Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 februari 2022

Regionstyrelsen beslutade bland annat att öppna sex allmänmedicinska vårdplatser (tidigare benämnda obs-platser) på hälsocentralen i Haparanda och utreda återöppnande av allmänmedicinska vårdplatser i Arjeplog, att godkänna alla nya ansökningar för filialer och servicepunkter i länet utom en, att återta patologiverksamheten i egen regi, att ge regionens tillsvidareanställda distriktssköterskor ett lönetillägg om 3000 kronor och att göra en särskild lönesatsning på tandläkare.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Vid uppdatering till Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) senaste skatteunderlagsberäkning förbättras regionens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med betydande belopp. Regionstyrelsen gör därför bedömningen att tidigare fastställd budget för 2022 – 2024 bör revideras.

Förslaget innebär att intäkterna budgeteras upp och att motsvarande belopp avsätts på kostnadssidan och tillförs den reserv om 50 mnkr per år för utredningar inom hälso- och sjukvården som avsattes i den strategiska planen för 2022 – 2024.

Reserven uppgår efter tillskottet till 154 mnkr för 2022, 185 mnkr för 2023 och till 225 mnkr för 2024.

Föreslagna förändringar innebär sammanfattningsvis att det budgeterade resultatet inte påverkas.

Glenn Berggård (V) yrkar avslag och vänsterpartiet återkommer med eget förslag i regionfullmäktige.

Anders Öberg (S) lägger ett tilläggsförslag om att:

 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Region Norrbotten omgående betalar ut 26,5 mnkr, som utgör mellanskillnaden mellan fastställd budget för länstrafiken Norrbotten på 106,5 mnkr, som godkänts av Regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM:s) direktion, och utgår från Region Norrbottens trafikbeställning. Inbetalningen utgör mellanskillnaden och den ram som region Norrbotten anslagit i strategisk plan på 80 mknkr kr.
 • Regionstyrelsen ger regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna utbetalning när RKM inkommer med förskottsfakturerade underskott till region Norrbotten med anledning av minskade intäkter från trafikanterna utifrån coronarestriktioner och ökade drivmedelskostnader under 2022 inom fastställd ram av regionfullmäktige utifrån prioriterade områden i reviderad budget för åren 2022-2024.

Kenneth Backgård (SJVP) lägger ett tilläggsförslag om att:

 • Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna förskottsfaktura från RKM om 26,5 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Föreslå regionfullmäktige att fastställa utökade budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 104 461 tkr för 2022, 135 040 tkr för 2023 och 175 349 tkr för 2024 enligt tabell 1.

2. Föreslå regionfullmäktige att utöka den i strategiska planen för 2022 – 2024 avsatta budgeten under regionstyrelsen om 50 mkr för utredningar inom hälso- och sjukvården med ett belopp som motsvarar de utökade intäkterna med 104 461 tkr för 2022, 135 040 tkr för 2023 och 175 349 tkr för 2024 enligt tabell 2.

3. Ge regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna förskottsfaktura från RKM om 26,5 mnkr.

Allmänmedicinska slutenvårdsplatser (tidigare benämnda obs-platser) avser somatisk slutenvård vid hälsocentraler i glesbygd för vård av vissa geriatriska patienter som behöver slutenvård. Om nuvarande plan för ombyggnation av hälsocentralen i Haparanda revideras kan sex vårdplatser öppnas senast 15 september 2022.

Öppnandet av allmänmedicinsk slutenvård vid Arjeplogs hälsocentral utreds och redovisas till regionstyrelsen maj 2022.

Glenn Berggård (V) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag. Anders Öberg (S) ansluter till förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Föreslå regionfullmäktige besluta att öka det totala antalet fastställda vårdplatser med upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser, tidigare benämnda obs-platser. Förändringen föreslås träda i kraft senast 15 september 2022.

2. Uppdra till regiondirektören att öppna upp till sex allmänmedicinska vårdplatser vid Haparanda hälsocentral. Den närmare utformningen av de allmänmedicinska vårdplatserna vid Haparanda hälsocentral ska ske inom ramen för projektet ”Modellområdet Östra Norrbotten”.

