Beslut i korthet - regionstyrelsen 1 juni 2022

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå fullmäktige att fastställa Strategisk plan 2023-2025. Vidare beslutades att godkänna strategin för hållbarhet – Region Norrbotten har en verksamhet att lita på. Det togs också beslut om att donera en ambulans till Ukraina via stiftelsen Blåljus i samverkan.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Det ekonomiska resultatet per april är negativt med 235 mnkr vilket är 372 mnkr sämre än budget. Avvikelsen mot budget beror på det negativa finansnettot till följd av värdenedgång i de kortfristiga placeringarna. är Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 1 159 mnkr vilket är 650 mnkr bättre än budget. Verksamhetens resultat före finansnetto är positivt med 269 mnkr vilket är 196 mnkr bättre än budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen.

Den prognosticerade bedömningen av de strategiska målen för helåret visar samtliga sex strategiska mål kommer att delvis vara uppnådda vid årets slut. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten med hänsyn till omständigheterna har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Region Norrbottens delårsrapport per april 2022

Delårsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för perioden, ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och förväntad utveckling.

Regionala utvecklingsnämnden har 2022-05-24 § 63 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022. Regionala utvecklingsnämnden beslutade även att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att säkerställa att Regionala Kollektivtrafiksmyndigheten inkommer till Region Norrbotten med en åtgärdsplan för att hur myndigheten avser att få ett nollresultat för 2022.

Vid regionala utvecklingsnämndens hantering av ärendet reserverade sig Helena Öhlund (S) och Lennart Thörnlund (S) mot uppdraget till regionala utvecklingsdirektören med följande motivering: ”När regionens trafikbeställning kvarstår innebär det oförändrade kostnader för Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Nollresultat för 2022 är ej ett realistiskt mål”.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022.

Bedömningen av måluppfyllelsen per april 2022 visar att det strategiska målet långsiktigt hållbar ekonomi helt har uppnåtts och att målen trygga norrbottningar med god livskvalitet samt god, nära och samordnad vård delvis uppfyllts.

Det ekonomiska utfallet för tertial ett 2022 visa på ett positivt resultat på 410 tkr för nämndens tre kostnadsställen; patientnämnden, patientnämndens stab och stödpersonsverksamheten.

Andelen inkomna ärenden via 1177 vårdguiden fortsätter att öka. Under tertial 1 2022 uppgår anmälningarna till 58 procent av totala antalet ärenden i förhållande till 47 procent under samma period 2021.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att godkänna patientnämndens delårsrapport per april 2022.

Den strategiska planen anger inriktningen för våra verksamheter för kommande år. Det görs med stor framtidstro och stora möjligheter för en positiv utveckling av Norrbotten. Vidare konstateras att regionen står inför en stor utmaning att samtidigt hantera de uppskjutna vårdbehov som uppstått till följd av pandemin.

Regionstyrelsen konstaterar att den höga inflationen kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen framöver. Regionens budget för 2023-2025 är i nivå med balanskravsresultatet. Styrelsen har samtidigt inom ramen för den lagda budgeten avsatt medel för framtida beslut vilket innebär att det endast finns ett begränsat utrymme för satsningar utöver budget och nuvarande målsättningar.

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i planen.

Den strategiska inriktningen innebär fortsatt effektivisering av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling. Återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus under planperioden.

Årets resultat enligt budget är 329 mnkr 2023, 350 mnkr 2024 och 386 mnkr 2025 vilket innebär att regionen uppfyller det finansiella målet om ett balanskravsresultat på (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag. Framskrivningen av resultatbudgeten visar att balanskravsresultatet uppnås under hela planperioden.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att

 1. Fastställa Strategisk plan 2023-2025
 2. Skattesatsen är oförändrad 2023 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

