Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars 2022

Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna strategi för kompetensförsörjning 2022-2024. Vidare beslutades att fastställa regler gällande politisk information inför allmänna val och föreslå regionfullmäktige att fastställa ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten. Det togs också beslut om ökad tillgänglighet under jourtid i primärvården Luleå och förändringar i Bodens primärvård.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Av 11 kap kommunallagen följer att styrelsen, när den fått övriga nämnders redovisningar, ska upprätta en årsredovisning. Denna ska överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2021.

Av 11 kap kommunallagen följer att styrelsen, när den fått övriga nämnders redovisningar, ska upprätta en årsredovisning. Denna ska överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna patientnämndens årsrapport 2021.

Målet för regionens kompetensförsörjningsarbete är att säkerställa bemanning i verksamheterna i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens för att kunna möta nuvarande och framtida behov och bidra till en ekonomi balans. Strategin för kompetensförsörjning ska bidra till ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning fram till år 2024 och gäller för regionens samtliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2021 om återremiss av ärendet gällande kompetensförsörjningsstrategin för komplettering med en djupare jämställdhetsanalys. Ärendet har nu kompletterats med detta och strategin har också omarbetats för att synliggöra jämställdhet
som en integrerad del i kompetensförsörjningsarbetet.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna strategi för kompetensförsörjning 2022-2024 enligt bilaga, med ett tillägg av under rubriken ”riskbedömning” om att individuella kompetensutvecklingsplaner saknas.

Det behövs ett styrande dokument som fastställer Region Norrbottens huvudprinciper gällande kommunikation med både interna och externa målgrupper samtidigt som en tydlig visuell identitet förstärker bilden av regionen. De styrande dokument som finns idag är gamla, inte genomgående fastställda av politiken och täcker inte in regionens verksamhet på ett fullständigt sätt.

Mot bakgrund av detta har ett samlat dokument som fastställer regionens kommunikationspolicy och visuella identitet utarbetats. Den tidigare policyn utgår därför.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa ny kommunikationspolicy och visuell identitet för Region Norrbotten enligt bilaga.

Ur demokratiaspekt är det viktigt att alla länets medborgare har samma möjlighet till politisk information och valdeltagande, detta inkluderar även patienter inlagda på sjukhus. Mot bakgrund av detta behövs ett regelverk om hur sådan upplysningsverksamhet får bedrivas i regionens lokaler.

Regionstyrelsen beslutar att

Regionstyrelsen beslutar att fastställa regler gällande politisk information vid regionens sjukvårdsinrättningar inför allmänna val enligt bilaga.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

Tilldela medel enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en högfrekvensventilator på grund av dess kondition, funktion och att leverantörens möjlighet till support helt eller delvis upphör.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Division Funktion tilldelas 1 000 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvestering av en högfrekvensventilator.
 2. Paragrafen anses vara omedelbart justerad.

Retinopathy of prematurity (ROP) är något som kan drabba för tidigt födda barn. Det är en sorts näthinneförändring som innebär att näthinnans blodkärl växer fel, vilket kan orsaka blödningar och ärrbildningar i ögonbotten. Detta kan i värsta fall leda till näthinneavlossning och blindhet.

En ögonbottenkamera för prematurer ger Region Norrbotten möjlighet att utföra undersökningar på för tidigt födda barn och undvika transporter till framförallt Norrlands universitetssjukhus.

Det är nödvändigt att påbörja upphandlingsprocessen av ögonbottenkamerorna. Upphandlingsprocessen bedöms starta under kvartal två 2022 och pågå till och med kvartal fyra 2022.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av två ögonbottenkameror för prematurer och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

Health Technology Assessment (HTA) är benämningen på vetenskapliga metoder och process som används för utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården inklusive hälsoekonomi och etiska aspekter. HTA enheter finns i övriga sjukvårdsregioner och kravet om en funktion i norra regionen efterfrågas för värdskapet i systemet för kunskapsstyrning.

