Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 juni 2021

Regionstyrelsen beslutade att inte ta ut avgift för uteblivna besök för personer som valt att inte vaccinera sig med Astra Zenecas vaccin, att godkänna de preliminära budgetramarna för den nya organisationen och att investera i centralkassor på sjukhusen. Vidare beslutades att anlägga 200 nya parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus och att öka bemanningen i det nya akuthuset. Dessutom föreslog styrelsen att regionfullmäktige ska godkänna delårsbokslutet och ansöka om trafikplikt för busstrafik Luleå – Haparanda.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

Ekonomiska resultatet per april är positivt med 358 mnkr vilket är 248 mnkr bättre än budget.

Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 613 mnkr vilket är 74 mnkr bättre än budget.

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i april beslutat att ändra livslängdsantagandet i den beräkningsmodell (RIPS) för pensionsåtagandet som tillämpas av kommuner och regioner. Analyser pekar på en högre livslängd, framförallt för män än det livslängdsantagande som hittills använts. Medarbetare i kommuner och regioner lever längre och det måste beaktas i beräkningen. Förändringen innebär att den beräknade pensionsskulden ökar med cirka 5 procent för regionerna. För 2021 innebär det en engångskostnad för Region Norrbotten på 236 mnkr som belastat resultat per april. Den kostnaden var inte känd när budgeten beslutades och är således en avvikelse mot budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen.

Bedömningen av de strategiska målen per april visar att samtliga sex strategiska målen har delvis uppnåtts. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning.

Vid årets slut prognosticeras att två av de strategiska målen helt har uppnåtts och fyra har delvis uppnåtts.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att delårsrapport per april 2021 godkänns.

Under perioden har flera stora etableringar och investeringar i länet presenterats. De stärker bilden av Norrbottens som ett viktigt län i den gröna omställningen. Det är en unik möjligt för Norrbotten att öka antalet invånare.

Den samlade måluppfyllelsen visar att nämndens mål per april är delvis uppnådda. Bedömningen är att flera av målen kommer att vara uppnådda vid årets slut om planerade aktiviteter genomförs enligt plan.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att uppnå målen. Det görs dels genom arbetet med nämndens plan för 2021-2023, men också genom beslut i nämnden. Ett exempel på beslut som syftar till att uppnå nämndens mål är prioriteringsordningen för bredbandsutbyggnad 2021 som beslutade 27 april 2021.

Nämndens egna verksamheter ger ett överskott på grund av restriktion inom kultursektorn.

Kollektivtrafiken som nämnden finansierar påverkas också av restriktionerna. Regionala kollektivtrafik myndigheten har påbörjat ett antal processer som ett led i genomlysningen av kollektivtrafiken.

Nämndens resultat per april visar på ett överskott om 9 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är konsekvenser av coronapandemin samt vakanshållning av tjänster med anledning av anställningsstoppet.

Prognosen för helåret visar på 30,5 miljoner kronor i underskott, där Länstrafiken står för 38,2 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2021 godkänns.

All vaccination mot covid-19 erbjuds kostnadsfritt till personer från 18 år. Om en person uteblir från ett bokat vaccinationsbesök ska en utebli-vaneavgift på 400 kronor tas ut enligt regionens fastställda regelverk för avgifter. Regionen har sedan vaccinationsstart debiterat ca 600 personer avgift för uteblivet besök.

Ett flertal regioner tar inte ut avgift för uteblivet besök i samband med vaccination mot covid-19. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om ett avsteg från regelverket för avgifter som innebär att en avgift för uteblivet besök inte ska tas ut i samband med covid-19 vaccination.

