Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 oktober

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå fullmäktige att fastställa förslag till ny policy för god ekonomisk hushållning. Vidare beslutades att anta Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030. Det togs också beslut om att Regiondirektören får i uppdrag att permanent inrätta den dagkirurgiska verksamheten vid Kalix sjukhus.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Beslut i korthet

Bedömningen av måluppfyllelsen per april 2022 visar att det strategiska målet långsiktigt hållbar ekonomi helt har uppnått och att målen trygga norrbottningar med god livskvalitet samt god, nära och samordnad vård delvis uppfyllts.

Det ekonomiska utfallet för tertial ett 2022 visa på ett positivt resultat på 410 tkr för nämndens tre kostnadsställen; patientnämnden, patientnämndens stab och stödpersonsverksamheten.

Andelen inkomna ärenden via 1177 vårdguiden fortsätter att öka. Under tertial 1 2022 uppgår anmälningarna till 58 procent av totala antalet ärenden i förhållande till 47 procent under samma period 2021.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten avseende tertial två 2022.

Delårsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för perioden, ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och förväntad utveckling.

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar på ett tydligt och ändamålsenligt sätt till Region Norrbottens strategiska mål om ett livskraftigt län.

På förekommen anledning ska Region Norrbotten i enlighet med trafikavtalet med Norrbottens kommuner betala för beställd trafik.

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022.

Förslag till ny Policy för god ekonomisk hushållning ersätter tidigare Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Den nya policyn innehåller nya skrivningar kring nyttjandet av resultatutjämningsreserven samt tydliggörande av sammanhangen bakom regionens finansiella mål och grundtankarna i en planeringsprocess som stödjer tillitsbaserad styrning och ledning.

Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige fastställer förslag till ny policy för god ekonomisk hushållning.

Primärvården i Norrbotten drivs i både offentlig och privat regi inom ramen för det så kallade vårdvalet. I den beställning som Region Norrbotten gör till primärvården finns ett antal målsatta indikatorer.

I ärendet redovisas resultatet för dessa indikatorer för januari-augusti 2022. Det är varierande måluppfyllelse på flera indikatorer. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att förbättra tillgängligheten till första kontakt med vården via telefon eller via digital chatt.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval primärvård januari-augusti 2022.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att åtgärda den bristande telefontillgängligheten och återkomma med förslag på åtgärder.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att analysera det låga inflödet av digitala chattar i regionen och återkomma med förslag på åtgärder.

Vårdval i primärvård infördes i Norrbotten 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). Beställningen av Vårdval primärvård fastställs årligen av regionstyrelsen.

Beställningen reglerar de krav som ställs på leverantörer av primärvård samt beskriver uppdraget och den ekonomiska ersättningen.

I beställningen för 2023 har justeringar gjorts för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk. Förändringar i Beställning Vårdval 2023 redovisas i Bilaga 2. Inom några områden har tillägg och förtydliganden gjorts. En årlig uppräkning av vårdvalsersättningen har också gjorts. Ändringar i vårdvalsersättningen finns redovisat i styrelseärendet.

Regionstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Regionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn och ungdomar (0- 23 år) en regelbunden fullständig tandvård.

Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård inom Region Norrbotten infördes 2015 för barn och ungdomar i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Beställning allmän barn- och ungdomstandvård fastställs årligen av regionstyrelsen och reglerar de krav som ställs på leverantörer samt beskriver uppdrag och ekonomisk ersättning.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2023

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

För att säkra en fortsatt god tillgänglighet till kirurgisk vård i regionen avser regionstyrelsen att permanent inrätta den dagkirurgiska verksamheten vid Kalix sjukhus.

Verksamheten ska fortsätta på nuvarande nivå under 2023 och under tiden ska ett förslag till permanent etablering av verksamheten tas fram.