3. Primärvårdens slutenvårdsuppdrag i fortsättning benämns som allmänmedicinsk slutenvård. Begreppet obs-platser utgår.

4. Av nationella medel för omställning till god och nära vård anvisa medel för finansiering upp till sex allmänmedicinska vårdplatser vid Haparanda hälsocentral år 2022. Från och med 2023 upparbetas finansiering i regionstyrelsens strategiska plan.

5. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda återöppnade av allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Arjeplogs hälsocentral och att redovisa resultatet av utredningen till regionstyrelsen den 11 maj 2022.

Det finns sedan 2020 redan beviljat medel för 8 filialer och 11 servicepunkter.

Det har inkommit 26 stycken nya ansökningar avseende filialer och servicepunkter. Fyra av ansökningarna till filialer är sedan tidigare beviljade servicepunkter.

Ansökningar för nya filialer är: Karungi, Seskarö, Töre, Kitkiöjärvi, Tärendö, Dokkas, Vidsel, Roknäs, Rosvik, Porjus, Nattavaara och (enda ansökan för tätort) Kiruna.

Ansökningar för nya servicepunkter: Sävast, Rödupp, Lansjärv, Sangis, Morjärv, Vitvattnet, Lappträsk, Porjus (två ansökningar), Nattavaara, Lannavaara, Masugnsbyn, Saivomuotka och Svappavaara.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna samtliga nya ansökningar för filialer och servicepunkter för ersättning med undantag för punkt 4.

2. Årsbelopp för nystartade filialer och servicepunkter ska justeras med hänsyn till starttidpunkt.

3. Finansiering anvisas ur nationella medel.

4. Gällivare hälsocentrals ansökan om etablering av filial i Porjus avslås då det ligger utanför hälsocentralens geografiska område och den hälsocentral som ligger inom det geografiska området också har lämnat en ansökan.

Det råder ett fortsatt ansträngt bemanningsläge inom regionens tandvård och fler vuxna patienter än tidigare behöver resa längre för att få sina behov av tandvård genomförda. Därmed finns det ett behov av att förlänga den höjda ersättningen för resa med egen bil.

Den tillfälligt ökade ersättningen föreslås till 18,50 kr per mil.

Regionstyrelsen beslutar föreslår regionfullmäktige att

1. Höja resebidraget med egen bil från 15 kronor till 18,50 kronor per mil för resor i samband med tandvårdsbesök.

2. Beslutet gäller för perioden 2022-01-01 till och med 2022-10-31.

Regionen har ett stort behov av en samlad överblick över de fastställda målen och vilka aktiviteter som genomförs för att uppnå dessa mål. Det behövs en enhetlig, enklare och effektivare hantering av planer och uppföljning för att också kunna frigöra tid för analys och åtgärdsförslag. Med införande av ett systemstöd för effektiv och sammanhållen planering och uppföljning kommer verksamhetens behov att kunna mötas.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Fullfölja arbetet med införandet av ett planerings- och uppföljningsverktyg.

2. Finansiering av införandet sker med avsatta budgetmedel på 4,5 mnkr.

3. Finansiera årlig driftskostnad på 2,0 mnkr genom föreslagen omfördelning i strategisk plan och budget från 2023.

Efter dialoger med Norrbottens Kommuner och verksamhetsledning i bolagen föreslås ägardirektiven för samtliga bolag på beredningsstadiet vara nästan oförändrade från föregående år.

Förändringar föreslås med koppling till hållbar utveckling för att långsiktig säkerställa trygghet i bolagens verksamhetsutveckling.

Pågående etableringar och samhällsomvandling i länet kan göra det nödvändigt att se över bolagens ägardirektiv 2023.

Marianne Sandström (SD) yrkar på ändring i förslagen till ägardirektiven för samtliga bolag så att följande text stryks: ”Bolagets tjänster ska bidra till att de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 genomförs och integreras i samhället ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På så sätt bidrar bolaget till att länet investerar i omställning till en hållbar framtid och visionen i Norrbottens utvecklingsstrategi”.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

1. Till årsstämman för BD Pop AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

2. Till årsstämman för Energikontor Norr AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

3. Till årsstämman för Filmpool Nord AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

4. Till årsstämman för Investeringar i Norrbotten AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

5. Till årsstämman för IT Norrbotten AB föreslå bifogat ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.

6. Ge regiondirektören i uppdrag att med avseende av pågående etableringar och samhällsomvandling i länet, under 2022 genomföra ägardialog om nödvändighet att se över bolagens ägardirektiv.