De personer som har debiterats avgift för uteblivet besök i samband med covid-19 vaccination kommer att få avgiften återbetald.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Inte ta ut någon avgift för uteblivet besök för personer som valt att inte vaccinera sig med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria mot covid-19.
 2. Beslutet gäller retroaktivt från 10 juni 2021.
 3. Ordinarie regelverk för uteblivet besök gäller framöver eftersom vaccinvalet nu är fritt.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Som en del i uppsiktsplikten har styrelsen tagit del av kommunalförbundet Svenskt Luftambulans årsredovisning, revisionsberättelse, delårsrapport och revisionsrapporter för år 2020 samt protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde där handlingarna beslutades.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Revisorerna för Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2020. Granskningen visar att direktionen sammantaget bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

Revisorerna bedömer vidare att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:

 1. Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans godkänns.
 2. Förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen, styrelsens reglemente samt regeln Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som regionen är medlem i. Regionen är medlem i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg tillsammans med övriga regioner.

Som en del i uppsiktsplikten har regionstyrelsen tagit del av kommunalförbundets årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 samt protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde 210422 där handlingarna beslutades.

Revisorerna i kommunalförbundet riktar anmärkning mot förbundsstyrelsens bristande styrning och kontroll av förbundets verksamhet. Kvaliteten på protokoll och underlag har varit bristfällig vilket försvårar insyn i kommunalförbundet för medlemmar, revisorer och andra intressenter. Styrelsen har ställts inför plötsliga och oväntade utmaningar. Revisorerna ser dock positivt på att styrelsen har varit aktiv och vidtagit en rad åtgärder för att hantera utmaningarna. Revisorerna frågar sig om för-bundet kanske inte har varit tillräckligt rustat för att hantera de komplexa frågor som är under uppbyggnadsfasen. Revisorerna bedömer att risk finns för ytterligare förseningar av driftstarten.

Revisorerna stannar vid en anmärkning till förbundsstyrelsen. Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2020. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta att:

Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har den 17 mars beslutat om verksamhetsplan och budgetramar för perioden 2021-2023. Denna har överlämnats för godkännande till medlemsregionerna. Region Norrbottens medlemsbidrag till förbundet uppgår till 8 642 000 kronor för år 2021, vilket är något lägre än föregående år.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Godkänna verksamhetsplan för 2021-2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet.
 2. Godkänna budgetram för 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Inera har skickat ut två avsiktsförklaringar gällande:

 • Verksamhetsstöd till sjukvårdsrådgivning
 • Finansiering av slutförande av nya tidbokningstjänster inom 1177 Vårdguiden

Avsiktsförklaringarna bedöms viktiga för den fortsatta utvecklingen av regionens digitala tjänster.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Avsiktsförklaringen med Inera AB gällande verksamhetsstöd till sjukvårdsrådgivning, enligt bilaga 1, godkänns.
 2. Avsiktsförklaringen med Inera AB gällande finansiering av slutförande av nya tidbokningstjänster inom 1177 Vårdguiden, enligt bilaga 2, godkänns.

Norrbottens Turistråd AB har varit vilande sedan den ekonomiska föreningen Swedish Lapland bildades 2001. Bolaget har ett eget kapital på 1 067 250 kronor varav 800 000 kronor är aktiekapital och resterande är fritt eget kapital. Regionen har inte hittat någon köpare till bolaget och därför föreslås bolaget avvecklas genom likvidation.

Innan likvidationen genomförs uttas det fria egna kapitalet ur bolaget samt minskas aktiekapitalet från 800 000 kronor till 25 000 kronor. Det kräver ändring av bolagsordningen vilket beslutas av bolagsstämman och ska godkänns av regionfullmäktige. Det frigjorda kapitalet tillförs finansieringen och hanteras i enlighet med regionens finanspolicy.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Godkänna den nya bolagsordningen för Norrbottens Turistråd AB.
 2. Norrbottens Turistråd AB avvecklas genom likvidation. Kapitalet som frigörs tillförs finansieringen och hanteras i enlighet med finanspolicyn.
 3. Regionstyrelsen beslutar ge regiondirektören i uppdrag att genomföra avvecklingen.

Till regionens finanspolicy har tillförts möjlighet till placering av likviditet på medelfristig tidshorisont som komplement till den kortfristiga likviditetsförvaltningen och den långsiktiga kapitalförvaltningen för pensioner. Syftet är att öka avkastningen på regionens likvida medel.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fastställa föreslagen ändring i regionens finanspolicy.