Vidare ska ytterligare en operationssal öppnas, sterilcentralen renoveras och möjligheten att åter bedriva slutenvårdskirurgi vid sjukhuset undersökas.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att permanent inrätta den dagkirurgiska verksamheten vid Kalix sjukhus. I uppdraget ingår att ta fram ett detaljerat förslag till driften av verksamheten och samtidigt utreda möjligheterna att bedriva planerad slutenvårdskirurgi på Kalix sjukhus.
 2. Till dess verksamheten är permanent inrättad förlängs verksamheten vid den tillfälliga operationsenheten enligt nuvarande förutsättningar vilket innebär att personalresurser hyrs in, som längst till och med den 31 december 2023.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att utöka antalet operationssalar vid Kalix sjukhus till två samt att renovera sterilcentralen vid sjukhuset. Ombyggnationen ska påbörjas skyndsamt.
 4. För 2023 finansieras ökade driftkostnader med 15,3 mkr inom ramen för regionstyrelsens strategiska reserv, men i första hand ska möjligheten till extern finansiering undersökas.
 5. Finansiering av ombyggnationer och investeringar för etablerandet av operationssalar ska ske genom omprioriteringar inom ramen för 2022 och 2023 års investeringsbudget, men i första hand ska möjligheten till externa investeringsbidrag undersökas.

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att

 • Införa tillitsbaserad styrning på alla nivåer samt
 • Att modellen för tillitsbaserad ledning och styrning skall tas fram i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer.

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Glenn Berggård (V) yrkar i en motion till regionfullmäktige att

 • Regionstyrelsen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att upp[1]fylla behoven av hälsoekonomisk kompetens i Region Norrbotten.
 • Beslutsunderlag tillförs hälsoekonomiska beräkningar där så är tillämpligt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Glenn Berggård (V) och Elisabeth Lindberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att

 1. Region Norrbotten genomför en informationskampanj angående möjligheten till prostatacancerscreening och de olika behandlingsformer vilka idag finns för prostatabesvär såsom TUMT.
 2. Region Norrbotten ser över möjligheten att införa TUMT behandling på fler ställen i länet.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.

Marianne Sandström (SD), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S), Johannes Sundelin (S) och Elisabeth Lindberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Norrbotten. Förslaget motiveras med att regionens politiska organisation uppvisar en obalans i förhållande till andra regioner, som i de flesta fall har inrättat hälso- och sjukvårdsnämnder. Vidare hävdas i motionen att dagens hälso- och sjukvårdspolitiska beslut kan behöva hanteras av politiker intresserade av detta politikområde på samma sätt som regionala utvecklingsfrågor hanteras i den regionala utvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Lage Hortlund (SD), Kristina Karlsson (SD), Marianne Sandström (SD), Susanne Ström (SD) och Lars-Åke Vikström (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Norrbotten ska undersöka möjligheterna att skyndsamt införa en arbetsmiljögrupp i regionen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Region Norrbotten har, som regionalt utvecklingsansvarig, uppdraget att upprätta en länstransportplan som innebär att planera och prioritera investeringar i transportsystemet i Norrbottens län under planperioden 2022-2033.

Länstransportplanen anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur för kommande 12-årsperiod och ska vara trafikslagsövergripande.

Planen revideras vart fjärde år för att kunna möta förändrade behov och samhällsstrukturer samt färdigställande av objekt. Regionen ansvarar för att kartlägga brister och behovet i länets transportsystem samt planera och prioritera åtgärder. Trafikverket ansvarar för att genomföra prioriterade åtgärder i länstransportplanen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att:

 1. Fastställa regional plan för transportinfrastruktur, länstransportplan Norrbottens län 2022-2033.
 2. Vid nästa uppdatering av länstransportplanen ska den innehålla en jämställdhetsanalys.

Handlingsplanens syfte är att Norrbottens kommuner och Region Norrbotten genom gemensamma verkningsfulla och effektiva suicidpreventiva insatser ska minska antalet suicid och suicidförsök i Norrbottens län.