Ägarrepresentanter (Region Norrbotten, Region Västerbotten och Almi Företagspartner AB) har gemensamt diskuterat fram en revidering av ägaranvisningen. Väsentliga förändringar i ägaranvisningen 2022 är:

 • Förtydligande i syfte att tydliggöra att fokus ligger på hållbar konkurrenskraft. Bedöms ligga väl i linje med hur moderbolaget uppfattar att ägarna gemensamt ser på vikten av hållbarhet.
 • Tydliggörande att bolaget ska agera för att upprätthålla kund- och marknadskännedom i hela regionen också i inlandet och glest befolkade kommuner.
 • Förslag om ett nytt bredare uppdrag gentemot framtida näringar inom ramen för smart specialisering som kan utvecklas som komplement till de regionala basnäringarna.
 • Den målstruktur som överlämnades föregående ägaranvisning gäller fortsatt till dess att ny och reviderad målstruktur överlämnas.

Koncernen föreslår inte någon förändring av bolagets finansiering för verksamheten år 2022.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Anta ägaranvisningar för Almi Företagspartner Nord AB år 2022

2. Fastställa upprättat förslag till driftanslag

Efter förbundsdirektionens godkännande av årsredovisning och verksamhetsberättelse ska handlingarna överlämnas till respektive medlems fullmäktige för hantering av ansvarsfrihet.

Revisorerna riktar kritik mot direktionens bokföring av konst och regionala utvecklingsnämnden bistår revisorernas bedömning.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

 • Bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ska enligt förbundsordningen beslutas av varje medlems fullmäktige.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

 • Bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Regionalt cancercentrum norr har tagit fram en reviderad utvecklingsplan för cancervården för perioden 2022-2024 för norra sjukvårdsregionen. Planen har skickats till medlemsregionerna för kännedom och utarbetande av regionala handlingsplaner.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Lägga informationen till handlingarna.

Region Norrbotten har idag avtal med extern aktör gällande patologiverksamheten vid Sunderby sjukhus. Inför att avtalet löper ut den 31 december 2022 behöver ställningstagande till fortsatt driftsform tas.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Återta patologiverksamheten från Unilabs AB och bedriva verksamheten i egen regi från och med 1 januari 2023.

Plan för höjd beredskap är en bilaga till Region Norrbottens beredskapsplan. Planen ger vägledning för hur regionen ska planera och genomföra sjukvård samt tandvård vid höjd beredskap och är delvis ett resultat av samverkan inom norra sjukvårdsregionen.

Planen är utformad för att uppfylla kraven i Förordning om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap:

 • Varje kommun och region ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap.
 • Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller regionen ska kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap.

Till planen hör även en säkerhetsskyddsklassificerad underbilaga.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Fastställa Region Norrbottens plan för höjd beredskap.

Plan för höjd beredskap är en bilaga till Region Norrbottens beredskapsplan. Planen ger vägledning för hur regionen ska planera och genomföra sjukvård samt tandvård vid höjd beredskap och är delvis ett resultat av samverkan inom norra sjukvårdsregionen.

Planen är utformad för att uppfylla kraven i Förordning om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap:

 • Varje kommun och region ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap.
 • Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller regionen ska kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap.

Till planen hör även en säkerhetsskyddsklassificerad underbilaga.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Fastställa Region Norrbottens plan för höjd beredskap.

En revidering av regionstyrelsens delegationsordning föreslås som avser:

 • Tillägg i delegationsordningen om rätt att besluta om fördelning av medel som tilldelats regionen från nationella överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
 • Tillägg i delegationsordningen om rätt att besluta om lokala subventioner på läkemedel till enskilda individer.
 • Tillägg i delegationsordningen om rätt att besluta om att anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten samt besluta om att informera den registrerade om personuppgiftsincidenten.
 • Justering av titeln ”ekonomi- och planeringsdirektör” till ”ekonomidirektör”.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Fastställa regionstyrelsens reviderade delegationsordning.