En ny organisation införs med start 1 maj 2021. Preliminär budget för verksamheterna fördelas till den nya division som hade haft ansvaret om den nya organisationen hade gällt från januari.

Omfördelning av budget för stab och stöd samt semesterskuldsförändring redovisas till regionstyrelsen i september efter att bemanningen är beslutad.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Godkänna de preliminära budgetarna.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att omfördela budget för stab och stöd när förhandlingarna är klara och informera styrelsen i september.

Nya lokaler för akutmottagning, bild- och funktionsmedicin, intensivvård och postoperativa avdelningen samt sterilcentral är ett led i genomförandet av beslutad utvecklingsplan för Sunderby sjukhus. Etapp D/E innebär för Sunderby sjukhus byggnation av nya lokaler, 6 600 kvm, ombyggnad av befintliga lokaler, 2 600 kvm, samt ombyggnationer för att skapa tillfälliga lokaler under byggtiden.

Vuxenpsykiatriska verksamheten samlas i en ny byggnad vid Sunderby sjukhus på 7300 kvm.

I och med utökningen av intensivvårdsavdelningen med 4 vårdplatser, utökad verksamhet på sterilcentralen samt att den postoperativa avdelningen inte kommer att ligga i direkt anslutning till intensivvårdsavdelningen finns det behov att öka bemanningen.

Ökade driftkostnader för den utökade verksamheten beräknas till 45 mnkr jämfört med idag och behov av utökad budgetram med 53,1 mnkr med successivt införande under 2021-2024. Skillnaden mellan budgetbehov och ökade kostnader förklaras med att bemanningen började byggas upp för flera år sedan och innebär idag ofinansierade kostnader med ca 8 mnkr.

Second opinion på verksamhetens förslag till bemanning har inhämtats av Helseplan Consulting Group. Helseplans bedömning är att den sammantagna bemanningen är rimlig. En sammanfattning av Helseplans utredning finns på sid 8.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Division Funktion får en ökad budgetram med totalt 53,1 mnkr för utökad verksamhet på IVA/postop, sterilcentralen samt dagkirurgi/uppvakningen efter om- och tillbyggnaden av Sunderby sjukhus.
 2. Budgetramen ökas i takt med att verksamheten tas i drift med 13,0 mnkr 2021, 18,2 mnkr 2022, 14,1 mnkr 2023 och 7,8 mnkr 2024. Inför varje år görs en avstämning av idrifttagningen innan budgetramen ökas.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att tillse att division funktion planerar produktion för ökade behandlingsinsatser på DKE/UVA (dagkirurgisk mottagning och uppvakning).

Covid-19 pandemin fortsätter att ha stor påverkan på hälsocentralernas arbete. Förändrade arbetsuppgifter, utlåning av medarbetare till sjukhusen samt att medarbetarna ännu inte vaccinerats inverkar menligt på förutsättningarna att uppfylla vårdvalsuppdraget vilket påverkar resultaten negativt avseende de indikatorer som följs i vårdvalet.

Det är färre hälsocentraler som genomfört hälsosamtal under januari-april jämfört med i fjol. Färre hembesök till nyfödda är utförda. Det har varit problem att upprätthålla telefontillgängligheten på grund av ett ökat tryck men de flesta som sökt vård har fått en medicinsk bedömning inom tre dagar (92%).

Det riktade arbetet med levnadsvanor hos riskgrupper pågår glädjande nog i samma omfattning som förra året. En stor ökning syns för vårdkontakter på distans inom länet samt för digitala utomlänsvårdkontakter.

Läkemedelsgenomgång för personer 75 år och äldre med många läkemedel ligger kvar på ett lågt länssnitt och har gjort så de senaste tre åren. Endast tre hälsocentraler når målet.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval primärvård januari-april 2021.
 2. Uppdra till regiondirektören att vidta åtgärder så att hälsocentralernas resultat förbättras för framför allt tillgänglighet, läkemedelsgenomgång samt hälsosamtal.