Förbundsdirektionen har beslutat att rekommendera samtliga fyra regioner i norr att godkänna överenskommelsen om samarbete och kostnadsfördelning för HTA Norr enheten. Huvudansvar för HTA Norr kommer att bäras av Region Västerbotten, men samtliga fyra regioner i norr ska vara delaktiga i processen och därmed också avsätta egna resurser såväl ekonomiskt som
med personal och kompetens.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Vara delaktig i HTA Norr enheten och därmed avsätta resurser såväl ekonomiskt som med personal och kompetens.
 2. Avsätta medel för år 2022 från riktade stadsbidrag för att finansiera Region Norrbottens del i HTA Norr enheten.
 3. Finansiering från 2023 ska inarbetas i den strategiska planen.

Efter genomgång av Regionfastigheter har ett stort reinvesteringsbehov påvisats. Investeringarna i ärendet är en liten del av det uppdämda behovet.

Regionstyrelsen beslutar att

Reinvesteringarna och projekteringar inför reinvesteringar som bedöms uppgå till 24,2 mnkr sker genom omprioritering från avsatta medel för fastighetsinvesteringar 2022.

När regionstyrelsen den 17 november 2021 beslutade att orofacial medicin ska utgöra ett specialistområde inom folktandvården i Region Norrbotten blev beslutet gällande varifrån medlen på 3,1 mkr skulle tas ifrån felaktigt. Med anledning av detta måste nytt beslut gällande finansieringen fattas.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Division Näras budgetram ökas från och med 2022 med 3,1 mnkr för specialistområde orofacial medicin.
 2. Den ökade budgetramen finansieras från regionstyrelsens oförutsedda reserverade medel med 3,1 mnkr för 2022.
 3. Den ökade budgetramen med 3,1 mkr inarbetas från och med 2023 i ordinarie budget för division Nära.

Patientnämnden har ett uppsatt mål att deltagarantalet på utbildningsdagar skall öka. Genom att utbetala en bestämd ersättning till stödpersoner som deltar vid utbildningsdagarna förutom reseersättning, ersättning av förlorad arbetsinkomst och betald logi vid behov av övernattning så kanske deltagandet på utbildningsdagarna skulle öka.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fastställa föreslagna ändringar gällande ersättningsregler för stödpersoner.

Det beslutades vid regionstyrelsens sammanträde 220209 att bevilja Sandens hälsocentral medel för att öppna en servicepunkt.

Att öppna filial i Sävast För Hermelinen vårdcentral AB, är inte förenligt med kriterier i ansökan om att det är ett krav att hälsocentral/vårdcentral ska ligga inom det geografiska området.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Inte godkänna ansökan till att öppna filial i Sävast.
 2. Samtliga servicepunkter och filialer skall vara i drift senast årsskiftet 2022/2023 för att få ersättning.

Regionens revisorer har genomfört en granskning gällande arbetet med att utveckla den palliativa vården samt att åtgärda konstaterade brister från tidigare granskning 2015. Revisorerna konstaterar att samtliga brister från tidigare granskning kvarstår att åtgärda, samt att ytterligare områden i behov av utveckling framkommit.

Sammanfattningsvis bedömer revisonen att regionstyrelsen inte arbetat ändamålsenligt med att utveckla verksamheten i fråga om att åtgärda konstaterade brister, samt att den interna kontrollen inom området inte varit tillräcklig.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att

 1. Säkerställa att åtgärder vidtas för att genomföra insatser utifrån revisionens rekommendationer.
 2. Fortsätta arbetet med att utveckla ett kompetenscenter för palliativ vård i Norrbotten.
 3. Fortsätta utreda möjligheterna att öppna ett hospice i Norrbotten.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig styrning för samordning av rehabilitering, samt med en i allt väsentlig tillräcklig kontroll.

Revisorerna rekommenderar utöver detta åtgärder inom områdena analys, uppföljning och kompetensförsörjning för att stärka rehabiliteringsområdet framgent.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att

 1. Säkerställa att den länsövergripande rutinen för samordning av rehabilitering är känd och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt inom berörda vårdverksamheter.
 2. Vidta åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig kompetensförsörjning, särskilt inom primärvården.
 3. Säkerställa former för uppföljning och utvärdering som stärker följsamheten till riktlinjerna inom rehabiliteringsområdet.