En återöppning av slutenvård i Arjeplog bedöms endast kunna ske i samverkan med Arjeplogs kommun. Kommunen är positiv till återöppnande men har för närvarande stora bemanningsproblem. År 2024 öppnar kommunen ett nytt vård- och omsorgsboende med två allmänmedicinska slutenvårdsplatser i samma fastighet som hälsocentralen. Det möjliggör för samarbete över organisationsgränser och gemensam bemanningsplanering. Utredningen föreslår därför att frågan om tjänsteköp av två allmänmedicinska slutenvårdsplatser återupptas med Arjeplogs kommun hösten 2023.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att under år 2023 utreda öppnande av allmänmedicinska vårdplatser i Arjeplogs kommun med inriktning att platserna öppnas år 2024.
 2. Lägga utredningen till handlingarna.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Division Funktion tilldelas 4 950 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.
 2. Division Länssjukvård 1 tilldelas 1 920 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.
 3. Division Länssjukvård 2 tilldelas 2 545 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.
 4. Division Nära tilldelas 1 270 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisad reinvesteringar och nyinvesteringar.
 5. Division Regionstöd tilldelas 5 060 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

Med anledning av att lokalerna inte är anpassade mot den verksamhet som regionen idag bedriver och som inte svarar mot den systematiska arbetsmiljön för personalen är det akut läge att genomföra en ombyggnation. Dessutom behöver aktuella lokaler åtgärdas så att obehöriga inte har tillgång till dessa lokaler och utrustning som finns i dessa. Lokalerna behöver också anpassas utifrån patientsäkerheten så att sekretess kan bibehållas då lokalerna ligger i anslutning till kommunal verksamhet.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Genomföra ombyggnation av Vittangi ambulansstation som bedöms uppgå till 1,4 mnkr. Finansiering av utgiften sker genom omdisponering inom ramen för fastighetsinvesteringar 2022.
 2. Genomföra inköp av utrustning som behövs när ombyggnationen genomförs till en summa av 0,2 mnkr. Finansiering av utgiften sker från Regionstyrelsens ram för investeringar i utrustning 2022.

Norrtåg AB ägs till 25 procent av RKM. Norrtåg AB finansieras av Region Norrbotten via RKM. Ägarrelaterade frågor hanteras av RKM som i sin tur behöver påkalla finansiering av Region Norrbotten för driften av Norrtåg AB.

Norrtåg AB upphandlar trafiken i Norrland och inneliggande avtal gäller till och med 2025. Vy Tåg är upphandlad operatör på ett tjänstekoncessionsavtal. Avtalet innebär att Vy Tåg har kundkontakten och tar risken/möjligheten för resenärsintäkterna.

Pandemieffekter har påverkat intäkterna kraftigt vilket föranlett Vy Tåg förluster och att en förhandling tagits upp av Vy Tåg. Förhandlingar har pågått under ett antal månader med olika infallsvinklar.

Förhandlingarna är avslutade och ett tilläggsavtal är klart. Styrelsen i Norrtåg AB har 2022-04-28 beslutat att uppdra till styrelseordförande och VD att signera tilläggsavtalet med Vy Tåg

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bevilja en utökad budget till regionala utvecklingsnämnden för täckning av underskott om 13,7 miljoner kronor för 2022 gällande Norrtåg AB.

Landstingsstyrelsen beslutade i augusti 2005 om verksamhetsbidrag till Handikapprörelsen i Norrbotten. Bidraget har behandlats i Vidarefördelningssärende för regionfullmäktiges anslag som godkänns av regionstyrelsen i slutet av varje år.

Enligt regelverket som är från 2005, ställs inga krav på att jämställdhet, jämlikhet, ålder eller hållbarhet ska beaktas vid fördelning av verksamhetsbidraget. Regionen behöver därför under 2022 implementera ett nytt regelverk som möjliggör förbättrad styrning, uppföljning och kontroll samt bidrar till att uppfylla regionens mål om en god och jämlik hälsa i hela länet.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Anta nytt regelverk för verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten.
 2. Bevilja bidrag med 1,7 mnkr till Funktionsrätt Norrbotten för perioden 2022-07-01 till och med 2022-12-31.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att Funktionsrätt Norrbotten under 2022 implementerar regionens nya regelverk.
 4. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa årlig kontroll och uppföljning av verksamhetsbidraget enligt nytt regelverk från och med 2023-01-01.
 5. Uppdragen ska återrapporteras till regionstyrelsen senast 2022-11-09.

Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då det tidigare löpt ut 30 december 2020. Det nya aktieägaravtalet föreslås inte vara tidsbegränsat, övriga med kommunerna gemensamt ägda bolag har inte någon tidsbegränsning i sina aktieägaravtal.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten AB.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten består av Region Norrbotten, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Boden kommuner samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundets styrelse har föreslagit en succesiv

utökad medfinansiering under sex år för att uppnå högsta möjliga tilldelning av staten om 5,0 mnkr. För 2023 har samordningsförbundets styrelse före[1]slagit att parterna äskar 3, 575 mnkr från staten. Regionens andel utökas därmed med 162 500 tkr till 1 787 500 kr. Beslut om utökad medfinansieringen processas årligen inom regionen. Senast den 15 augusti 2022 ska samordningsförbundet informera Försäkringskassan det belopp som regionen och kommunerna gemensamt bidrar med för 2023.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa regionens medfinansiering för år 2023 med 1 787 500 kr.

Covid-19 pandemin har fortsatt haft en påverkan på hälsocentralernas arbete i början av året. Det är främst egen sjukdom och vård av barn som skapat frånvaro. Det har i viss utsträckning inverkat på förutsättningarna att upp[1]fylla vårdvalsuppdraget vilket påverkar resultaten negativt avseende de indikatorer som följs i vårdvalet.

Det är några fler hälsocentraler som genomfört hälsosamtal under januari-april jämfört med i fjol. Det är något fler hembesök till nyfödda är utförda. Det har varit problem att upprätthålla telefontillgängligheten på vissa hälsocentraler på grund av sjukdom och vård av barn. Björknäs hälsocentral ligger fortsatt lågt och en begäran om rättelse är begärd och handlingsplan finns. Länssnittet för telefontillgängligheten under perioden är 82 procent. De flesta som sökt vård har fått en medicinsk bedömning inom tre dagar (93 procent).

Det syns en ökning i egenregins digitala chattar för vårdkontakter och en mindre minskning av digitala utomlänsvårdkontakter för perioden november 2021-februari 2022, jämfört med samma period föregående år. Läkemedelsgenomgång för personer 75 år och äldre med många läkemedel, ligger kvar på ett lågt länssnitt och har gjort så de senaste fyra åren. Endast sex hälsocentraler når målet.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. godkänna uppföljningsrapport för Vårdval primärvård
 2. ge regiondirektören i uppdrag att genomföra dialoger med de enheter som inte uppfyller målen och vid regionstyrelsen den 14 september 2022 återrapportera åtgärdsplaner.

Hållbarhetsstrategin ska bidra till ett mer samordnat, integrerat och uppföljningsbart hållbarhetsarbete som håller över tid. Målet är att åstadkomma en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet i enlighet med fullmäktiges strategiska mål och som bidrag till Agenda 2030. Region Norrbottens hållbarhetsarbete ska vara en integrerad del i planering och utveckling av regionens verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna strategin för hållbarhet – Region Norrbotten har en verksamhet att lita på.

I ärendet redovisas delavstämning av jämställda beslut för oktober 2021-mars 2022.

Regionstyrelsen fattar följande beslut

 1. Delavstämning gällande utvärdering av jämställda beslut läggs till handlingarna
 2. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att jämställdhetsavsnittet alltid finns med i beslutsförslag.

I ärendet redovisas delavstämning av jämställda beslut för oktober 2021-mars 2022.

Regionstyrelsen fattar följande beslut

 1. Delavstämning gällande utvärdering av jämställda beslut läggs till handlingarna
 2. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att jämställdhetsavsnittet alltid finns med i beslutsförslag.

Som ett led i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering har Forum Jämställdhet AB anlitats för att göra en granskning av regionfullmäktiges strategiska plan 2022–2024 samt regionstyrelsens plan 2022-2024. Syftet med granskningen har varit att få en nulägesbild av hur jämställdhetsintegreringen fått genomslag i Region Norrbottens styrning.

