Beslut i korthet - regionstyrelsen 3 mars 2021

Regionstyrelsen behandlade vid mötet den 3 mars en lång rad årsberättelser och beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2020. Vidare beslutades att Region Norrbotten ska ingå avtal med LKAB om att ta fram en förstudie av Kiruna nya sjukhus, som LKAB bekostar. Bland övriga ärenden kan nämnas att styrelsen föreslog att regionfullmäktige ska godkänna att Bodens kommun får ansluta till Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Under 2020 har det systematiska patientsäkerhetsarbetet påverkats av rådande pandemi och inriktningen har varit att upprätthålla och bibehålla fungerande strukturer samt stödja verksamheten i ärendehantering. Andelen vårdskador har minskat men andelen vårdrelaterade infektioner och trycksår är fortfarande hög.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020.

Coronapandemin påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Covid-verksamheter har byggts upp och omprioritering har gjorts av planerad vård och annan verksamhet, vilket lett till undanträngd vård och nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver.

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för året visar att två av de 20 strategiska målen helt har uppnåtts, 15 har delvis uppnåtts, två mål har inte uppnåtts och ett mål har inte kunnat bedömas.

Regionens resultat är 877 mnkr vilket är 438 mnkr bättre än budget. Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal. Avsättning till resultatutjämningsreserv är möjlig att göra med 787 mnkr.

Regionen har för första gången uppnått en positiv soliditet inklusive pensionsförpliktelse som redovisas som ansvarsförbindelse. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Godkänna årsredovisning Region Norrbotten 2020.

2. Göra avsättning till resultatutjämningsreserv med 787 mnkr.

Division Närsjukvård Luleå-Boden, Division Närsjukvård övriga länet, Division Länssjukvård, Division Folktandvård, Division Länsteknik och Division Service har sammanställt sina årsrapporter för 2020. I ärendet återfinns sammanfattningen från respektive årsrapport.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

2. Delge divisionernas årsrapporter till regionfullmäktige och rapporterna biläggs ärendet om årsredovisning.

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva strategiska mål har delvis uppnåtts. Det har varit svårt att bedöma målen utifrån styrmåtten då de formulerades i en annan kontext hösten 2019.

Regionala utvecklingsnämnden visar ett underskott om 7,6 miljoner kronor till följd av kollektivtrafiken.

Regionstyrelsen beslutar att

Utifrån regionala utvecklingsnämndens förslag föreslå regionfullmäktige att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020.

Region Norrbottens strategiska mål tydligt regionalt ledarskap kräver goda kontakter med omvärlden. Regionstyrelsens plan och regionala utvecklingsnämndens plan pekar ut framgången i att påverka vilka beslut som förbereds eller borde förberedas inom EU. Regionstyrelsen har i sin plan för 2020 valt att följa ärenden till internationella beredningen som styrmått. Årsrapporten presenterar beredningens beslut och resultat utifrån beredningens uppdrag.

Regionstyrelsen beslutar att

Utifrån regionala utvecklingsnämndens förslag godkänna årsrapporten för Internationella beredningen 2020.

Under 2020 registrerade patientnämnden 732 ärenden. En majoritet av ärendena, 60 procent, gällde kvinnor. Under 2020 inkom 55 ärenden som relaterade till covid-19.

Pandemin har inneburit förändrade arbetssätt, många aktiviteter har utförts digitalt. En fortsatt ökning av användning av den digitala kontaktvägen i 1177 Vårdguiden kan noteras. 1177 Vårdguiden var under 2020 den vanligaste kontaktvägen för att anmäla ärende till patientnämnden.

Patientnämnden har vid framtagandet av sina mål för 2020 utgått från regionfullmäktiges strategiska plan som anger perspektiv, strategiskt mål och framgångsfaktor. Av de nio formulerade styrmåtten har fem uppnåtts, två har inte uppnåtts och två styrmått har inte varit möjliga att mäta.

Regionstyrelsen beslutar att

Översända patientnämndens årsrapport för 2020 till regionfullmäktige.

Region Norrbottens nettokostnad för verksamheten privata vårdgivare enligt den nationella taxan 2020 är totalt ca 90 mkr (97,4 mnkr 2019). Covid-19 har haft stor påverkan på vården i Norrbotten under 2020, och nationella taxan är inte något undantag.

Produktionen av både läkarbesök och fysioterapibesök gick ner kraftigt under våren i samband med den första vågen av covid-19. Flera kliniker stängde helt eller delvis ner sin verksamhet under våren och sommaren.