Regionens revisorer har granskat hanteringen av missbruksvården. Granskningen har omfattat tre verksamheter; primärvård, vuxenpsykiatri och barnsjukvård.

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att ändamålsenliga åtgärder vidtagits för att bereda vård till personer med missbruk och beroende.

Regionstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendationer och beslutar att med beaktande av dessa lägga rapporten till handlingarna.

Regionens revisorer har granskat regionens fastighetsförvaltning och underhåll. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen delvis säkerställt att regionens fastighetsförvaltning bedrivs ändamålsenligt samt att den interna kontrollen ej är tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna åtgärder enligt förslag och lägga informationen till handlingarna.

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om behovet av att etablera
fossilfri kraft i form av kärnkraft i Norrbotten och yrkar att:

 • Region Norrbotten uttalar sitt positiva ställningstagande till att etablera kärnkraft inom länet.
 • Region Norrbotten uppvaktar alla de kraftbolag som kan tänkas utgöra möjliga huvudmän till ett nytt kärnkraftverk, både inom och utanför riket.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Glenn Berggård Vänsterpartiet yrkar att regionfullmäktige skall besluta att återskapa medborgarrelationen genom att Region Norrbotten aldrig använder begreppet kund i sin relation till medborgarna.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Sverigedemokraterna yrkar att regionfullmäktige ska besluta att:

 • Regiondirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för och behovet inom Region Norrbotten av omplacering av ovaccinerad personal vilka arbetar patientnära.
 • Regiondirektören tillsammans med verksamheterna tar fram en checklista för under vilka omständigheter omplacering av ovaccinerad personal ska ske.

Motionen avskrivs från vidare hantering då motionären återkallat motionen.

Vänsterpartiet yrkar i en motion att regionfullmäktige fattar beslut enligt följande punkter:

 • Uppdra till regionstyrelsen att snarast säkerställa att information och kommunikation med nationella minoriteter uppfylls enligt lagstiftningen.
 • Införskaffa nödvändig teknisk plattform för att möjliggöra information och kommunikation via webb/digitala tjänster på de nationella minoritetsspråken.
 • Kartlägga språkfärdigheten i de nationella minoritetsspråken bland personalen.
 • Komplettera språkfärdighet i de nationella minoritetsspråken bland personalen där brister identifieras.
 • Informera medborgarna om vilka språkfärdigheter som finns inom de olika verksamhetsområdena.

Region Norrbotten har en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter och urfolk där behov och åtgärder sammanställs och följs upp.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

I sjukvårdsberedningens rapport sammanfattas behov av en jämlik tillgång till fullvärdig ungdomsmottagning i hela länet. Beredningen lyfter fram behovet av ökad kännedom om vilket stöd och vilken hjälp ungdomsmottagningarna kan erbjuda, utökad samverkan mellan huvudmännen, en översyn av samtliga ungdomsmottagningar samt tillgången till digitala lösningar.

Inom regionen pågår arbete i syfte att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av länets ungdomsmottagningar. Ett antal åtgärder har identifierats som konkretiseras i förslag på uppdrag till regiondirektören. Genomförda åtgärder återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2023.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021.
 2. Föreslå regionfullmäktige besluta att genomförda uppdrag ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2023.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att uppdrag gällande digitala lösningar, översyn av ungdomsmottagningar samt informations- och marknadsföringsinsatser genomförs.

Uppdragsberedningen har för år 2021 haft uppdraget att föra medborgardialog om hur Region Norrbotten kan underlätta för invånare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället. I sin analys har beredningen kommit fram till att aktörer och invånare i Norrbotten till största del upplever att digitaliseringen av samhället är till godo.

Bristfällig infrastruktur för bredband och telefoni innebär dock ojämlika förutsättningar att ta del i den digitala utvecklingen i olika delar av länet. I tillägg saknas förutsättningar för digital delaktighet hos vissa individer och grupper i samhället, vilket bidrar till ett ofrivilligt utanförskap.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå att regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2021.
 2. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2022.