I granskningen framgår på vilka sätt regionen betonar att jämställdhet är prioriterat, men också på vilka sätt som styrdokumenten behöver utvecklas för att säkerställa att jämställdhet förankras genomgående samt hur jämställdhet bör bli en mer integrerad del av målstyrningen.

Regionstyrelsen beslutar att jämställdhetsgranskningen av Region Norrbottens styrdokument läggs till handlingarna.

En revidering har gjorts av regelverket för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten. Revideringen syftar till att förtydliga regelverket för att minimera tolkningsutrymmet samt möjliggöra en digital hantering av ansökningar och räkningsunderlag.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten.

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2021. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

 1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Uppdragsberedningen har för år 2021 haft uppdraget att föra medborgardialog om hur Region Norrbotten kan underlätta för invånare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället. I sin analys har beredningen kommit fram till att aktörer och invånare i Norrbotten till största del upplever att digitaliseringen av samhället är till godo. Bristfällig infrastruktur för bredband och telefoni innebär dock ojämlika förutsättningar att ta del i den digitala utvecklingen i olika delar av länet. I tillägg saknas förutsättningar för digital delaktighet hos vissa individer och grupper i samhället, vilket bidrar till ett ofrivilligt utanförskap.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige fatta följande beslut

 1. Godkänna regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2021.
 2. Ge regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2023

Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller delägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Prövningen omfattar åtta delägda bolag. Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som respektive bolag bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.

Regionstyrelsen fattar följande beslut

 1. Att verksamheten i det delägda bolaget BD Pop AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 2. Att verksamheten i det delägda bolaget Energikontor Norr AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 3. Att verksamheten i det delägda bolaget Filmpool Nord AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 4. Att verksamheten i det delägda bolaget InformationsTeknik i Norrbotten AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 5. Att verksamheten i det delägda bolaget Investeringar i Norrbotten AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 6. Att verksamheten i det delägda bolaget Almi Nord Företagspartner AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 7. Att verksamheten i det delägda bolaget Norrbotniabanan AB under 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 8. Att verksamheten i det delägda bolaget Arctic Business Incubator AB under 2021 bedrivits i enlighet med de för bolaget fastställda styrdokumenten.

 

Våldsutsatta behandlas ofta inom hälso- och sjukvården men i allmänhet inte för symptom som uppenbart går att koppla till våld och våldet leder inte sällan till såväl fysiska som psykiska symtom. Vården har ansvar för att med att upptäcka, identifiera och ge adekvat medicinskt och socialt omhändertagande till våldsutsatta patienter. Arbetet pågår men behöver utvecklas och förbättras. Ett sätt att nå en hållbar struktur och få systematik i arbetet med våldsutsatta patienter är att skapa ett regionsövergripande kompetenscentrum.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionsövergripande kompetenscentrum för arbetet med våldsutsatta patienter.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna att inrätta barnahus i Norrbotten tillsammans med berörda myndigheter och kommuner.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att implementera kunskap om jämställdhet, våld i nära relationer, barnets rättigheter, hållbarhet och etik i regionens chefsutbildningar.
 4. Rapporten arbetet mot våld i nära relation och sexuellt våld läggs till handlingarna.

Region Norrbottens förtroendevalda revisorer har granskat om patientnämnden (PN) har utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Den samlade revisionella bedömningen är att PN inte bedriver verksamheten på ett helt ändamålsenligt sätt och att verksamheten inte helt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.

Den revisionella bedömningen gällande ekonomi är att nämnden utför sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att revisionens rekommenderade åtgärder gällande nämndens mål- och internkontrollarbete genomförs i samverkan med regionstyrelsen.

