Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 mars 2022

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att godkänna regionens årsredovisning. Vidare beslutades att godkänna divisionernas årsrapporter, patientsäkerhetsberättelsen och uppföljningen av vårdval primärvård. Det togs också inriktningsbeslut om investering i nya tillverkningslokaler för läkemedel på Sunderby sjukhus, att en uppföljning ska ske av hanteringen av uppskjuten vård för covid-19 samt att genomföra åtgärder för att stärka IT-säkerheten.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Det ekonomiska resultatet är positivt med 1 693 mnkr vilket är 637 mnkr bättre än budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal.

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att inget av de sex strategiska målen helt har uppnåtts, fem har delvis uppnåtts och ett mål har inte uppnåtts.

En samlad bedömning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning för 2021.

Glenn Berggård (V) föreslår avslag på punkt 2 till förmån för ett eget yrkande om att det egna kapitalet ökas med 878 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Godkänna årsredovisning Region Norrbotten 2021 med tillhörande bilagor.

2. Göra avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 878 mnkr.

Division Nära, Division Länssjukvård 1, Division Länssjukvård 2, Division Funktion, Division Psykiatri och Division Regionstöd har sammanställt sina årsrapporter för 2021. I ärendet återfinns sammanfattningen från respektive årsrapport.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna divisionernas årsrapporter 2021.

Primärvården i Norrbotten drivs i både offentlig och privat regi inom ramen för det så kallade vårdvalet. I den beställning som Region Norrbotten gör till primärvården finns ett antal målsatta indikatorer. I ärendet redovisas resultatet för dessa indikatorer för januari-december 2021. Det finns avsevärda brister i måluppfyllelsen. Flera av bristerna är en påverkan av pandemin, men det är ändå inte acceptabelt att måluppfyllelsen är låg. Det är inte en jämlik vård avseende psykisk ohälsa och där det råder en stor variation i länet vilken vård som kan erbjudas. Det behövs även insatser på området våld i nära relation som sannolikt korrelerar till ohälsa.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval primärvård januari-
december 2021.

2. Uppdra till regiondirektören att vidta åtgärder så att hälsocentralernas resultat förbättras framför allt på telefontillgänglighet, riskbedömning av levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa, läkemedelsgenomgångar och hälsosamtal.

Under 2021 har det systematiska patientsäkerhetsarbetet påverkats av rådande pandemi och inriktningen har varit att upprätthålla och bibehålla fungerande strukturer samt stödja verksamheten i ärendehantering. Andelen vårdskador har ökat. De största vårdskadeområdena är vårdrelaterade infektioner, fallskador och trycksår.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021.

Region Norrbotten har i regel och anvisning för internkontroll fastställt rutin för planering och uppföljning av internkontrollen. Riskanalys och internkontrollplan ska fastställas av regionstyrelsen inför respektive räkenskapsår. Vid regionstyrelsens sammanträde i december 2021 blev ärendet om fastställande av internkontrollplan för 2022 återremitterat till sammanträdet i februari 2022. Med anledning av detta har ett uppdaterat förslag tagits fram, i syfte att bättre anpassa planen till regionstyrelsens uppdrag.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa regionstyrelsens internkontrollplan för 2022 enligt förslaget nedan.

Uppföljningen av 2021 års systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) visar att flera av kriterierna bedöms fungera bra (grönt). Det finns också förbättringsområden där flera divisioner uttrycker behov av förbättringar (gult). Av alla tolv kriterier finns det fem kriterier där divisionerna uppgett att det finns behov av förbättring, dessa är: uppgiftsfördelning, undersökning och riskbedömning, åtgärder och handlingsplan, uppföljning av åtgärder, samt uppföljning av SAM-arbetet.

I vårdnära verksamheter har framförallt riskbedömning genomförts frekvent avseende smitta och gravida, men även vid behov av att flytta personal. I de verksamheter som varit föremål för omställning har riskbedömningar kopplat till omställningen genomförts. Det har varit ett omfattande och pågående arbete där man nu vidtar de åtgärder som framkommit.

