Hur mår norrbottningen?

Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

Region Norrbotten och länets kommuner har anlitat LTU för att studera hur hälsan utvecklats 2014-2022 samt ta fram prioriterade områden för varje kommun och för länet som helhet.

Resultatet presenteras kort 26 april och en längre dragning 25 september. Målgrupp för dragningarna är politiker och tjänstepersoner inom offentlig och idéburen sektor.

Datum: Måndag 25 september kl. 10.00 till 16.00.
Plats: Sessionssalen, Regionhuset Luleå eller digitalt. Anslut till mötet.
Målgrupp: Intresserade politiker och tjänstepersoner på lokal och regional nivå.

Anmäl dig här (för dig som deltar på plats i Regionhuset).

Exempel på innehåll

Förmiddag

  • Regionråd Birgitta Johansson Huuva (C) berättar om Region Norrbottens roll i länets folkhälsoarbete 2022-2026.
  • Utveckling av hälsa och levnadsvanor (fr. 16 år) 2014-2022 samt pandemins effekter på Norrbottningarnas hälsa, Mats Jakobsson, lektor Luleå tekniska universitet

Eftermiddag

  • Utveckling och förekomst av övervikt/obesitas (4-åringar) på lokal och regional nivå, Lina Stråmo, BHV överläkare Region Norrbotten
  • Utveckling av kost och matvanor barn/unga
  • Metoder, verktyg och goda exempel från länet och landet

Syftet är att tillgängliggöra data om hälsa och levnadsvanor, på lokal och regional nivå - med målsättning att underlaget omsätts i konkreta och träffsäkra aktiviteter under kommande år.

Datan är också viktigt underlag för den handlingsplan som länsstyrelsen, Norrbottens kommuner och Region Norrbotten tar fram ht 2023 för att verkställa Norrbottens folkhälsostrategi 2022-2026.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av Joanna Hansson, Strateg regiondirektörens stab, Region Norrbotten
Joanna.Hansson@norrbotten.se