Privata leverantörer inom hälso- och sjukvården i Vårdval Primärvård och enligt LOU kan kompenseras under 2022 för ökade kostnader för moms på inhyrd vårdpersonal. Kompensationen finansieras av medel som Region Norrbotten får rekvirera från Kammarkollegiet.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Ersättningsbilagan för Vårdval Primärvård kompletteras med kompensation till privata leverantörer för vårdmoms under 2022.
 2. Kompensationen är 20 procent av totala kostnaden för inhyrd personal inklusive moms och finansieras av rekvirerade medel från Kammarkollegiet.
 3. Om eventuella avtal om hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen tecknas under 2022 ska hänsyn tas till eventuell kompensation av vårdmoms under 2022.

Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har gemensamt arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län (RKM). Myndigheten önskar nu synpunkter på förslaget från samtliga medlemmar.

Vid ärendets behandling i regionstyrelsen den 8 mars 2022 beslutade regionstyrelsen återremittera ärendet efter en diskussion om regionfullmäktiges beslut 28-29 oktober. Fullmäktiges beslut berör inte aktuellt ärende om remiss om ny förbundsordning för RKM som regionstyrelsen har att yttra sig över.

Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt bilaga.

Inom EU har av kommissionen uppmärksammats att konkurrenshämmande åtgärder vidtagits av tillverkare av läkemedel och andra intressenter i branschen. Kommissionen har med anledning av detta utfärdat bötesbelopp mot aktörerna. En enskild part som lidit skada av agerandet har dock att själv föra talan mot de inblandade parterna för att få ersättning för den skada som det konkurrenshämmande agerandet medfört.

Region Stockholm, Region Skåne, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen har ingått avtal med en advokatbyrå som är specialiserad inom konkurrensrätt för att gemensamt driva processen mot läkemedelsföretagen. Övriga regioner i Sverige har nu erbjudits att delta i det gemensamma förfarandet.

Regionen kommer att betala arvode till ombudet endast om regionen erhåller ersättning från läkemedelstillverkarna.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Utreda förutsättningarna för Region Norrbotten att erhålla ersättning med anledning av konkurrensrättsliga överträdelser inom läkemedelssektorn.
 2. Regiondirektören ges i uppdrag att ingå avtal om legala tjänster för utredning och framställning av ersättningskrav.

Allmänmedicinska slutenvårdsplatser avser somatisk slutenvård vid hälsocentraler i glesbygd för vård av vissa geriatriska patienter. Om planen för ombyggnation av hälsocentralen i Haparanda revideras kan sex vårdplatser öppnas senast 15 september 2022.

Arbetet föreslås finansieras med 3,2 mnkr via nationella medel för omställning till god och nära vård. Årlig driftkostnad från och med 2023 beräknas till 10,9 mnkr exklusive intäkter för utskrivningsklara och kostnader för lokalhyra/städ.

Öppnandet av allmänmedicinsk slutenvård vid Arjeplogs hälsocentral utreds och redovisas till regionstyrelsen i maj 2022.

Regionfullmäktige beslutade den 23 februari 2022 att återremittera ärendet för att klargöra vilken koppling förslaget har till strategin och handlingsplanen för Nära vård samt beskriva effekterna av allmänmedicinska vårdplatser för sjukhusens slutenvårdsplatser, effekterna för den kommunala hälso- och sjukvården, hur i så fall resurser ska omfördelas samt hur allmänmedicinska vårdplatser långsiktigt kan bemannas och finansieras.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att öka det totala antalet fastställda vårdplatser med upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser, tidigare benämnd obs-platser. Förändringen föreslås träda i kraft senast 15 september 2022.
 2. Uppdra till regiondirektören att öppna upp till sex allmänmedicinska vårdplatser vid Haparanda hälsocentral. Den närmare utformningen av de allmänmedicinska vårdplatserna sker inom ramen för projektet ”Modellområdet Östra Norrbotten”.
 3. Primärvårdens slutenvårdsuppdrag i fortsättning benämns som allmänmedicinsk slutenvård. Begreppet obs-platser utgår.
 4. Av nationella medel i överenskommelsen God och nära vård anvisa 3,2 mnkr för finansiering av upp till sex allmänmedicinska vårdplatser vid Haparanda hälsocentral år 2022. Från och med 2023 upparbetas finansiering i regionstyrelsens strategiska plan.
 5. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda återöppnade av allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Arjeplogs hälsocentral och redovisa resultatet av utredningen till regionstyrelsen den 11 maj 2022. 