Regioner redovisar årligen ekonomisk information som underlag för bedömning av om den konkurrensutsatta verksamheten inom den offentligt bedrivna tandvården subventioneras.

Division Folktandvård har tagit fram ett transparensbokslut för 2020. Av redovisningen framgår att resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten 2020 är negativt med -14 634 tkr. Det ansamlade resultatet sedan transparensbokslutets införande 2012 är negativt med -26 486 tkr.

Det negativa resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten är, bortsett från intäktsbortfall till följd av corona-pandemin, i allt väsentligt kopplad till allmäntandvård och till övervägande del till kliniker på orter i glesbygd med stora svårigheter att rekrytera tandläkare. Bemanningssituationen gör det svårt att bedriva intäktsfinansierad allmäntandvård i tillräcklig omfattning.

Pågående omställningsarbete kommer att resultera i förändringar för att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna.

Regionens bedömning är att verksamheten inte är konkurrensbegränsande.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna transparensbokslut Folktandvård 2020.

Revisorerna har genomfört en granskning av regionens arbete med 1177. I den rekommenderas bland annat att regionen ska vidta åtgärder för systematisk uppföljning och utvärdering av 1177 vårdguidens e-tjänster samt genomföra analys över vilka åtgärder som kan vidtas för ökad grad av implementering inom vårdverksamheterna.

Regionen har idag ett definierat basutbud av e-tjänsterna på 1177 vårdguiden som inte tidigare fastställts av regionstyrelsen. Detta basutbud bör kompletteras med övriga obligatoriska digitala tjänster som finns inom regionen och fastställas samtidigt som kravet av uppföljning i regionstyrelsen tydliggörs.

Utöver 1177 vårdguidens e-tjänster föreslås basutbudet kompletteras med Digitalen samt regionens tjänst för digitala vårdbesök.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Fastställa föreslaget basutbud av vårdnära digitala tjänster till medborgare.
 2. Basutbudet ska implementeras likvärdigt i samtliga regionens vårdverksamheter och ingå i beställningen för vårdval primärvård från 2022.
 3. Regionens användning av tjänsterna ska systematisk följas upp och utvärderas och avrapporteras till regionstyrelsen.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Division Funktion tilldelas 3 000 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar.
 2. Division Länssjukvård 2 tilldelas 1 265 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinvestering.
 3. Division Regionstöd tilldelas 5 975 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvestering.
 4. Avdelning Regional utveckling tilldelas 80 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinvestering.

Regionen är i behov av att sänka sina kostnader, minska administrationen för vårdpersonalen, möta medborgarnas behov och förväntningar genom digitala tjänster och värna om patientens integritet. Ett led i det arbetet är att införa centralkassor på samtliga sjukhus i länet. Kiruna sjukhus har en centralkassa sedan 2010.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Investeringen av centralkassor genomförs. Division Regionstöd tilldelas 2 510 tkr för inköp av IT-lösning och möbler samt inredning i samband med införande av centralkassor på Piteå, Kalix, Sunderby och Gällivare sjukhus.
 2. Fastigheter tilldelas 3 730 tkr för ombyggnationer i samband med införande av centralkassor på Piteå, Kalix, Sunderby och Gällivare sjukhus
 3. Division Regionstöd får en ökad budgetram för sju medarbetare till centralkassan från och med 2022 enligt i ärendet redovisade utökade driftkostnader. Regiondirektören får i uppdrag att fördela finansiering för dessa från division Funktion, division Länssjukvård 1, division Länssjukvård 2 och division Psykiatri till division Regionstöd.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I samband med genomförandebeslutet 2018 av ny psykiatribyggnad och ny akutvårdsbyggnad erhölls två tillstånd för uppläggning av uppschaktad sulfidjord inom tomten för Sunderby sjukhus. Det ena tillståndet innefattande en ren deponi som nu stängs och det andra tillståndet innefattade uppläggning för anläggningsändamål avseende nya parkeringar. Båda tillstånden var nödvändiga för att kunna hantera uppschaktade jordvolymer.

Projektering är genomförd enligt tidigare inriktningsbeslut i regionstyrelse. Anbud har infordrats och ligger till grund för föreslagen fastighetsinvestering.