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel är gemensamma för regionen och Norrbottens kommuner. Riktlinjerna har som grund den för regionen och länets kommuner gemensamma hjälpmedelspolicyn som beslutats om 2013. Riktlinjerna revideras årligen.

Gemensamma förändringar för regionen och länets kommuner: Tyngdtäcken föreslås inte förskrivas utan ska bedömas som egenvårdsprodukt. Medicintekniska produktrådet rekommenderar regionerna att upphöra med subventioner av tyngdtäcken eftersom det saknas vetenskapliga studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta. Vad gäller badstolar för vuxna finns inget upphandlat sortiment varför inköp av produkten föreslås vara individens eget ansvar. Övriga gemensamma förändringar handlar om förtydliganden.

Förändringar som enbart berör Region Norrbotten: Gåstolar föreslås förskrivas till barn endast i undantagsfall om inget annat gånghjälpmedel fungerar. Kriterierna har förtydligats avseende förskrivning av sadelstol till barn som inte kan sitta på en vanlig arbetsstol. Sammantaget innebär förslagen inga eller marginella kostnadsökningar. Stödhjul till cykel är inte en medicinteknisk produkt och kan utgöra en säkerhetsrisk vid montering på privat cykel varför produkten föreslås tas bort. Det innebär en kostnadsminskning under förutsättning att förskrivningen av trehjuliga cyklar inte ökar. För närvarande har Länsservice trehjuliga cyklar i lager. 

Polsam ställde sig bakom förslaget till reviderade riktlinjer 211201.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Anta reviderade riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning år 2022.

Regionen har sedan tidigare avtal och överenskommelser med kommunernas räddningstjänster om första hjälpen-insatser samt transport av ambulanspersonal i väglösa områden.

Regionen har tagit fram ett nytt utvidgat avtal om köp av första hjälpen-åtgärder från kommunernas räddningstjänster. Avtalet ska ersätta det tidigare IVPA-avtalet (I väntan på ambulans) samt överenskommelsen om hjärtstoppslarm.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Regiondirektören får i uppdrag att erbjuda samtliga länets kommuner att teckna avtal om första hjälpen-åtgärder.
 • Division Länssjukvård 1 kompenseras för tillkommande kostnader för avtalet från och med 2022.

Forskningsbokslutet beskriver forskningens förutsättningar och den pågående kliniska forskningen inom Region Norrbotten. I bokslutet redovisas bland annat tillgängliga ekonomiska medel för forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, vetenskaplig produktion och forskningsaktiviteter.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Godkänna forskningsbokslut för 2021.

Regionen har tidigare beslutat att från och med 1 januari 2020 ska alla beslut vara jämställda. I detta ärende redovisas en uppföljande utvärdering av hittills genomfört arbete.

Ia Uvberg (S) föreslår en ändring av punkt 2: att uppdraget ska återrapporteras i juni 2022. Linda Frohm (M) föreslår istället ett tillägg: att en delavstämning ska ske i juni 2022, vilket Ia Uvberg stödjer.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att under 2022 utveckla arbetet för att säkerställa att jämställda beslut fattas.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera uppdraget med jämställda beslut i januari 2023 med en delavstämning i juni 2022.

3. Lägga utvärderingen av jämställda beslut till handlingarna.

De förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten har genomfört en granskning av arbetsmiljön kopplat till covid-19. Syftet med granskningen har varit att granska och pröva om regionstyrelsen säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till covid-19.

Utifrån genomförd granskning är revisorernas bedömning att regionstyrelsen inte helt säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till covid-19.

Anders Öberg (S) föreslår att regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att skyndsamt ta fram en strategi för att säkerställa de brister som revisorerna uppmärksammat när det gäller arbetsmiljön i Region Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Efter att ha tagit del av revisorernas rekommendationer ge regiondirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram en strategi för att säkerställa de brister som revisorerna uppmärksammat när det gäller arbetsmiljön i Region Norrbotten.  

Slutbetänkandet Börja med barnen! – Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård har föregåtts av ett delbetänkande. Syftet har varit att uppnå en mer jämlik vård som innefattar hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga i hela landet, men också att genom insatser i den nära vården för barn och unga med psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionen ställer sig positiv till utredningens förslag.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Lämna yttrande enligt förslag i bilaga.