Det finns ett fönster som är öppet just nu och Region Norrbotten behöver agera proaktivt och satsa så att samhällsutvecklingen följer jämna steg med utvecklingen inom näringslivet. Det är därför viktigt att stärka insatserna inom det regionala utvecklingsområdet.

Region Norrbotten behöver därför öka insatserna både beträffande kompetens och kapacitet. Inom befintlig bemanning finns det inte möjlighet att möta de ökade behoven av att samordna regionens och landets offentliga och privata aktörer vilket är avgörande för den gröna samhällsomställningen.

Regionstyrelsen beslutar att fördela 6,5 mnkr för 2022 till regionala utvecklingsavdelningen att finansieras från regionstyrelsens reserv för utredningsarbeten. Finansieringen inarbetas för kommande år i arbetet med den strategiska planen.

Riksdagens ombudsmän (JO) har begärt att regionstyrelsen yttrar sig över en till JO inkommen anmälan angående en begäran om att ta del av allmänna handlingar.
 
Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och relevant lagstiftning. Av remissvaret ska även myndighetens bedömning av handläggningen av det aktuella ärendet framgå. Av remissen framgår att berörda befattningshavare bör ges tillfälle att lämna synpunkter och att det ska framgå
av remissvaret om så skett.

Underlag för yttrandet har inhämtats från berörda befattningshavare på barnoch ungdomspsykiatrin.

Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag.

Öppettiderna för jourcentralen vid Stadsvikens hälsocentral i Luleå föreslås utökas till kl. 22.00 alla dagar i veckan med start i september 2022. Den årliga kostnaden för utökningen beräknas till drygt 13 mnkr. För 2022 beräknas utökningen kosta ca 3,8 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Öppettiderna i Luleås jourcentral utökas till kl. 22.00 veckans alla dagar med målsättning från och med den 1 juli 2022, dock senast från den 15 september 2022. 
 2. Medel för år 2022 för Division Nära utökas med 4 mnkr för finansiering av tilläggsuppdraget, att finansieras ur regionstyrelsens strategiska reserv. Finansiering för år 2023 inarbetas i regionens kommande strategiska plan.

Regionstyrelsen föreslår en ny struktur för primärvården i Boden baserat på tre istället för två regiondrivna hälsocentraler. Den tredje hälsocentralen föreslås öppna i samma lokaler där tidigare Erikslunds hälsocentral låg. De två nuvarande hälsocentralerna i Boden föreslås utöka sina öppettider vardagar till kl. 07.00 - 19.00 där tiden mellan kl. 17.00 - 19.00 viks till akuta besök med drop in-mottagning.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en plan för hälsocentralernas lokalisering och verksamhetsinnehåll i Boden.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att öppna en tredje hälsocentral belägen i centrala Boden. Hälsocentralen ska inledningsvis lokaliseras i anvisade lokaler i byggnaden där Erikslunds före detta hälsocentral var belägen. Lokalen iordningställs för ändamålet. 
 3. Medel för investeringar avsätts ur 2022 års investeringsbudget för IT/MT och inventarier med totalt 5,4 mnkr samt för fastighetsåtgärder med 2,5 mnkr
 4. Medel för år 2022 för Division Regionstöd utökas med 1,7 mnkr för projektkostnader, att finansieras ur regionstyrelsens strategiska reserv.
 5. Regiondirektören får i uppdrag att utöka öppettiderna för de två idag befintliga hälsocentralerna i Bodens primärvård till kl. 07.00 - 19.00 på vardagar, där tiden mellan kl. 17.00 - 19.00 viks till akuta besök med dropin-mottagning. De nya öppettiderna ska införas från och med den 1 september 2022.
 6. Beställning Vårdval primärvård 2022 kompletteras med tilläggsuppdrag att utöka öppettiderna enligt punkt 5. 
 7. Medel för år 2022 för Division Nära utökas med 2 mnkr för tilläggsuppdraget om utökade öppettider, att finansieras ur regionstyrelsens strategiska reserv. Finansiering för år 2023 inarbetas i regionens kommande strategiska plan.

Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.