Förslaget till nyanläggning av 200 parkeringsplatser motsvarar bedömt behov i närtid och medger även en senare behovsprövad utbyggnadsmöjlighet med ytterligare ca 400 parkeringsplatser.

16 parkeringsplatser föreslås utföras för elbilsladdning och de resterande parkeringsplatserna i den första etappen utförs förberedda för framtida utbyggnad av elbilsladdning.

De ökade drift- och kapitalkostnaderna som investeringen medför föreslås finansieras via parkeringsavgifter. Den totala investeringen för fastighetsinvesteringen bedöms till 8,2 mnkr.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att minst 50 parkeringsplatser utförs för elbilsladdning. Anders Öberg (S) stödjer tillägget.

Efter genomförd omröstning konstaterar ordföranden att 8 ja-röster och 7 nej-röster lämnats och att regionstyrelsen därmed bifallit det liggande förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

Genomföra nyanläggning av parkeringar innefattande 200 parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus. Den totala fastighetsinvesteringen för parkeringen bedöms uppgå till totalt 8,2 mnkr inklusive under 2020 beslutade medel för projektering och överlast om 0,7 mnkr. Finansieringen sker från tidigare beslutade medel för fastighetsinvesteringar avseende ny psykiatriflygel etapp B.

Region Norrbotten konstaterar att patienter, närstående och medborgares erfarenhet och kunskap utgör en viktig förutsättning för utformning av regionens alla verksamheter.

En policy för patient-, närstående- och brukarmedverkan beslutades av regionfullmäktige 2020-02-12 och ersättning utgår enligt fastställda nivåer.

Nationella styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat om en nationell ersättningsmodell vid patient- och närståendemedverkan som förslås gälla såväl nationellt som på sjukvårdsregional nivå.

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har beslutat att samma ersättningsnivåer ska gälla även för sjukvårdsregional nivå. Regionfullmäktige i Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland förväntas anta rekommenderade ersättningsnivåer på sammanträde i juni 2021.

För Region Norrbotten skulle förslaget innebära en ökad ersättning från 900 kr till 1714 kr per heldag och från 450 till 857 per halvdag. För kortare insatser skulle ersättningen minska från 450 kr till 428 kr.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Införa den ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan som gäller för kunskapsstyrning på nationell och sjukvårdsregional nivå även på lokal nivå inom Region Norrbotten.
 2. Ny ersättningsmodell ska gälla från 2021-07-01.

Region Norrbotten har under 2018-2020 deltagit i SKR:s pilotsatsning Modellregioner som handlar om att genom benchmarking med andra regioner arbeta med jämställdhetsintegrering i system för ledning och styrning. Efter avslutat deltagande fortsätter regionen som mentor för nya regioner som väljer att delta i utvecklingsarbetet.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten deltar som mentor i Sveriges Kommuners och Regioners utvecklingsarbete Modellregioner.

Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) initierade i december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot nära vård och omsorg. Ett utvecklingsarbete har därefter bedrivits i verksamheterna tillsammans med patient och brukarföreträdare. Ett förslag till målbild presenterades vid ett uppföljningsmöte med ledande politiker och tjänstepersoner i maj 2021. Utifrån inspel från mötet har målbilden vidareutvecklats.

Den gemensamma målbilden beskriver ett paradigmskifte för vård och omsorg ur ett medborgarperspektiv. Den ska ge kraft att förändra arbetssätt och skapa nya tjänster som svarar mot varje persons behov och förutsättningar.

Polsam antog den gemensamma målbilden 2021-05-27. Nu väntar beslutsprocess av respektive huvudman enligt ordinarie beslutsprocess.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anta den gemensamma målbilden för Nära vård och omsorg i Norrbotten.

Glenn Berggård (V) yrkar att regionstyrelsen ska besluta att uppdra till regiondirektören att söka medel hos Socialstyrelsen för att prova nya prehospitala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet före 17 maj 2021.