Revisionsrapporten påpekar vissa brister i Regionala utvecklingsnämndens arbete. Det gäller verksamhetens och den ekonomiska måluppfyllelsen samt att internkontrollen inte utgår ifrån riskanalyser gällande de strategiska målen. Att nämnden har ändamålsenliga, för verksamheten relevanta och uppföljningsbara mål är avgörande för att ledamöternas möjlighet att följa upp nämndens arbete. De nuvarande mål och indikatorer bör ses över och på ett tydligare sätt svara upp mot de uppdrag som åligger nämnden att hantera.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten är en egen myndighet och styrs inte direkt av Region Norrbotten. Underskottet hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten beror på pandemins effekter och minskade biljettintäkter. Ett underskott som Region Norrbotten behöver täcka enligt gällande samverkansavtal.

Regionala Utvecklingsnämnden efterfrågar av den anledningen bättre prognoser inför budgetarbetet för att undvika framtida underskott. Inför 2023 års internkontroll har det tagits fram en Regionövergripande internkontrollplan i vilken det framgår delar som Regionala utvecklingsnämnden under hösten ska fatta beslut om och då säkerställa att även strategiska mål ingår.

Regionstyrelsen instämmer i revisorernas rekommendationer och beslutar att godkänna de föreslagna åtgärder som ligger inom regionala utvecklingsnämndens kompetens.

Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att genomföra en översyn av hälso-[1]och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt ska planeras (direktiv 2018:77).

Utredaren har tidigare lämnat två delbetänkanden; Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till en försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021: 19).

I detta slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring övriga delar av utredningens uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap. Ändringar föreslås på flera områden i hälso-och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och smittskyddslagen samt i ett antal förordningar.

Omvärldsläget och den rådande pandemisituationen i Sverige och världen visar tydligt på behoven av en ökad beredskapsförmåga inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten delar utredningens bedömning av behoven i slutbetänkandet men lämnar i remissyttrandet kommentarer framför allt kring förslag på fördelningen av finansiering för planering och genomförande av föreslagna åtgärder mellan stat och region, avsaknaden av tydliga definitioner av viktiga grundläggande begrepp på en rad områden och att vissa förslag står i strid med det kommunala självstyret.

Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att

en översyn av parkeringsplatserna för anställda inom region Norrbotten där elektroniska p-system införts genomförs och att de elektroniska p[1]tillstånden utvärderas med fokus på användarvänlighet och nytta vs kostnad av dessa e-parkeringssystem för regionen.

de elektroniska parkeringstillstånden kan kopplas till eller komplementeras med fysiska p-tillstånd för att underlätta för personalen att exempelvis nyttja flera bilar på samma tillstånd.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad avseende dess första att-sats.

Linda Jonsson (V) och Kristina Nilsson (V) yrkar i en motion till regionfullmäktige att

Regionfullmäktige beslutar att ge alla 62 plusmedarbetare möjlighet till förkortad arbetstid och kompetensöverföring: 100 procent lön, 80 procent arbetstid varav 20 procent mentorskap.

Detta prövas under ett år på fem olika arbetsplatser inom regionstyrelsens- respektive regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.

Marianne Sandström (SD) yrkar i en motion till regionfullmäktige att

En översyn av nuvarande medarbetarpolicy utförs.

Det i medarbetarpolicyn skall framgå att verksamheter ska utformas tillsammans med medarbetarna och att deras erfarenhet och kunskap ska tas till vara och utgöra en viktig förutsättning för utformning av regionens alla verksamheter.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Anna-Carin Aro (S), Carina Strömbäck (S) och Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten inrättar en mer tillgänglig telefonlinje för att begära förnyat recept på läkemedel samt att funktionen för receptförnyelse i den digitala tjänsten 1177 förbättras. Detta skulle förenkla och effektivisera för både patienter och sjukvården samt bidra till förbättrad patientsäkerhet.

Regionstyrelsen beslutar återremittera ärendet.

Susanne Ström (SD) yrkar att endast en patient skall färdas i bilar som utför sjukresor. Detta så länge pandemin varar.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Glenn Berggård (V) yrkar att regionfullmäktige ska besluta att

Region Norrbotten erbjuder en kunskapshöjning för alla som jobbar inom vården för att både kunna fånga upp våldsutsatthet, larma kring och bemöta våldsutsatta.