Divisionerna uppger att arbetsbelastningen har varit hög under året och att det finns ett behov att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö, både vad gäller chefer och medarbetare. Flertalet divisioner beskriver en stor osäkerhet bland cheferna då chefsavtal förlängts i flera omgångar och ibland med en månad i taget, vilket bedöms ha påverkat arbetsmiljön för både chefer och medarbetare. 

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta två röntgensystem för koronarangiografier (ballongvidgning av hjärtats kranskärl) samt ett röntgensystem för periferangiografier (kranskärlsröntgen) på Sunderby sjukhus.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av två röntgensystem för koronarangiografier samt ett röntgensystem för periferangiografier till Sunderby sjukhus och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja förstudie gällande lokalanpassningar för införande av två röntgensystem för koronarangiografier samt ett röntgensystem för periferangiografier till Sunderby sjukhus och återkomma med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till projekteringskostnad och investeringsmedel för ombyggnationerna.

Region Norrbotten är i behov av nya lokaler för apotekstillverkning av sterila läkemedel. Nuvarande lokaler på Sunderby sjukhusapotek är snart uttjänta. Ett längre tillverkningsstopp medför ökade patientsäkerhetsrisker, försämrad vårdkvalitet och ökade kostnader för läkemedelsbehandling i andra regioner.

De gamla tillverkningslokalerna behöver användas ända fram tills de nya lokalerna är klara. De nya tillverkningslokalerna behöver följaktligen finnas på annan plats än den nuvarande.

Preliminära beräkningar för byggnation av lokaler och inköp av utrustning uppskattas till 23 miljoner kronor utifrån dagens prisläge, varav projektering utgör ungefär en miljon kronor.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja planering, projektering och anbudsinfordran byggnation av lokaler för läkemedelstillverkning vid Sunderby sjukhus. Projekteringskostnad inryms i totala projektbudgeten och beräknas uppgå till ungefär en miljon kronor.

2. Finansiering sker som helhet från regionfastigheters investeringsram för 2022. Finansiering av specialutrustning sker genom omdisponering från fastigheters ram till utrustningsramen för 2022.

3. Slutligt investeringsbeslut fattas av regionstyrelsen efter anbudsinfordran.

Regionen har enligt Tandvårdslagen ansvar för avgiftsfri uppsökande verksamhet bland dem som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser.

Regionen ska även svara för viss tandvård (så kallad nödvändig tandvård som benämns N-tandvård) till dessa grupper.

Sedan 2013 har regionen även ansvar för viss tandvård för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård).

Regionen ersätter folktandvården och privata tandvårdskliniker i Norrbotten för N- och F-tandvård. Det krävs ett godkännande av bedömningstandläkare när bastandvård inom N- och F-tandvård beräknas uppgå till mer än 20 000 kr under en tolvmånaders period. Denna summa kallas fribelopp och har varit oförändrad sedan december 2016.

För att minska den administrativa tiden hos behandlaren och därmed frigöra tid för kliniskt arbete och för att snabba upp tiden till behandling kan genomföras föreslås att fribeloppet höjs från 20 000 kr till 40 000 kr för bastandvård inom N- och F-tandvård.

Regionstyrelsen beslutar att

Fribeloppet höjs från 20 000 kr till 40 000 kr för bastandvård inom N- och F-tandvård.

Regionens revisorer har granskat hanteringen av uppskjuten vård efter covid-19. Granskningen har omfattat tre verksamheter: ortopedi, ögonsjukvård och hjärtsjukvård. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att ändamålsenliga åtgärder vidtagits för att uppnå målet om att ha en god tillgänglighet i verksamheten samt att hantera uppskjuten vård.

Johannes Sundelin (S) föreslår ett tillägg om att regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde i juni 2022 redovisa hur arbetet med att minska köer och arbeta bort den vårdskuld som finns på grund av pandemin går.