Nationella taxans konstruktion med ersättningstak och begränsat antal vårdgivare gör att ingen vårdskuld kan upparbetas hos vårdgivarna på taxan.

Under hösten 2020 har produktionen på nationella taxan varit åter varit normal. Under 2020 har den positiva utvecklingen för samverkan med nationella taxans vårdgivare fortsatt från 2019. Vid årsskiftet 2020/2021 hade totalt 77 procent av vårdgivarna skrivit under samverkansöverenskommelse med regionen. Det är en stor förbättring från 2017 då 17 procent hade skrivit samverkansöverenskommelse.

För att ytterligare förbättra samverkan i kommuner med många privata fysioterapeuter, skulle återkommande samverkansmöten med hälsocentraler vara bra.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2020.

Covid-19 har haft stor påverkan på vården i Norrbotten under 2020, och regionens tandvårdsstöd är inte något undantag. I mitten av mars stoppades all uppsökande verksamhet, all fysisk utbildning av vårdpersonal, och all planerad vård av riskpatienter.

Av de med N- och F-intyg var det procentuellt sett färre som fick tandvård under 2020 är än 2019. Orsaken till minskningen är att Folktandvården valde att inte kalla in riskpatienter för planerad vård under våren 2020, som en säkerhetsåtgärd kopplat till utbrottet av Covid-19. Tandvård som en del av sjukdomsbehandling (S-tandvård) har haft en liknande verksamhet som under 2019. Total kostnad för särskild tandvård var ca 24 mnkr (36,7 mnkr 2019).

Vårdvalet för barn- och ungdomstandvård omfattar 3-23 åringar i Norrbotten. Covid-19 pandemin har påverkat tandvårdsklinikernas arbete på flera sätt men barn- och ungdomstandvården har fungerat vilket resultaten för revisionsundersökningar inom utsatt intervall visar.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2020.

Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på hälsocentralernas arbete vilket framgår av resultaten för 2020.

Även om det skett en ökning av distanskontakter har direktiven att ha så få fysiska kontakter som möjligt inverkat på möjligheten att utföra viss vård och rehabilitering. Tidigt under pandemin beslutades om tillfälliga rutiner för prioritering av verksamheterna barn- och mödrahälsovård eftersom medarbetare behövdes på andra ställen. De förebyggande insatserna prioriterades ner vilket framgår av resultaten för perioden.

Regionens krisledningsgrupp tog under november även fram medicinska inriktningsbeslut med prioriteringar av arbetsuppgifter inom primärvården. Det hälsofrämjande arbetet har i mer eller mindre omfattning prioriterats ner på grund av omställning till andra arbetsuppgifter och resursbrist. Resurser har lagts på provtagning och för ett antal hälsocentraler har personal lånats ut till sjukhusens covidvård. Sjukskrivningar och frånvaro på grund av misstanke om covid-19 har påverkat bemanningen negativt.

Sammantaget har pandemin haft stor inverkan på länets hälsocentraler och deras förmåga att uppfylla primärvårdsuppdraget. Av de indikatorer som är jämförbara med 2019 har åtta indikatorer sämre resultat och bara tre indikatorer förbättrade resultat.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval primärvård januaridecember 2020.

2. Uppdra till regiondirektören att vidta åtgärder så att hälsocentralernas resultat förbättras för framför allt hälsosamtal, tillgänglighet samt läkemedelsgenomgång.

Uppföljning av Regionstyrelsens internkontrollplan 2020 visar att egenkontrollen inom områdena legitimationskontroller och attest av personliga kostnader är tillfredsställande. För att uppnå ökad följsamhet till lönesamråd planeras förändrade rutiner där alla anställningsbevis fortsättningsvis beställs via anställningsguiden vilket avsevärt skulle minska risken för avvikelser mot lönesamråd. Internkontrollen visar att diarieföringen i Region Norrbotten är tillfredsställande. Planerad internkontroll av mutor och korruption har inte kunnat utföras då visselblåsartjänsten inte tagits i bruk under året.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020.

Verksamheterna uppger att det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS:2001:1 fungerar bra, men generellt har det skett en försämring av divisionernas bedömning av hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Det är fler divisioner som anger att det finns förbättringspotential sett till kriterierna för uppföljning jämfört med 2019.

Av alla fjorton kriterier finns det sex kriterier där flera divisioner uppgett att det finns behov av förbättring, dessa är: Uppgiftsfördelning och kunskaper, Arbetstagarnas kunskaper – introduktion och kännedom, Arbetstagarnas kunskaper – instruktioner, Undersökning och riskbedömning, Uppföljning av åtgärder, samt Uppföljning av SAM-arbetet även om flertalet divisioner har gett uttryck för att detta fungerar bra i deras verksamheter.