Region Norrbotten har under hösten 2020 och våren 2021 utrett frågan, tagit fram ett förslag på insatser på området som förankrats i divisionsledning och hos regiondirektören samt avsatt medel för ändamålet från nationella överenskommelsen för psykisk hälsa.

I maj 2021 lämnade regionen in ansökan om ytterligare medel från Socialstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutar att

Initiativärendet anses besvarat.

Syftet med utredningen är att stärka samverkan och samordning mellan det civila och det militära försvaret och i det arbetet ta vara på de befintliga strukturerna när det gäller samhällets krisberedskap.

En ömsesidig förstärkning av samhällets samlade förmåga leder till ett starkt och trovärdigt totalförsvar, integrerat med den fredstida krisberedskapen. Faktorer som verkar både förebyggande och avhållande på en angripare.

Region Norrbotten tillstyrker väsentligen förslag och bedömningar i betänkandet.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Socialdepartementet har utrett hur principen om barnets bästa kan stärkas vid beslut om upphörande av tvångsvård enligt lagen (1990:52) gällande särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förslagen grundar sig i mänskliga fri- och rättigheter. I promemorian föreslås författningsändringar som bedöms nödvändiga för att åstadkomma en höjd rättssäkerhet för barn som vårdas enligt LVU.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Socialdepartementet vill ha synpunkter på Folkhälsomyndighetens underlag om att pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier för att införas i det nationella vaccinationsprogrammet.

Förslaget att införa kostnadsfri pneumokockvaccination till åldersgruppen 75 år och äldre innebär möjlighet till att jämlikt över landet förebygga insjuknande och utökat vårdbehov. Region Norrbotten ställer sig därför positiv till förslaget. Regionen föreslår även att värdet av pneumokockvaccination utreds för åldersgruppen 65 till och med 74 år.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Regionens revisorer har granskat regionens cancervård avseende tillämpningen av standardiserade vårdförlopp för cancer. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen inte helt säkerställt att cancervården sker ändamålsenligt och i enlighet med de standardiserade vårdförloppen samt att den interna kontrollen inte helt är tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att:

 1. Fortsätta utreda förslaget om en samlad regionens cancervård i en onkologisk länsklinik och att återkomma till regionstyrelsen senast november 2021 med resultat av utredningen.
 2. Säkerställa primärvårdens följsamhet till registrering av välgrundad misstanke om cancer och återrapportera utvecklingen till regionstyrelsen.

Revisorerna har granskat om regionstyrelsen har utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har omfattat styrelsens åtgärder för att styra, följa upp, vidta åtgärder, kontrollera samt rapportera till regionfullmäktige. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt och på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt. Regionstyrelsen bedriver verksamheten med en i allt väsentligt tillräcklig intern kontroll.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga revisionsrapporten till handlingarna då vidtagna och föreslagna åtgärder anses tillräckliga.

Region Norrbottens finansieringsansvar för stomlinjenätet 2020 uppgår till 101 555 682 kr. Under 2020 har regionen redan finansierat 101 500 000 kr. Enligt slutlig redovisning återstår, 55 682 kr. att reglera. Regionala utvecklingsnämnden har lämnat ett förslag till beslut.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Region Norrbottens andel av Länstrafikens slutliga underskott 2020, 55 682 kronor, finansieras från reserverade medel i årsbokslut 201231.
 2. Ej förbrukade reserverade medel för underskottstäckning kollektivtrafik återförs till regiongemensam finansiering.

Region Norrbotten och Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM) har beslutat om två skilda budgetar gällande finansiering av Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN) av den så kallade stomlinjetrafiken (buss). Diskrepansen mellan budgetarna uppgår till 29,98 miljoner kronor.

Region Norrbotten har erhållit en faktura som avser att täcka skillnaden mellan de två budgetarna på halvårsbasis. Enligt gällande samarbetsavtal åligger det Region Norrbotten att ersätta RKM för de kostnader som uppstår för trafikerandet av stomlinjer.