En grundläggande utbildning ges till Region Norrbottens samtliga anställda och politiker om strukturer kring mäns våld mot kvinnor samt samhällets ansvar.

Region Norrbotten verkar för en ökad myndighetssamverkan mellan polis, vård och socialtjänst bl a genom att utbilda egen personal för att veta när sekretess skall brytas.

Region Norrbotten hos regeringen framför kravet på att en haverikom[1]mission upprättas varje gång en kvinna blir mördad och att relevanta myndigheter inklusive vården går igenom var skyddsnäten brustit.

Region Norrbotten hos regeringen framför kravet att en kommission inrättas med syftet att strategiskt arbeta med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Region Norrbotten använder sin roll som ansvarig för regional utveckling till att utbilda egen personal och påverka samhället till att bli mer jämställt.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad.

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att tydliggöra uppdrag och förväntningar inom området samt skapa förutsättningar för arbetet genom att avsätta personella och finansiella resurser för att kunna genomföra arbetet utifrån uppdrag och förväntningar.

Carina Strömbäck (S) och Helena Öhlund (S) yrkar i en motion att Region Norrbotten behöver stärka hbtq+ personers rätt till god hälso- och sjukvård på följande sätt

Hbtq+-personers hälsa följs upp och belyses vid de regelbundna folkhälsoundersökningarna som genomförs i Region Norrbotten.

Region Norrbotten initierar utbildningsinsatser för anställda inom sjuk-[1]och hälsovården i syfte att öka hbtq+-kompetensen i vård och bemötande. Insatsen bör vara särskilt inriktad till att öka kunskapen kring unga hbtq+-personer.

Region Norrbotten initierar utbildningsinsatser för barnmorskor och gynekologisk personal om gruppen kvinnor som har sex med kvinnor.

Region Norrbotten öppnar en särskild mottagning i länet för män som har sex med män.

Region Norrbotten tar fram en egen handlingsplan gällande vård för transpersoner.

Region Norrbotten aktivt utvecklar sin webbsida så att medborgare i Norrbotten kan finna specifik kunskap riktad till hbtq+-personer.

Regionstyrelsens beslut

 1. Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att tydliggöra uppdrag och förväntningar inom området samt skapa förutsättningar för arbetet genom att avsätta personella och finansiella resurser för att kunna genomföra arbetet utifrån uppdrag och förväntningar.

Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Glenn Berggård (V) yrkar att regionfullmäktige skall besluta att

Utbilda akutpersonal i Child check som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet.

Införa screeningmetoden Child check på länets akutmottagningar.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen.

Glenn Berggård (V) föreslår att regionfullmäktige skall besluta

 • Att resekostnadsersättning skall utgå enligt de generella ersättningsnivåerna för mammografi.
 • Att resekostnadsersättning skall utgå enligt de generella ersättningsnivåerna för cellprovtagning.
 • Att resekostnadsersättning skall utgå enligt de generella ersättningsnivåerna för besök till mödravård.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Glenn Berggård (V) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska besluta att

en strategisk plan för rättvis lönesättning snarast tas fram,

jämställdhetsmyndighetens rapport 2022:2 tas som utgångspunkt för målnivå för lönerna,

kommande strategiska planer ska innehålla utrymme för förbättrad lönesättning

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslås motionen.

Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Marianne Sandström (SD), Susanne Ström (SD), Lars-Åke Vikström (SD) och Kristina Karlsson (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Norrbotten inför mobil tandreglering i länet utifrån ett jämlikhetsperspektiv och barnperspektiv.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.

Regionstyrelsen anser det viktigt att visa solidaritet med Ukrainas folk och markera vårt ställningstagande mot kriget. En del i detta är att regionen skänker utrustning som kan avvaras eller tagits ur bruk, men fortfarande är brukbar. En av regionens ambulanser som tagits ur bruk doneras till Ukraina.

Regionstyrelsen beslutar att donera en ambulans till Ukraina via insamlingsstiftelsen Blåljus i samverkan.