De arbetsmiljöaktiviteter som genomförts under året har ändrat karaktär på grund av coronapandemin. De frågor som haft stort fokus är till exempel tillbud och olycksfall kopplat till covid, skyddsutrustning samt riskbedömningar i verksamheten.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Forskning och utbildning är en del av regionens tredelade uppdrag. Forskningsbokslutet sammanställer den kliniska forskningen inom regionen och utvärderar årets resultat av de forskningsaktiviteter som genomförts, tillgängliga resurser och den vetenskapliga produktionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Forskningsbokslut för 2020.

Detta är det sextonde året som en miljöredovisning tas fram. Redovisningen ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det senaste året men även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns prioriterade områden och miljöstrategins mål.

Miljöredovisningen redovisar således miljöarbetet ur följande synvinklar: regional utveckling, infrastruktur/transporter, e-samhället, innovationer, inköp, återbruk och avfall samt energi.

Från och med 2021 kommer miljöredovisningen ingå i hållbarhetsredovisningen som baseras på en ny hållbarhetsstrategi som håller på att tas fram.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige godkänna Miljöredovisning 2020.

Kiruna sjukhus kommer att påverkas av LKAB:s gruvbrytning som innebär att nuvarande sjukhuset behöver rivas och ett nytt sjukhus uppföras på annan plats. Med anledning av detta har LKAB och Region Norrbotten fört diskussioner om processen och principerna för LKAB:s ersättning till Region Norrbotten för sjukhuset.

Parterna har enats om att Region Norrbotten ska genomföra en förstudie inför uppförandet av Kiruna nya sjukhus. Detta för att kunna fastställa kostnaderna för uppförandet tillika det ersättningsbelopp som LKAB ska utge till Region Norrbotten. LKAB ska ersätta Region Norrbotten för de skäliga kostnader som uppstår till följd av denna förstudie, närmare specificerat i särskilt upprättat avtal.

Avtalet är ett resultat av parternas diskussioner och ligger till grund för fortsatta förhandlingar och framtagande av avtal avseende förutsättningar och ersättningsbelopp för avveckling Kiruna sjukhus samt uppförande av Kiruna nya sjukhus.

Glenn Berggård (V) meddelar att han avstår från att delta i behandlingen av ärendet.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ärendet behandlas med sekretess i regionstyrelsen.

2. Region Norrbotten ska ingå avtal med LKAB (bilaga) om förstudie av Kiruna nya sjukhus. Som en del i diskussionerna om ersättning för Kiruna sjukhus är parterna överens om att det är nödvändigt att ta fram underlag för att beräkna vad ett ersättningsbelopp skulle kunna uppgå till samt precisera de ytor och funktioner som behöver ersättas – Förstudien. LKAB ska ersätta Region Norrbotten för de kostnader som uppstår vid genomförandet av Förstudien.

3. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avtalet om förstudien med LKAB.

4. Ärendet är omedelbart justerat.

Den reviderade rekommendationen definierar vissa centrala begrepp samt anger grundläggande kriterier för genomförande, övre och undre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.

Rekommendationen överensstämmer väl med Region Norrbottens nuvarande hantering gällande assisterad befruktning och innebär endast smärre uppdateringar av regionens nuvarande rutiner.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta sjukvårdsdelegationens reviderade rekommendation gällande offentligt finansierad assisterad befruktning.

Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyn kommun ingår i det nuvarande gemensamma Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Bodens kommun har ansökt om medlemskap från och med 1 juni 2021. En ny förbundsordning för det utökade gemensamma förbundet har utarbetats och beslut förväntas av samtliga medlemmar senast april/maj 2021. Verksamhetsplan och budget för 2021 har fastställts av nuvarande styrelse den 27 november 2020.

När förbundet utvidgats med Bodens kommun fastställer den nya styrelsen ny verksamhetsplan och budget för 2021.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Utvidga Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kommun.

2. Anta en ny reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

3. Utse Bengt Åke Strand som ordinarie ledamot och Erika Sjöö som ersättare i Samordningsförbundet Södra Norrbottens styrelse.

4. Utse Anders Åknert som ordinarie lekmannarevisor och Eva Alriksson som ersättare.

5. Samtliga förändringar träder i kraft 1 juni 2021. Beslut i enlighet med punkterna ovan gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar samt att dessa beslut vinner laga kraft.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttranden enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.