Helårsprognosen för LTN (Region Norrbottens andel) visar ett underskott på totalt 38,2 miljoner kronor (29,98 mkr diskrepans i budget + 8,2 mkr i bedömt underskott) i förhållande till den av regionala utvecklingsnämndens fastställda budget för 2021 (79,5 mkr). Mot bakgrund av detta föreslår Regionala utvecklingsnämnden en tillfällig ökning av sin budgetram som motsvarar skillnaden.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att besluta följande:

 1. Regionala utvecklingsnämndes budget ökas tillfälligt under 2021 med 29 980 181 kronor för kollektivtrafiken.
 2. Budgetökningen finansieras genom att justera ner Region Norrbottens budgeterade överskott (539 mnkr) för 2021.

Det har tidigare beslutats att busstrafiken Luleå – Haparanda skulle reduceras när persontågstrafik på Haparandabanan startade. Som en följd av detta och Region Norrbottens ekonomiska besparingar har det i samband med upphandling av busstrafik på kuststräckan konstaterats att etableringen av tåget inte täcker behovet av arbets- och studiependling. Det bedöms därför finnas ett behov av kompletterande busstrafik, trafik som betraktas som stomlinjetrafik och därmed något som regionen ska bekosta. Den kalkylerade bruttokostnaden utgör 5 mnkr per år. Länstrafikens bedömning är att linjen kommer att vara en av de mest attraktiva i linjenätet och ge en kostnadstäckning om cirka 75 % vilket gör att nettofinansieringsbehovet skulle uppgå till 1,25 mnkr årligen.

Regionala utvecklingsnämnden har lämnat förslag på beslut.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta följande:

 1. Bevilja medel om ytterligare 1,25 mkr per år till den regionala kollektivtrafiken.
 2. Den utökade budgeten för den regionala kollektivtrafiken gäller åren 2022-2024 (tre verksamhetsår: 2022, 2023, 2024).
 3. Region Norrbotten ansöker om trafikplikt hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten avseende kompletterande busstrafik på sträckan Luleå – Haparanda för att täcka behovet av arbets- och studiependling.

Ett avtal gällande samverkan och finansiering av persontågtrafik på sträckan Luleå – Boden – Kalix – Haparanda har tagits fram mellan den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) och Region Norrbotten, Haparanda kommun, Kalix kommun, Bodens kommun samt Luleå kommun.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit fullmäktige besluta att godkänna avtal.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna avtal enligt bilaga.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller delägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Prövningen omfattar sex delägda bolag. Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som respektive bolag bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.

Arctic Business Incubator AB är prövat utifrån dess styrdokument då Region Norrbotten är minoritetsägare.

Regionala utvecklingsnämnden har lämnat förslag till beslut.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Verksamheten i det delägda bolaget BD Pop AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 2. Verksamheten i det delägda bolaget Energikontor Norr AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 3. Verksamheten i det delägda bolaget Filmpool Nord AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 4. Verksamheten i det delägda bolaget InformationsTeknik i Norrbotten AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 5. Verksamheten i det delägda bolaget Investeringar i Norrbotten AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 6. Verksamheten i det delägda bolaget Almi Nord Företagspartner AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 7. Verksamheten i det delägda bolaget Norrbotniabanan AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
 8. Verksamheten i det delägda bolaget Arctic Business Incubator AB under 2020 bedrivits i enlighet med de för bolaget fastställda styrdokumenten.

Region Norrbotten är en av delägarna i Arctic Business Incubator (ABI) som utgör en viktig de i länets innovationssystem. Det skapar förutsättningar för olika idéer och i förlängning arbetstillfällen. ABI, som verkar i hela länet, utgör en viktig del i detta arbete.

I och med att Luleå kommun och Skellefteå Industrihus AB avyttrar delar av sina aktieandelar till Piteå kommun ändras ägarbilden. Det innebär att ett tillägg till aktieägaravtal är framtaget och behöver godkännas av regionfullmäktige.

I övrigt förefaller inga förändringar för Region Norrbottens räkning i avtalet.

Regionala utvecklingsnämnden har lämnat förslag till beslut.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta att anta tillägg till aktieägaravtal för Arctic Business Incubator AB.