Vänsterpartiet har genom Glenn Berggård lämnat in nedanstående motioner.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att avslå samtliga motioner.

Att beträffande motion om redovisning av deltagande i screeningnärvaro som led i folkhälsoarbetet ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att framtidens vårdinformationsstöd möjliggör uppföljning på kommunnivå (geografiskt), kön och ålder.

I dagsläget råder stora svårigheter att rekrytera legitimerade sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor till länets primärvård. Region Norrbotten gör en extraordinär satsning i form av ett lönetillägg riktad till distriktssjuksköterskor som arbetar i primärvård.

Marianne Sandström (SD) yrkar på ett tillägg med en punkt 4 i ärendet: ”Återkoppling av hur satsningen utfallit ska redovisas till regionstyrelsen i november 2022 med information kring hur många nya sjuksköterskor som rekryterats efter satsningens införande i april 2022 med information om varifrån rekrytering skett.”

Glenn Berggård (V) yrkar på återremiss för att se över om även ytterligare personalkategorier ska inkluderas samt att en jämställdetsanalys görs. Anders Öberg (S) och Lennart Åström (S) stödjer återremissen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Tillsvidareanställda distriktssjuksköterskor i egenregins primärvård erhåller ett lönetillägg om 3000 kronor per månad.

2. Förändringen träder i kraft 1 april 2022.

3. Division Nära tillförs 0,48 mnkr 2022 för de yrkeskategorier som arbetar inom primärvårdens anslagsfinansierade del. För 2023 finansieras åtgärden med 0,64 mnkr och arbetas in i divisionens ekonomiska ramar för den anslagsfinansierade delen. Resterande ökningar finansieras inom vårdvalet.

4. Återkoppling av hur satsningen utfallit ska redovisas till regionstyrelsen i november 2022 med information kring hur många nya sjuksköterskor som rekryterats efter satsningens införande i april 2022 med information om varifrån rekrytering skett.

En särskild satsning på tandläkarnas löner samt införande av en startbonus och en rekryteringsbonus föreslås med målsättning att rekrytera och behålla medarbetare i folktandvården.

Anders Öberg (S) föreslår ett tillägg om att ”Region Norrbotten inför ett stipendium på 100 000 kr per år till nyexaminerade tandläkare som etablerar sig och jobbar heltid i Norrbotten. Stipendiet betalas ut årsvis under de tre första åren. Finansieras i strategiska planen för 2023.”

Glenn Berggård (V) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag med hänvisning till att tandvård bedrivs i team och att det inte går att lyfta ut en enstaka yrkeskategori samt att en jämställdhetsanalys ska göras.

Regionstyrelsen beslutar att:

1. En startbonus införs motsvarande en extra månadslön till tandläkare som tillsvidareanställs i Folktandvården i Region Norrbotten från och med 1 mars 2022.

2. En rekryteringsbonus införs på 15 000 kr till den medarbetare som tipsar om en tandläkare som anställs i Folktandvården (ej stipendiater).

3. En extra lönesatsning för tandläkare görs inom ramen för löneöversynerna 2022, 2023 och 2024. För 2022 ska det årliga utfallet uppgå till 4 procent. Kompletterande ställningstagande görs därefter årsvis.

4. Under antagande att löneöversyn 2022 ger ett procentuellt lönepåslag på 1,8 procent tillför styrelsen ytterligare motsvarande 2,2 procent i lönepåslag vilket motsvarar 1,728 mnkr. För år 2023 och 2024 upparbetas eventuella kostnader i respektive års strategiska plan.

Region Norrbotten är i behov av att investera i ett alkotestsystem för att kunna möta upp till säkerhetskrav som kan förväntas inom en verksamhet som ambulanssjukvården.

Ett flertal regioner har redan infört alkotestsystem i ambulanssjukvården. Av säkerhetsskäl är systemen inom ambulanssjukvården inte kopplade direkt till fordonen utan i stället i en terminal på ambulansstationen som medarbetarna använder när arbetspasset påbörjas. Målet är att samtliga ambulansstationer i Norrbotten ska ha ett alkotestsystem på respektive enhet.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Division Länssjukvård 1 tilldelas 630 tkr tkr från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad investering i ett alkotestsystem.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Lägga regionstyrelsens rapport till handlingarna.