Kenneth Backgård (SJVP) och Glenn Berggård (V) stödjer Johannes Sundelins tillägg.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde i juni 2022 redovisa hur arbetet med att minska köer och arbeta bort den vårdskuld som finns på grund av pandemin går, och att redovisningen ska utgå från den återställningsplan som regionstyrelsen beslutade om den 11 november 2020 samt revideringen av denna plan som beslutades den 14 september 2021.

2. Med beaktande av revisorernas rekommendationer lägga rapporten till handlingarna.

Särskilt yttrande från (S):

I sin skrivelse till styrelsen skriver revisorerna: ”vår samlade revisionella bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att ändamålsenliga åtgärder vidtagits för att uppnå målet om att ha en god tillgänglighet i verksamheten samt att hantera uppskjuten vård.” I sin skrivelse tar revisorerna också upp tre punkter med rekommendationer. Revisionen vill med sina rekommendationer: att styrelsen stärker analysen av orsakerna till bristande tillgänglighet, att styrelsen säkerställer fortsatt uppföljning av väntetider och vårdgarantins uppfyllelse samt att styrelsen regelbundet följer upp initiativ kring de insatser som görs för att säkerställa dess effekt.

I handlingarna till regionstyrelsens möte idag 2022-03-08 framgår det att förslaget till beslut lyder ”Regionstyrelsen har tagit del av rekommendationerna och beslutar att med beaktande av dessa lägga rapporten till handlingarna.” Vidare framgår det i samma handlingar under regiondirektörens kommentarer under stycket ”Uppföljning av väntetider och vårdgarantin” att regionen anser att behovet av uppföljning är uppfyllt genom den befintliga rapporteringen.

Detta är något vi socialdemokrater inte håller med om.

Regiondirektören kommenterar också under stycket ”Uppföljning och utvärdering av pågående initiativ” att det ”För genomförande pågår arbete med att ta fram en handlingsplan med konkreta insatser och aktiviteter”.

Vi socialdemokrater anser att regionstyrelsen måste ta ett större ansvar och löpande följa upp arbetet med att minska köerna och den uppskjutna vården. Detta för att regionstyrelsen på ett bättre sätt ska kunna vidta åtgärder om de befintliga åtgärderna inte ger önskat resultat.

Region Norrbotten har getts möjlighet att yttra sig över Folkhälsomyndighetens förslag till anmälningsplikt för rotavirusinfektion.

Folkhälsomyndigheten föreslår att sjukdomen ska göras anmälningspliktig men att anmälningsplikten begränsas till så kallad labb-anmälan, vilket Region Norrbotten stödjer i sin helhet.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt bilaga.

Glenn Berggård (V) föreslår återremiss, vilket stödjs av Kenneth Backgård (SJVP) och Johannes Sundelin (S).

Regionstyrelsen beslutar att

Återemittera ärendet.

Kraven på regionens IT-säkerhet ökar hela tiden i takt med den pågående digitaliseringen inom vården och i samhället i stort. Hotbilden har också förändrats snabbt under de senaste åren.

Efter genomförd säkerhetsgenomlysning under hösten 2021 har en åtgärdsplan bestående av tre steg tagits fram för att höja regionens IT-säkerhet. Det första steget i denna åtgärdsplan, som innebär ett införande av förbättrat skydd av regionens datorer, har nu utretts och är redo för beslut.

För steg två och tre i planen har en grov kostnadsuppskattning tagit fram som inriktning och en förstudie behöver genomföras för att fastställa den exakta införandeplanen med tillhörande kostnader.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna inriktningen för IT-säkerhetsområdet enligt i ärendet redovisade åtgärder.

2. Den ökade budgetramen finansieras från regionstyrelsens oförutsedda reserverade medel med 3,8 mnkr för 2022.

3. Den ökade budgetramen med 8,8 mkr inarbetas från och med 2023 i ordinarie budget för verksamhetsområdet IT-/MT-stöd inom division Regionstöd.

Linda Frohm (M) föreslår återremittss, vilket stödjs av Glenn Berggård (V).

Regionstyrelsen beslutar att

Återremittera ärendet. 

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.