Handlingsplanens delar innehåller aktiviteter på individ, grupp och sam[1]hällsnivå med uppföljningsindikatorer kopplade till varje område.

Handlingsplanen har antagits i såväl Länsstyrgrupp som Politisk samverkansberedning(Polsam).

Regionstyrelsen beslutar att anta Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030.

Kulturplanen är Norrbottens plan för regional kulturutvecklingen som beskriver regionalt fokus och insatser för områdena inom kultursamverkansmodellen. Planen ligger till grund för det beslut som Statens kulturråd fattar om tilldelning av de statliga verksamhetsmedlen till regionen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att:

 1. Godkänna Kulturplan för Norrbotten 2023 – 2026.
 2. Inkomna remissvar biläggs protokollet.

De förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten har genomfört en granskning av regionstyrelsens och RUN:s ägarstyrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet till ägardirektiv.

Granskningens syfte har varit att bedöma om styrning, kontroll och följsamhet avseende kommunala bolag sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är de förtroendevalda revisorernas bedömning att regionstyrelsens och RUN:s ägarstyrning, interna kontroll och bolagens rapportering inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Godkänna de föreslagna åtgärder som ligger inom nämndens kompetens.
 2. Godkänna de föreslagna åtgärder som härrör regionstyrelsens kompetens.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag återkomma med förslag på uppföljningsmodell till nämndens kommande sammanträde den 24 maj 2022.

Länets hälsocentraler ska arbeta hälsofrämjande och ge alla medborgare stöd att ändra sina levnadsvanor.

Övervikt är överrepresenterat bland rullstolsburna personer vilket i sin tur leder till att förebyggbara livsstilssjukdomar är kraftigt överrepresenterade i denna grupp.

Rullstolsburna personer har i nuläget svårt att kontrollera effekten av det förebyggande arbetet då de inte kan vägas på en vanlig våg.

Som en del i ett jämlikt hälsoförebyggande arbete utrustas därför en hälsocentral i varje kommun med en rullstolsvåg till en sammanlagd kostnad på 0,2 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Division Nära köper in en rullstolsvåg per kommun.
 2. Kostnaden finansieras från Regionstyrelsens strategiska reserv med 0,2 mnkr för 2022.
 3. Upphandling och placering ska vara slutförd senast 30 juni 2023.

Revisionen har genomfört en granskning av hur förbundsdirektionen full[1]gjort sitt förvaltaruppdrag under 2021. Grundläggande granskning är en obligatorisk del i revisionsplan och genomförs årligen.

Utifrån genomförd granskning gjordes en sammantagen revisionell bedömning att förbundsdirektionens förvaltning under 2021 delvis utförts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms i stort varit tillräcklig under granskningsperioden.

För att utveckla direktionens förvaltning lämnar revisorerna följande rekommendationer:

 • Pröva hur måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi kan förbättras jämfört med 2021
 • Fastställa instruktion för rapportering i form av ett årshjul

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ska enligt förbundsordningen beslutas av varje medlems fullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Elpriserna i Sverige bedöms under den kommande vintern vara de högsta i Sverige på flera årtionden. Regiondirektören föreslås därför av regionstyrelsen att ta fram och genomföra en plan med målsättning att minska Region Norrbottens elförbrukning.

Syftet med beslutet är att bidra till dämpade el[1]kostnader under vintern 2022-2023. Framtagande av planen påbörjas så snart som möjligt och genomförandet kommer pågå till och med 31 mars 2023.

Åtgärder för att spara el får inte ha negativ påverkan på driftsäkerhet och/eller vårdkvalitet.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram och genomföra en plan med målsättning att minska Region Norrbottens elförbrukning.

Enligt reglementet för regionstyrelsens utskott för Nära vård ska tid och plats för sammanträden fastställas i en årlig plan. Ordföranden får ändra tidpunkten för eller ställa in sammanträde.

Regionstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2023 avseende styrelsens utskott Nära vård.