianne Sandström (SD) och Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifall till regionstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Susanne Ström (SD) yrkar att endast en patient skall färdas i bilar som utför sjukresor. Detta så länge pandemin varar.

Marianne Sandström (SD) och Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifall till regionstyrelsens förslag att avslå motionen.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Glenn Berggård (V) yrkar att:

 • Region Norrbotten erbjuder en kunskapshöjning för alla som jobbar inom vården för att både kunna fånga upp våldsutsatthet, larma kring och bemöta våldsutsatta.
 • En grundläggande utbildning ges till Region Norrbottens samtliga anställda och politiker om strukturer kring mäns våld mot kvinnor samt samhällets ansvar.
 • Region Norrbotten verkar för en ökad myndighetssamverkan mellan polis, vård och socialtjänst bl a genom att utbilda egen personal för att veta när sekretess skall brytas.
 • Region Norrbotten hos regeringen framför kravet på att en haverikommission upprättas varje gång en kvinna blir mördad och att relevanta myndigheter inklusive vården går igenom var skyddsnäten brustit.
 • Region Norrbotten hos regeringen framför kravet att en kommission inrättas med syftet att strategiskt arbeta med att förebygga mäns våld mot kvinnor.
 • Region Norrbotten använder sin roll som ansvarig för regional utveckling till att utbilda egen personal och påverka samhället till att bli mer jämställt.

Votering genomförs med 42 röster för regionstyrelsens förslag att anse motionen besvarad och 29 röster för att bifalla motionen.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

(V) och (S) reserverar sig. 

Carina Strömbäck (S) och Helena Öhlund (S) yrkar att Region Norrbotten behöver stärka hbtq+ personers rätt till god hälso- och sjukvård på följande sätt:

 1. Hbtq+-personers hälsa följs upp och belyses vid de regelbundna folkhälsoundersökningarna som genomförs i Region Norrbotten.
 2. Region Norrbotten initierar utbildningsinsatser för anställda inom sjuk- och hälsovården i syfte att öka hbtq+-kompetensen i vård och bemötande. Insatsen bör vara särskilt inriktad till att öka kunskapen kring unga hbtq+-personer.
 3. Region Norrbotten initierar utbildningsinsatser för barnmorskor och gynekologisk personal om gruppen kvinnor som har sex med kvinnor.
 4. Region Norrbotten öppnar en särskild mottagning i länet för män som har sex med män.
 5. Region Norrbotten tar fram en egen handlingsplan gällande vård för transpersoner.
 6. Region Norrbotten aktivt utvecklar sin webbsida så att medborgare i Norrbotten kan finna specifik kunskap riktad till hbtq+-personer.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Regionstyrelsen har vid sin behandling av motionen beslutat att:

Ge regiondirektören i uppdrag att tydliggöra uppdrag och förväntningar inom området samt skapa förutsättningar för arbetet genom att avsätta personella och finansiella resurser för att kunna genomföra arbetet utifrån uppdrag och förväntningar.

(S) och (V) reserverar sig. 

Glenn Berggård (V) föreslår att:

 • Utbilda akutpersonal i Child check som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet.
 • Införa screeningmetoden Child check på länets akutmottagningar.

Regionfullmäktige beslutar att

Bifalla motionen.

Glenn Berggård (V) föreslår att reskostnadsersättning ska utgå enligt de generella ersättningsnivåerna för:

 • Mammografi.
 • Cellprovtagning.
 • Besök till mödravård.

Linda Frohm (M) föreslår att återremittera ärendet för en översyn av regelverket för sjukresor och resekostnadsersättningar i sin helhet. Linda Jonsson (V) och Marianne Sandström (SD) stödjer återremissen.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet för en översyn av regelverket för sjukresor och resekostnadsersättningar i sin helhet.

Glenn Berggård (V) föreslår att:

 • En strategisk plan för rättvis lönesättning snarast tas fram.
 • Jämställdhetsmyndighetens rapport 2022:2 tas som utgångspunkt för målnivå för lönerna.
 • Kommande strategiska planer ska innehålla utrymme för förbättrad lönesättning.

Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås. Kenneth Backgård (SJVP) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

(V) reserverar sig.

Marianne Sandström (SD), Susanne Ström (SD), Lars-Åke Vikström (SD) och Kristina Karlsson (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Norrbotten inför mobil tandreglering i länet utifrån ett jämlikhetsperspektiv och barnperspektiv.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen avslås.

(SD) reserverar sig.

Revisorerna för kommunalförbundet Svenskt Luftambulans har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2021.

Granskningen visar att direktionen sammantaget bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt delvis ändamålsenligt sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll delvis varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna bedömer vidare att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt, men uppmärksammar att förbundet inte har en budget i balans 2021.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.
 2. Förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter i kommunalförbundet Svensk Luftambulans beviljas ansvarsfrihet för år 2021.